Robo­tická ruka, ktorá dokáže plne nahra­diť tú sku­točnú

Lukáš Timko / 24. jún 2015 / Business

Síce nie je až taká sofis­ti­ko­vaná ako tá, ktorú mal Luke Sky­wal­ker, no Star Wars je film o veľmi vzdia­le­nej budúc­nosti. Dnes sa ved­com zaobe­ra­jú­cim sa pro­te­ti­kou poda­rilo tej z budúc­nosti veľmi pri­blí­žiť svo­jou vyda­re­nou bio­nic­kou rukou, ktorá vyzerá veľmi pri­ro­dzene.

Túto bio­nickú ruku vytvo­rila spo­loč­nosť Ste­e­per síd­liaca v UK. Výni­močné na ich naj­nov­šom modely je, že sa veľmi podobá na sku­točnú ruku. Umelá ruka je výsled­kom sedem­roč­ného výskumu a vývoja, ktorý zahŕňal osvo­je­nie si vojen­skej tech­no­ló­gie, ktorú využí­vajú aj inži­nieri vo For­mule 1. Tím ved­cov vôbec nešet­ril na mate­riá­loch. Na svoj paten­to­vaný sys­tém pre kon­trolu prs­tov pou­žili vzácne mag­nety a na nízku hmot­nosť pou­žili hli­ník, ktorý sa využíva na výrobu lie­ta­diel.

Vedci začali vytvá­rať štruk­túru ume­lej ruky zalo­ženú na archi­tek­túre typic­kej malej ruky a následne do nej vtes­nali mecha­nizmy, to im pomohlo zacho­vať ana­to­mickú správ­nosť. Ted Var­ley, tech­nický ria­di­teľ spo­loč­nosti Ste­e­per, vysvet­lil, že iné podobné dizajny fun­gujú opačne, začí­najú s tech­no­ló­giou a až potom vytvá­rajú štruk­túru, ktorá v koneč­nom dôsledku nie je taká pri­ro­dzená.

Vďaka 14 mož­ným úcho­pom a pozí­ciám nie je táto umelá ruka len výzo­rovo podobná tej ozaj­st­nej, ale svo­jou fun­kci­ona­li­tou sa jej tiež veľmi pri­bli­žuje. Viac ako tri­sto mecha­nic­kých častí bolo minia­tu­ri­zo­va­ných z pred­chá­dza­jú­cich mode­lov tak, aby táto ruka vyho­vo­vala ženám, tíne­dže­rom a men­ším mužom.

Aj napriek všet­kým týmto čas­tiam váži táto ruka menej ako 400 gra­mov, pri­čom jej sila vôbec nebola zní­žená. Táto bio­nická ruka dokáže uniesť váhu až 45 kilo­gra­mov. Väč­šina váhy bio­nic­kej ruky je okolo zápäs­tia, takže prsty nie sú nepri­ro­dzene ťažké.

Ako to celé fun­guje? Naj­rôz­nej­šie sen­zory nachá­dza­júce sa v tejto ruke moni­to­rujú pohyb sva­lov a následne posie­lajú tieto infor­má­cie do motor­če­kov jed­not­li­vých prs­tov a mik­ro­pro­ce­so­rov, ktoré neus­tále moni­to­rujú pozí­ciu prs­tov. Pomo­cou fun­kcie auto­ma­tic­kého úchopu, mik­ro­pro­ce­sory roz­poz­najú či sa pred­met v ruke šmýka a okam­žite vyšlú sig­nál do motor­če­kov, aby sa úchop zosil­nil a tým sa pre­d­išlo vyšmyk­nu­tiu.

Ino­va­tívnu ruku pred­sta­vili minulý týž­deň v Lon­don Prost­he­tics Cen­tre (Lon­dýn­ske cen­trum pro­te­tiky), no ešte pred­tým bola otes­to­vaná 29 roč­nou pou­ží­va­teľ­kou Nicky Ashwel­lo­vou, ktorá sa naro­dila bez pra­vej ruky. Pred­tým mala Ashwel­lová iba koz­me­tickú ruku, ktorá síce vyze­rala pri­ro­dzene, no nehý­bala sa a tak nepos­ky­to­vala bežnú fun­kci­ona­litu ruky. Ashwel­lová pove­dala, že napriek ťaž­kos­tiam na začiatku jej táto bio­nická ruka výrazne zlep­šila život a dovo­lila je robiť veci, ktoré boli pred­tým pre ňu nemožné.

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)