Report #1 — Star­tup Scho­ol Day Lon­don. Opla­ti­lo sa prí­sť?

Peter Tóth / 4. augusta 2014 / Startupy

26 júla sa konal prvý roč­ník Star­tup Scho­ol Day orga­ni­zo­va­ný YCom­bi­na­tor v Euró­pe. Ako taká­to akcia pre­bie­ha a opla­ti­lo sa na ňu ísť? Star­ti­tup vám pri­ná­ša live spro­stred­ko­va­nie toh­to mega even­tu oča­mi Pet­ra Tót­ha, kto­rý mal mož­nosť sa tej­to uda­los­ti žúčas­niť. Peter nám pred­sta­ví star­tu­py, kto­ré ho naj­viac oslo­vi­li. Prvú časť vám pri­ná­ša­me už dnes. 

Na akciu sa bolo potreb­né pri­hlá­siť vypí­sa­ním pri­hláš­ky, kde ste napí­sa­li nie­čo o sebe. Ak vás pri­ja­li, tak samot­ná akcia bola celá zadar­mo. Ak vás nevyb­ra­li hneď, ale­bo ak ste nestih­li podať pri­hláš­ku bolo mož­né sa pri­hlá­siť doda­toč­ne, keď­že nie kaž­dý z vybra­tých uchá­dza­čov nako­niec mohol príjsť. Jed­nou z hlav­ných moti­vá­cii pre roz­ší­re­nie do Euró­py bolo pod­ľa slov Sama Alt­ma­na rekla­ma pre YCom­bi­na­tor.

Po krát­kom pri­ví­ta­ní sa na pódiu vys­trie­da­lo nie­koľ­ko reč­ní­kov.

Stri­pe

Ako prvý sa pred­sta­vil spo­lu­za­kla­da­teľ Stri­pu Pat­rick Col­li­son. Sústre­dil sa na potre­bu dob­ré­ho vzťa­hu zakla­da­te­ľov. V jeho prí­pa­de je spo­lu­za­kla­da­teľ jeho brat, kto­ré­ho samoz­rej­me veľ­mi dob­ré pozná a vedel, čo od neho môže oča­ká­vať. Vedel, že sa na neho môže spo­ľa­hnúť v ťaž­kých chví­ľach.

Hovo­ril o tom, ako si všim­li die­ru v zaos­ta­lom a ťaž­ko­pád­nom ban­ko­vom seg­men­te a aké bolo ťaž­ké pra­co­vať v oblas­tí s regu­lá­cia­mi. Samoz­rej­me spo­me­nul ťaž­ké začiat­ky vrá­ta­ne spa­nia na záh­ra­de, keď­že v ich dome bolo prí­liš tep­lo. Muse­li bojo­vať aj so zato­pe­ním domu, počas, kto­ré­ho muse­li rea­li­zo­vať dôle­ži­té roz­ho­vo­ry s ban­ka­mi po ležiač­ky na poscho­dí, kto­ré nema­lo žia­den náby­tok.

Pod­stat­nou pre Stri­pe bola vízia, kto­rá ich hna­la dopre­du. Inšpi­rá­ci­ou bolo pre nich zave­de­nie štan­dar­di­zo­va­ných kon­tai­ne­rov na pre­pra­vu nákla­du v 50-tych rokoch, čo výraz­ne zní­ži­lo cenu za pre­pra­vu. Rov­na­ko sa aj oni sna­žia podob­ne zjed­no­du­šiť plat­by pre pre­daj­cov na Inter­ne­te.

Neza­bu­dol pora­diť aj ľudom, kto­rí majú prob­lém vybrať meno pre svo­ju fir­mu. Na začiat­ku si neve­de­li vybrať jed­no z dvoch mien pre fir­mu a tak si urči­li dátum, do kto­ré­ho ak sa neroz­hod­nú, tak osta­nú pri náz­ve Stri­pe.

Súčas­ťou ich úspe­chu bola skve­lá uží­va­teľ­ská pod­po­ra, kedže sa sústre­di­li na to, aby uro­bi­li rad­šej men­šiu sku­pi­nu zákaz­ní­kov naozaj šťast­ných, ako väč­šiu sku­pi­nu len prie­mer­ne spo­koj­ných. To v pra­xi zna­me­na­lo opra­vo­va­nie chýb a komu­ni­ká­cia so zákaz­ník­mi či už počas noci, ale­bo počas pre­mie­ta­nia v kine.

