Rekla­ma na Snap­cha­te vás bude stáť 750 tisíc dolá­rov na deň

Michal Sorkovský / 27. januára 2015 / Business

V pre­poč­te až 660 tisíc eur pýta Snap­chat za jedi­ný deň rekla­my. Pri­ve­ľa? Apli­ká­cia zača­la už v októb­ri minu­lé­ho roku tes­to­vať svo­je prvé rekla­my s dosa­hom až na 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. To zau­ja­lo via­ce­ro veľ­ký­ch spo­loč­nos­tí, kto­ré by chce­li s obľú­be­nou app­kou spo­lu­pra­co­vať, Snap­chat si ale za deň rekla­my pýta viac peňa­zí ako naprí­klad You­tu­be.

Universal Pictures sa ešte koncom minulého roka stal prvým partnerom Snapchatu, keď sa v aplikácií objavili reklamy na film Ouija a neskôr aj na Dumb and dumber to (Blbý a blbší sú spať). Dnes, ako informuje AdWeek, pýta Snapchat za jednodňovú reklamu 750 tisíc dolárov. Napriek tejto sume je pravdepodobné, že užívatelia appky uvidia reklamy napríklad od Samsungu, Mc Donald's, Macy's či Electronic Arts.

 

Nevýhodou reklamy na Snapchate by mal byť fakt, že je prakticky nemožné zistiť, kto si ju v aplikácií prezeral. Nedá sa zistiť pohlavie či vek užívateľa aplikácie a teda jediné čo spoločnostiam zostáva je všeobecne rozšírený predpoklad, že užívateľmi sú mladí ľudia, a teda tí by mali byť aj target group, na ktorú by reklamy mali byť zamerané.

Čiastka, ktorú Snapchat požaduje je ale v porovnaní s inými pomerne vysoká. Napríklad Youtube si za deň reklamy pýta až o 250 tisíc dolárov menej, zatiaľ čo taký Instagram chce za mesačný reklamný kontrakt od 350 tisíc po 1 milión dolárov

 

Zdroj: AdWeek.com

Pridať komentár (0)