Reklama na Snap­chate vás bude stáť 750 tisíc dolá­rov na deň

Michal Sorkovský / 27. január 2015 / Business

V pre­počte až 660 tisíc eur pýta Snap­chat za jediný deň reklamy. Pri­veľa? Apli­ká­cia začala už v októbri minu­lého roku tes­to­vať svoje prvé reklamy s dosa­hom až na 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. To zau­jalo via­cero veľ­kých spo­loč­ností, ktoré by chceli s obľú­be­nou app­kou spo­lu­pra­co­vať, Snap­chat si ale za deň reklamy pýta viac peňazí ako naprí­klad You­tube.

Uni­ver­sal Pic­tu­res sa ešte kon­com minu­lého roka stal prvým par­tne­rom Snap­chatu, keď sa v apli­ká­cií obja­vili reklamy na film Ouija a neskôr aj na Dumb and dum­ber to (Blbý a blbší sú spať). Dnes, ako infor­muje AdWeek, pýta Snap­chat za jed­no­dňovú reklamu 750 tisíc dolá­rov. Napriek tejto sume je prav­de­po­dobné, že uží­va­te­lia appky uvi­dia reklamy naprí­klad od Sam­sungu, Mc Donald’s, Macy’s či Elect­ro­nic Arts.

Nevý­ho­dou reklamy na Snap­chate by mal byť fakt, že je prak­ticky nemožné zis­tiť, kto si ju v apli­ká­cií pre­ze­ral. Nedá sa zis­tiť pohla­vie či vek uží­va­teľa apli­ká­cie a teda jediné čo spo­loč­nos­tiam zostáva je vše­obecne roz­ší­rený pred­po­klad, že uží­va­teľmi sú mladí ľudia, a teda tí by mali byť aj tar­get group, na ktorú by reklamy mali byť zame­rané.

Čias­tka, ktorú Snap­chat poža­duje je ale v porov­naní s inými pomerne vysoká. Naprí­klad You­tube si za deň reklamy pýta až o 250 tisíc dolá­rov menej, zatiaľ čo taký Ins­ta­gram chce za mesačný reklamný kon­trakt od 350 tisíc po 1 milión dolá­rov

Zdroj: AdWeek.com

Pridať komentár (0)