Roamin­go­vé poplat­ky v EÚ sú od dneš­né­ho dňa koneč­ne minu­los­ťou! Toto ponú­ka­jú slo­ven­skí ope­rá­to­ri

Patrik Tarics / 15. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com

Koneč­ne. Po dlhých rokoch, kedy sa o roamin­go­vých poplat­kov v rám­ci EÚ vied­li búr­li­vé dis­ku­sie, sme sa doč­ka­li ich defi­ni­tív­ne­ho zru­še­nia. Čo to však pre nás zna­me­ná? Na túto otáz­ku, ako aj na mno­hé ďal­šie týka­jú­ce sa naj­mä slo­ven­ských ope­rá­to­rov, náj­deš odpo­ve­de niž­šie.

Po roz­hod­nu­tí rady Európ­skej únie budú na tom, aspoň čo sa vola­ní do zahra­ni­čia týka, všet­ci oby­va­te­lia Euró­py podob­ne. Do všet­kých kra­jín, kto­ré pat­ria pod EÚ, ako aj do Nór­ska, Lich­ten­štajn­ska či na Island, si totiž zavo­la­jú za rov­na­ké ceny ako doma. Aby toho nebo­lo málo, po pre­kro­če­ní hra­níc svoj­ho vlast­né­ho štá­tu sa nebu­dú zvy­šo­vať ani poplat­ky za mobil­ný inter­net a SMS / MMS sprá­vy. V skrat­ke, poplat­ky, kto­ré si tvoj ope­rá­tor účtu­je za využí­va­nie jeho sie­te doma, si od dnes musí účto­vať aj v tom prí­pa­de, ak využí­vaš sieť v blíz­kom zahra­ni­čí.

Oran­ge

Jeden z naj­star­ších slo­ven­ských mobil­ných ope­rá­to­rov, Oran­ge, pri­šiel zhru­ba mesiac doza­du s novou ponu­kou pred­pla­te­ných pau­šá­lov Go. Tie sa však ihneď po odha­le­ní stret­li s ostrou kri­ti­kou médií a širo­kej verej­nos­ti, čo oran­žo­vé­ho ope­rá­to­ra donú­ti­lo k stia­hnu­tiu jeho novej a poriad­ne odváž­nej ponu­ky. Tú od dneš­ka nahrá­dza­jú pau­šá­ly s ozna­če­ním Go Euro­pe, kto­ré sú pris­pô­so­be­né novým pra­vid­lám. Ak pat­ríš medzi zákaz­ní­kov toh­to ope­rá­to­ra a vlast­nís pau­šál s neob­me­dze­ný­mi vola­nia­mi či SMS / MMS sprá­va­mi do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku, po novom si zavo­láš a napí­šeš neob­me­dze­ne v celej Euró­pe.

Inak bude stáť minú­ta hovo­ru rov­na­ko, ako keď voláš do sie­te jed­né­ho z kon­ku­renč­ných ope­rá­to­rov, a teda 0,10 € za jed­nu minú­tu. SMS ťa vyj­de na 0,06 € a mobil­né dáta si v EÚ čer­páš kla­sic­ky z pred­pla­te­né­ho balíč­ka. Ak sa ti ho v zahra­ni­čí náho­dou poda­rí pre­čer­pať, ope­rá­tor si za ďal­šie využí­va­nie mobil­né­ho inter­ne­tu môže zaúč­to­vať men­ší popla­tok.

Tele­kom

Ružo­vý ope­rá­tor je na tom veľ­mi podob­ne. Do zahra­ni­čia si teda zavo­láš za rov­na­kú sumu ako do kon­ku­renč­ných slo­ven­ských sie­tí, čo zna­me­ná, že ťa minú­ta hovo­ru vyj­de na 0,09 €. Za SMSku zapla­tíš 0,06 € a jeden MB dát bude stáť 10 cen­tov. Pre všet­kých vlast­ní­kov Hap­py pau­šá­lov a pau­šá­lov Bez záväz­kov pla­tí, že minú­ty do ďal­ších sie­tí môžu od dneš­né­ho dňa pokoj­ne míňať aj do sie­tí zahra­nič­ných. Toto pla­tí však, samoz­rej­me, len pri odchá­dza­jú­com hovo­re, zatiaľ čo za hovor pri­chá­dza­jú­ci neza­pla­tí zákaz­ník vôbec nič. Dáta sú tak­tiež míňa­né z pred­pla­te­ných balíč­kov mobil­né­ho inter­ne­tu.

