Robo Dilík ako jedi­ný na Slo­ven­sku vyrá­ba neoby­čaj­né 36-pal­co­vé bicyk­le

Linda Cebrová / 18. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Robo Dilík

Znač­ka TRU­E­BI­KE, za kto­rou sto­jí bicyk­lo­vý fanú­šik Robo Dilík, vznik­la zo spon­tán­ne­ho roz­hod­nu­tia posta­viť si bicy­kel s 36-pal­co­vý­mi kole­sa­mi. Takých­to bicyk­lov behá po sve­te len zopár, ale nikto ich séri­ovo nevy­rá­ba. Urči­te to nie je a nebu­de maso­vá zále­ži­tosť.

Veľ­ké kole­sá Robo­vi uča­ri­li a keď­že zohnať taký bicy­kel nebo­lo jed­no­du­ché, roz­ho­dol sa posta­viť si vlast­ný. Zača­lo to tým, že našiel výrob­cu a objed­nal si prvý pár 36-pal­co­vých ráfi­kov a pneuma­tík. Potom nasle­do­val samot­ný pro­ces navrho­va­nia rámu a celé­ho bicyk­la. Množ­stvo hodín nák­re­sov, výpoč­tov a hľa­da­nia kon­štrukč­ných rie­še­ní. Po nie­koľ­kých mesia­coch bol na sve­te prvý návrh.

foto:Robo Dilík

Zámer bol posta­viť bicy­kel so štan­dard­nou geomet­ri­ou, pose­dom jazd­ca ako na bež­nom bicyk­li a vyba­ve­ný na trhu dostup­ný­mi kom­po­nen­ta­mi, ale s tým roz­die­lom, že bude mať veľ­ké kole­sá. Keď­že nemá diel­ňu a ani s výro­bou bicyk­lov žiad­ne skú­se­nos­ti, kľú­čo­vým momen­tom bolo stret­nu­tie s výrob­com troj­ko­liek, rik­ší a rôz­nych aty­pic­kých bicyk­lov, kto­ré­mu sa jeho nápad zapá­čil a zro­di­la sa ich spo­lu­prá­ca.

foto:Robo Dilík

Výro­ba prvé­ho pro­to­ty­pu trva­la nie­koľ­ko mesia­cov. Nasle­do­va­lo dlho­trva­jú­ce tes­to­va­nie hoto­vé­ho bicyk­la, kto­ré odha­li­lo dote­raz skry­té nedos­tat­ky. Naj­väč­ší prob­lém bola váha rámu, lebo len samot­né osa­de­né kole­sá vážia cca. 10 kg.

foto:Robo Dilík

Tak zača­la prá­ca na novej ver­zii rámo­vé­ho setu, kto­rý bol výcho­dis­kom pre súčas­ný bicy­kel Tru­e­bi­ke. Ten­to­krát bol kon­štrukč­ný návrh pre­pra­co­va­ný do naj­men­šie­ho detai­lu. Robo v spo­lu­prá­ci s bra­tom vytvo­ril 3D model a kom­plet­nú výkre­so­vú doku­men­tá­ciu. So svo­jim par­tne­rom v pra­xi dola­dil tech­no­lo­gic­ké postu­py, zvá­račs­ké príp­rav­ky a povr­cho­vú úpra­vu.

foto:Robo Dilík

Záve­reč­né skom­ple­to­va­nie bicyk­la pod­ľa žela­nia budú­ce­ho maji­te­ľa má na sta­ros­ti Robo. Okrem kla­sic­kých MTB bicyk­lov s 11-rých­lost­ný­mi sys­té­ma­mi je na sve­te napr. aj jeden sin­gle spe­ed, teda jed­no-pre­vo­do­vý bicy­kel. Novin­kou je city tou­rer, mest­ský bicy­kel s nosič­mi a blat­ník­mi a gra­vel bike s nosič­mi pre tých, čo radi vyra­zia na dlh­ší výlet. 

Pre koho je Tru­e­bi­ke pri­már­ne urče­ný?

Môže na ňom jaz­diť kto­koľ­vek, komu sa páčia veľ­ké kole­sá a nebo­jí sa vyskú­šať nie­čo iné, avšak mal by merať aspoň 165 cm. Jaz­da na ňom je zábav­ná a po chví­li si na tro­chu iný pocit zvyk­ne­te. V ponu­ke sú tri veľ­kos­ti rámov pre veľ­kých aj malých.”

Aké sú jeho výho­dy?

Okrem toho, že vás urči­te nikto nepre­hliad­ne, má aj veľ­mi dob­rú pre­jaz­dnosť cez pre­káž­ky či zotr­vač­nosť veľ­kých kolies, pomo­cou kto­rej s ľah­kos­ťou udr­ží­te dosia­hnu­tú rých­losť. Vďa­ka väč­šie­mu obje­mu vzdu­chu v pneuma­ti­kách sa zvy­šu­je tiež kom­for­tnosť jaz­dy. Niž­šia polo­ha ťažis­ka tela k osi kolies dáva pocit, že nie ste na bicyk­li, ale jeho súčas­ťou, a to zabez­pe­ču­je lep­šiu ovlá­da­teľ­nosť. Urči­te odpo­rú­čam vyskú­šať.”

Kom­plet­nú ponu­ku tých­to uni­ká­tov náj­de­te na truebikes.eu.

Pridať komentár (0)