Rodin­ný dom, kto­rý ťa oča­rí a poskyt­ne dosta­tok súkro­mia

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Jaroslav Zima Milan Bulva Mgr. A. Sabina Měšťanová / 12. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Filip Šlapal

Kom­pli­ko­va­ná rož­ná par­ce­la s pre­vý­še­ním päť met­rov v star­šej zástav­be v intra­vi­lá­ne obce Loch­kov. Poze­mok, kde si nikto netrú­fol sta­vať pri­ja­li archi­tek­ti z ate­li­é­ru D3A ako výzvu.

Dom využí­va zlo­ži­tý tro­j­u­hol­ní­ko­vý tvar pozem­ku a výš­ko­vý roz­diel medzi nástu­pom z uli­ce a jeho hor­nou hra­nou. Hmo­ty domu a svah medzi sebou vyme­dzu­jú vnú­tor­né nádvo­rie s intím­nou atmo­sfé­rou.

foto: Filip Šla­pal
Situácia
Situ­ácia

Dom je roz­de­le­ný na dve čas­ti. Sme­rom k uli­ci je orien­to­va­ná garáž s kry­tým vstu­pom a pred­sie­ňou. Fasá­da toh­to jed­no­pod­laž­né­ho objek­tu ply­nu­lo pre­chá­dza do oplo­te­nia a vyme­dzu­je hra­ni­cu pozem­ku. Hlav­ný dvoj­pod­laž­ný objekt, kol­mý na ces­tu, je od uli­ce ustú­pe­ný a umiest­ne­ný pozdĺž východ­nej hra­ny pozem­ku. Tie­to dve hmo­ty spo­lu s múrom, nad kto­rým str­mo stú­pa terén vyme­dzu­jú plo­chu obyt­ne­ho nádvo­ria. Betó­no­vé ste­ny a betó­no­vá pod­la­ha dvo­ra vstu­pu­jú cez pre­sk­le­né ste­ny do mate­riá­lo­vo zhod­ne rie­še­né­ho inte­ri­é­ru. Nádvo­rie sa stá­va súčas­ťou veľ­ko­ry­sé­ho obyt­né­ho pries­to­ru spo­je­né­ho s kuchy­ňou. Pomoc­né tech­nic­ké pre­vádz­ky boli skry­té a zapus­te­né do sva­hu. Scho­dis­ko do hor­né­ho pod­la­žia má na mezi­po­des­te pre­sk­le­nú ste­nu s výhľa­dom do vnú­tor­né­ho átria.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pohľad zo záhrady
Pohľad zo záh­ra­dy foto: Filip Šla­pal
Pohľad z vnútorného nádvoria - hlavná hmota domu s terasou na úrovni 2. NP
Pohľad z vnú­tor­né­ho nádvo­ria — hlav­ná hmo­ta domu s tera­sou na úrov­ni 2. NP foto: Filip Šla­pal

Na poscho­dí objek­tu sú tri izby a chod­ba so šat­ní­ko­vou ste­nou. Pries­tor je zho­ra pre­svet­le­ný streš­ným svet­lí­kom. Obe men­šie izby a kúpeľ­ňa majú prí­stup na tera­su, z kto­rej sa otvá­ra pohľad do nádvo­ria. Plot z beto­nár­skej oce­le na hor­nej hra­ne pozem­ku zaras­tá popí­na­vým breč­ta­nom.

Kon­štruk­cia objek­tu je žele­zo­be­tó­no­vá, rov­na­ko ako fasá­dy a stre­cha domu. Betó­no­vé stro­py sú vyba­ve­né chla­de­ním, betó­no­vé pod­la­hy sú vyku­ro­va­né. Roz­siah­le pre­sk­le­né plo­chy fasád sú tie­ne­né exte­ri­é­ro­vý­mi žalú­zia­mi a dom vyku­ru­je tepel­né čer­pad­lo.

Návrh domu vzni­kal v úzkej spo­lu­prá­ci archi­tek­ta s inves­to­rom a bol zakon­če­ný výbe­rom vnú­tor­né­ho zaria­de­nia a umiest­ne­ním výtvar­ných objek­tov inves­to­rov­ho kama­rá­ta Pet­ra Písa­ří­ka.

Večerný pohľad - presklené fasády orientované do záhrady
Večer­ný pohľad — pre­sk­le­né fasá­dy orien­to­va­né do záh­ra­dy foto: Filip Šla­pal
Pohľad z ulice - nižší objekt vstupu a garáže pred hlavnou hmotou domu
Pohľad z uli­ce — niž­ší objekt vstu­pu a gará­že pred hlav­nou hmo­tou domufoto: Filip Šla­pal
Pohľad z ulice - nižší objekt vstupu a garáže pred hlavnou hmotou domu
Pohľad z uli­ce — niž­ší objekt vstu­pu a gará­že pred hlav­nou hmo­tou domu foto: Filip Šla­pal
Interiér - Pohľad z predsiene do obytného priestoru
Inte­ri­ér — Pohľad z pred­sie­ne do obyt­né­ho pries­to­ru foto: Filip Šla­pal
Interiér - obytný priestor
Inte­ri­ér — obyt­ný pries­torfoto: Filip Šla­pal
Interiér - jedálenský stôl a kuchyňa
Inte­ri­ér — jedá­len­ský stôl a kuchy­ňafoto: Filip Šla­pal
Interiér - kuchyňa
Inte­ri­ér — kuchy­ňafoto: Filip Šla­pal
Interiér - schodisko s priehľadom do átria
Inte­ri­ér — scho­dis­ko s prie­hľa­dom do átriafoto: Filip Šla­pal
Interiér - chodba na poschodí
Inte­ri­ér — chod­ba na poscho­dífoto: Filip Šla­pal
Interiér - spálňa
Inte­ri­ér — spál­ňafoto: Filip Šla­pal
Interiér - kúpeľňa
Inte­ri­ér — kúpeľ­ňafoto: Filip Šla­pal
Interiér - predsieň sprchovacieho kúta s umývadlom
Inte­ri­ér — pred­sieň spr­cho­va­cie­ho kúta s umý­vad­lomfoto: Filip Šla­pal
Interiér - Obytný priestor s výhľadom do nádvoria
Inte­ri­ér — Obyt­ný pries­tor s výhľa­dom do nádvo­riafoto: Filip Šla­pal
Interiér - chodba na poschodí
Inte­ri­ér — chod­ba na poscho­dífoto: Filip Šla­pal

Pod­kla­dy: D3A, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)