Home­joy

Prí­beh Home­joy priš­la podob­ne ako v prí­pa­de Stri­pe pred­sta­viť jeden z dvo­j­ice súro­den­cov, ten­to­raz to bola Ado­ra Che­ung. Ado­ra povzbu­di­la ľudí, kto­rí neve­dia nájsť nápad. Home­jo­yu trva­lo viac ako 3 roky, kým priš­li na ten svoj. Pod­ľa jej slov oni sami nema­li žia­den kon­krét­ny prob­lém, kto­rí by potre­bo­va­li vyrie­šiť a pre­to dlho neús­peš­ne hľa­da­li prob­lém nie­ko­ho iné­ho.

To sa im dlho neda­ri­lo, až nako­niec priš­li na nápad skôr náho­dou. Vzhľa­dom na svo­ju zanep­ráz­dne­nosť sa roz­hod­li, že namies­to toho, aby si pra­ta­li sami, sa im viac opla­tí zapla­tiť upra­to­vač­ku. Priš­li na to, že nájsť upra­to­vač­ku je ťaž­ké a dra­hé. Uve­do­mi­li si, že v tej­to oblas­ti bude pries­tor.

Vzhľa­dom na to, že na začiat­ku nema­li dosta­tok zákaz­ní­kov, nema­li ani záu­jem pre ich služ­bu ni upra­to­vač­ky a muse­li teda začať s upra­to­va­ním sami. Zis­ti­li veľ­mi rých­lo, že upra­to­va­nie je ťaž­ké, dokon­ca jeden z prvých domov upra­to­va­li nie­koľ­ko dní.

Rých­lo im dochá­dza­li penia­ze a Ado­ra sa obrá­ti­la na svoj­ho pred­chá­dza­jú­ce­ho zamest­ná­va­te­ľa Maxa Lev­chi­na, kto­rý bol jej šéfom v minu­los­ti vo fir­me Sli­de a na Pau­la Gra­ha­ma. Oni dva­ja boli jej posled­nou náde­jou na záchra­nu fir­my. Na jej veľ­ké poču­do­va­nie oba­ja do nej inves­to­va­li cel­ko­vo 50 tisíc dolár a tým zachrá­ni­li fir­mu. Momen­tál­ne je Home­joy na 30-tich trhoch s vyše 150 zamest­nan­ca­mi.

Za svo­jich úspe­chom vidí jed­nak tro­cha šťas­tia, ale aj odol­nosť voči ťaž­kým situ­áciám a trpez­li­vosť. Keď sa dosta­li do ťaž­kej situ­ácie pove­da­li si: toto je nanič, už túto chy­bu opäť neuro­bím a ako to vyrie­šim?

Song­Kick

Ian Hogarth sa pozrel spät­ne na svo­jich 7 rokov skú­se­nos­ti s budo­va­ním Song­Kic­ku. Videl, ako na prvý pohľad veľa lep­ších a väč­ší star­tu­pov pad­lo, ale­bo muse­li byť pre­da­ných zatiaľ čo Song­Kick vydr­žal. Pri­po­me­nul, že nie­len roz­be­hnúť, ale aj udr­žať spo­loč­nosť je veľ­mi nároč­né. Člo­vek si naozaj musí byť istý, že má dosta­toč­ne dob­rú moti­vá­ciu pre zalo­že­nie fir­my, lebo môže strá­viť nie­koľ­ko rokov plných stre­su a neús­pe­chov.

Hovo­ril o svo­jich skú­se­nos­tiach s hudob­ným prie­mys­lom. Keď­že v hudob­nom prie­mys­le je nie­koľ­ko veľ­kých hrá­čov, kto­rí domi­nu­jú trh, sna­žil sa rad­šej nad­via­zať spo­lu­prá­cu namies­to sna­hy sa domi­no­vať trh.

Spo­me­nul tri základ­né veci, na kto­ré sa sna­ží sústre­diť a ako ich dosiah­nuť. Uspo­ko­je­nie vytvo­re­ním skve­lé­ho pro­duk­tu, rast — zís­ka­va­ním zákaz­ní­kom a eko­nó­mia — ako zís­kať penia­ze.

Pridať komentár (0)