Roz­prá­vaš sa sám so sebou? Tak to si vlast­ne génius

Michaela Líšková / 14. augusta 2016 / Lifehacking

Tiež si rád občas poke­cáš sám so sebou? Nie iba v súkro­mí svoj­ho domo­va, ale aj na uli­ci, v obcho­de, v kan­ce­lá­rií…? To je zlé, lebo pred­sa iba bláz­ni sa roz­prá­va­jú sami so sebou, nie? Nuž, nie.

Uká­za­lo sa, že ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, je to znám­ka genia­li­ty.
Vďa­ka jed­nej svo­jej štú­dii, psy­cho­ló­go­via Gary Lupy­an a Daniel Swig­ley pred­po­kla­da­jú, že hovo­re­nie so sebou samým môže byť pros­peš­né.

entrepreneur com

foto: entrepreneur.com

Ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, tvoj mozog pra­cu­je efek­tív­nej­šie

Exis­tu­je expe­ri­ment, kde dali Lupy­an a Swin­gley dvad­sia­tim ľuďom názov objek­tu (jabl­ko, chlieb ale­bo banán), kto­rý mali násled­ne nájsť v super­mar­ke­te. V prvom kole expe­ri­men­tu mali byť títo ľudia poti­chu, zatiaľ čo v dru­hom kole si mali nahlas hovo­riť náz­vy objek­tov, kto­ré v obcho­de hľa­da­li. V dru­hom kole sa úspeš­nosť rapíd­ne zvý­ši­la. Pre­čo?

Pre­to­že hovo­re­nie vecí nahlas zapá­ja pamäť.
Ale táto pomôc­ka fun­gu­je iba v prí­pa­de, že vieš to, čo potre­bu­ješ. V prí­pa­de expe­ri­men­tu pomoh­lo jed­nak to, že ľudia vede­li, čo si pred­sta­viť pod poj­mom jabl­ko, banán a chlieb, ale tiež pozna­li super­mar­ket, v kto­rom naku­po­va­li.

Pod­ľa Lupy­ana nemu­sí byť taký­to pre­ho­vor samé­mu k sebe vždy uži­toč­ný. Pokiaľ nevieš, ako taký objekt vyze­rá, hovo­re­nie jeho náz­vu nahlas nemu­sí mať žiad­ny efekt, môže ťa dokon­ca spo­ma­liť. Ale ak vieš, že je banán žltý a má prá­ve taký tvar, aký má, tým, že nahlas povieš slo­vo banán, akti­vu­ješ tie vizu­ál­ne čas­ti pamä­te, kto­ré ti pomô­žu zorien­to­vať sa v pries­to­re a nájsť ich.

anigif_enhanced-9255-1423724650-3

foto: understandingrelationships.com

Ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, pomá­haš si utrie­ďo­vať myš­lien­ky

Buď sám sebe psy­cho­ló­gom. Urči­te poznáš ten pocit, keď v noci ležíš v poste­li a hla­vou ti prú­di neko­neč­ný rad myš­lie­nok. Ale­bo cez deň, keď sa potre­bu­ješ sústre­diť na prá­cu. Ak si budeš veci hovo­riť nahlas, pomô­že ti to upo­ko­jiť ner­vy a tvo­je von­kaj­šie ja pomô­že tomu vnú­tor­né­mu.

Pod­ľa psy­cho­lo­gič­ky Lin­dy Sapa­din ti prá­ve taký­to mono­lóg môže pomôcť roz­hod­núť o dôle­ži­tých a nároč­ných veciach, pre­to­že si ujas­níš myš­lien­ky v hla­ve a jed­no­duch­šie prí­deš na to, čo je správ­ne. Keď máme prob­lém, väč­ši­nou sa o ňom chce­me poroz­prá­vať. Tak pre­čo by si to nemo­hol uro­biť aj sám so sebou a zadar­mo?

Smiling man outdoors

foto: joshanswers.com

Ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, pomá­haš si tým v dosa­ho­va­ní cie­ľov

Nie­ke­dy môže byť zlo­ži­té spí­sať si zoznam svo­jich cie­ľov. Máš ich veľa, nie­kto­ré sú väč­šie a ťaž­šie dosia­hnu­teľ­né ako iné… Ak si ale budeš tie­to cie­le nahlas opa­ko­vať a pri­dáš k tomu aj pro­ces toho, ako by si ich rád dosia­hol, kaž­dý krok sa ti bude zdať jed­no­duch­ší a tvo­je cie­le sa ti budú zra­zu zdať dosia­hnu­teľ­nej­šie. Skús to. V hla­ve si budeš opa­ko­vať veci, budeš pre­mýš­ľať a zra­zu zis­tíš, že si našiel opti­mál­ne rie­še­nie na to, ako dosiah­nuť to, čo chceš. Veci zra­zu vidíš z inej per­spek­tí­vy a to ti pomá­ha držať sa pri zemi, záro­veň však udr­žia­vaš pozor­nosť a zame­ria­vaš ju tým správ­nym sme­rom.

aboutbk com

foto: aboutbk.com

Roz­prá­vať sa sám so sebou zna­me­ná, že si samos­tat­ný. Ľudia, kto­rí to tak­to robia, sa pri prob­lé­moch, ale aj rie­še­niach a dosa­ho­va­ní cie­ľov doká­žu spo­ľa­hnúť sami na seba, nie na iných. A to je dob­ré, pre­to­že vieš, že svo­je sny a cie­le máš v rukách ty sám.

Zdroj: Gigi Engle, brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: quora.com

Pridať komentár (0)