Po ich pre­čer­pa­ní sa inter­net spo­ma­lí, no pou­ží­va­teľ si ho bude môcť opä­tov­ne zrých­liť dokú­pe­ním doda­toč­né­ho balíč­ka. Opäť sa však môže stať, že si Tele­kom zaúč­tu­je neja­ký ten popla­tok naviac, no to sa sta­ne len pri zne­uží­va­ní jeho slu­žieb v zahra­ni­čí.

zdroj foto­gra­fie: Pexels

O2

Zme­ny sa dot­kli aj O2, kto­ré si neúč­to­va­lo žiad­ne roamin­go­vé poplat­ky za využí­va­nie slu­žieb v rám­ci EÚ už od vče­raj­šie­ho dňa. Tu sú však veci mier­ne odliš­né. Po pre­čer­pa­ní pred­pla­te­né­ho balí­ka dát sa totiž zákaz­ník toh­to ope­rá­to­ra môže naďa­lej tešiť na mobil­ný inter­net bez obme­dze­nia jeho rých­los­ti. nebu­de to však zadar­mo. Kaž­dý jeden MB po pre­čer­pa­ní balíč­ka ťa totiž vyj­de na 0,00924 €. To zna­me­ná, že 1000 MB mobil­né­ho inter­ne­tu ťa násled­ne bude stáť 9 € a 24 cen­tov.

Našťas­tie si však bude mož­né aj v zahra­ni­čí dáto­vý balí­ček obno­viť, pri­čom za túto obno­vu zapla­tíš zhod­nú sumu, ako doma. Služ­ba Inter­net na deň zostá­va rov­na­ká, a teda za popla­tok 0,50 € zís­ka pou­ží­va­teľ 250 MB dát, kto­ré však môže baz ďal­ších prí­plat­kov využiť len na Slo­ven­sku. Ceny za vola­nia a SMS / MMS sprá­vy zostá­va­jú nezme­ne­né.

4ka

Najm­lad­ší zo štvo­r­i­ce kla­sic­kých mobil­ných ope­rá­to­rov so svo­jou ponu­kou, v kto­rej zohľad­nil nové roamin­go­vé pra­vid­lá, pri­dl­ho neotá­ľal. Tým, čím sa ten­to ope­rá­tor chvá­li na Slo­ven­sku sa od dneš­né­ho dňa môže chvá­liť v celej EÚ. Vola­nia za 0,04 € za minú­tu, SMS tak­tiež za 0,04 € a rov­na­ká mate­ma­ti­ka sa uplat­ňu­je aj pri pre­čer­pa­ní jed­né­ho MB mobil­né­ho inter­ne­tu. Toto všet­ko bude navy­še bez zby­toč­ných a netrans­pa­rent­ných prí­plat­kov. Aj tu sa však nachá­dza men­ší háčik.

Pou­ží­va­te­lia pau­šá­lov TO. nema­jú mož­nosť čer­pať minú­ty, SMS či dáta zo svo­jich pred­pla­te­ných balíč­kov. Za využí­va­nie slu­žieb toh­to ope­rá­to­ra v zahra­ni­čí si teda budú musieť spo­mí­na­né 4 cen­ty za SMS, minú­tu hovo­ru a 1 MB dát zapla­tiť aj maji­te­lia tých­to pau­šá­lov. Okrem toho si však Štvor­ká­ri budú môcť zakú­piť 500 MB dát na čer­pa­nie v EÚ za 5 €.

zdroj: fontech.startitup.sk

Pridať komentár (0)