Roz­prá­vaš sa sám so sebou? Tak to si vlastne génius

Michaela Líšková / 14. augusta 2016 / Tools a produktivita

Tiež si rád občas poke­cáš sám so sebou? Nie iba v súkromí svojho domova, ale aj na ulici, v obchode, v kan­ce­lá­rií…? To je zlé, lebo predsa iba blázni sa roz­prá­vajú sami so sebou, nie? Nuž, nie.

Uká­zalo sa, že ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, je to známka genia­lity.
Vďaka jed­nej svo­jej štú­dii, psy­cho­ló­go­via Gary Lupyan a Daniel Swig­ley pred­po­kla­dajú, že hovo­re­nie so sebou samým môže byť pros­pešné.

entrepreneur com

foto: entrepreneur.com

Ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, tvoj mozog pra­cuje efek­tív­nej­šie

Exis­tuje expe­ri­ment, kde dali Lupyan a Swin­gley dvad­sia­tim ľuďom názov objektu (jablko, chlieb alebo banán), ktorý mali následne nájsť v super­mar­kete. V prvom kole expe­ri­mentu mali byť títo ľudia poti­chu, zatiaľ čo v dru­hom kole si mali nahlas hovo­riť názvy objek­tov, ktoré v obchode hľa­dali. V dru­hom kole sa úspeš­nosť rapídne zvý­šila. Prečo?

Pre­tože hovo­re­nie vecí nahlas zapája pamäť.
Ale táto pomôcka fun­guje iba v prí­pade, že vieš to, čo potre­bu­ješ. V prí­pade expe­ri­mentu pomohlo jed­nak to, že ľudia vedeli, čo si pred­sta­viť pod poj­mom jablko, banán a chlieb, ale tiež poznali super­mar­ket, v kto­rom naku­po­vali.

Podľa Lupy­ana nemusí byť takýto pre­ho­vor samému k sebe vždy uži­točný. Pokiaľ nevieš, ako taký objekt vyzerá, hovo­re­nie jeho názvu nahlas nemusí mať žiadny efekt, môže ťa dokonca spo­ma­liť. Ale ak vieš, že je banán žltý a má práve taký tvar, aký má, tým, že nahlas povieš slovo banán, akti­vu­ješ tie vizu­álne časti pamäte, ktoré ti pomôžu zorien­to­vať sa v pries­tore a nájsť ich.

anigif_enhanced-9255-1423724650-3

foto: understandingrelationships.com

Ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, pomá­haš si utrie­ďo­vať myš­lienky

Buď sám sebe psy­cho­ló­gom. Určite poznáš ten pocit, keď v noci ležíš v posteli a hla­vou ti prúdi neko­nečný rad myš­lie­nok. Alebo cez deň, keď sa potre­bu­ješ sústre­diť na prácu. Ak si budeš veci hovo­riť nahlas, pomôže ti to upo­ko­jiť nervy a tvoje von­kaj­šie ja pomôže tomu vnú­tor­nému.

Podľa psy­cho­lo­gičky Lindy Sapa­din ti práve takýto mono­lóg môže pomôcť roz­hod­núť o dôle­ži­tých a nároč­ných veciach, pre­tože si ujas­níš myš­lienky v hlave a jed­no­duch­šie prí­deš na to, čo je správne. Keď máme prob­lém, väč­ši­nou sa o ňom chceme poroz­prá­vať. Tak prečo by si to nemo­hol uro­biť aj sám so sebou a zadarmo?

Smiling man outdoors

foto: joshanswers.com

Ak sa roz­prá­vaš sám so sebou, pomá­haš si tým v dosa­ho­vaní cie­ľov

Nie­kedy môže byť zlo­žité spí­sať si zoznam svo­jich cie­ľov. Máš ich veľa, nie­ktoré sú väč­šie a ťaž­šie dosia­hnu­teľné ako iné… Ak si ale budeš tieto ciele nahlas opa­ko­vať a pri­dáš k tomu aj pro­ces toho, ako by si ich rád dosia­hol, každý krok sa ti bude zdať jed­no­duchší a tvoje ciele sa ti budú zrazu zdať dosia­hnu­teľ­nej­šie. Skús to. V hlave si budeš opa­ko­vať veci, budeš pre­mýš­ľať a zrazu zis­tíš, že si našiel opti­málne rie­še­nie na to, ako dosiah­nuť to, čo chceš. Veci zrazu vidíš z inej per­spek­tívy a to ti pomáha držať sa pri zemi, záro­veň však udr­žia­vaš pozor­nosť a zame­ria­vaš ju tým správ­nym sme­rom.

aboutbk com

foto: aboutbk.com

Roz­prá­vať sa sám so sebou zna­mená, že si samos­tatný. Ľudia, ktorí to takto robia, sa pri prob­lé­moch, ale aj rie­še­niach a dosa­ho­vaní cie­ľov dokážu spo­ľa­hnúť sami na seba, nie na iných. A to je dobré, pre­tože vieš, že svoje sny a ciele máš v rukách ty sám.

Zdroj: Gigi Engle, brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: quora.com

Pridať komentár (0)