Rusko pri­pra­vuje vlastný ope­račný sys­tém

Lukáš Gašparík jr. / 2. júna 2015 / Business

Ruský minis­ter komu­ni­ká­cií Niko­lai Niki­for ozná­mil plány Ruska, vybu­do­vať svoj vlastný ope­račný sys­tém zalo­žený na Jolla Sail­fish. Jedná sa o open-source ope­račný sys­tém na báze Linuxu a Mer. V súčas­nej dobe má menej ako jedno per­cento pou­ží­va­te­ľov v Rusku.

O tom, že Rusko myslí zále­ži­tosť ohľa­dom vlast­ného ope­rač­ného sys­tému vážne, svedčí aj fakt, že ruský minis­ter pre tele­ko­mu­ni­ká­cie a masovú komu­ni­ká­ciu už absol­vo­val roko­va­nie s čín­skym vývo­já­rom Sail­fish Hol­ding.

Zástup­co­via rus­kého IT prie­myslu roko­vali s čín­skym vývo­já­rom ope­rač­ného sys­tému Open Mobile Sail­fish o mož­nos­tiach pou­ži­tia ope­rač­ného sys­tému s otvo­re­ným kódom vo verej­nom, ale aj súkrom­nom sek­tore. S pri­hliad­nu­tím na tech­nické, eko­no­mické, ale aj poli­tické fak­tory bolo pred­me­tom roko­va­nia takisto vytvo­re­nie medzi­ná­rod­ného prie­my­sel­ného kon­zor­cia pre vývoj alter­na­tív­nych soft­vé­ro­vých pro­duk­tov na báze otvo­re­ného ope­rač­ného sys­tému. 

Je to skvelý prí­pad pro­jektu medzi­ná­rod­nej tech­nic­kej spo­lu­práce,” pove­dal Niko­laj Niki­fo­rov, ruský minis­ter tele­ko­mu­ni­ká­cii a maso­vej komu­ni­ká­cie. “Našim záuj­mom je roz­ší­riť par­tner­stvo s kra­ji­nami BRICS v oblasti kolek­tív­neho soft­vé­ro­vého roz­voja na týchto trhoch. Všetci sa obá­vajú momen­tál­neho mono­polu na sve­to­vom trhu soft­véru a preto nás v našom úsilí budú pod­po­ro­vať.”

Ruský minis­ter ďalej podot­kol, že kra­jiny BRICS (Rusko, India, Čína, Bra­zí­lia, Južná Afrika) by sa mali zjed­no­tiť v úsilí o roz­voj kon­ku­renč­ného soft­véru na báze pro­duk­tov s otvo­re­ným kódom. 

Mys­líme si, že je potrebné vytvá­rať alter­na­tívy k uzat­vo­re­ným mobil­ným plat­for­mám zalo­že­ných na otvo­re­ných ope­rač­ných sys­té­moch. Sme pri­pra­vení pod­po­riť podobné ini­cia­tívy a veríme, že naši par­tneri z kra­jín BRICS sú rov­na­kého názoru,” dodal Niko­laj Niki­fo­rov. “Sal­fish je už dnes tak­mer glo­bál­nou spo­loč­nos­ťou. Je vlast­nená nie len fín­skymi, ale aj čín­skymi a rus­kými akci­onármi. Dúfam, že v blíz­kej dobe sa k nim pri­poja aj akci­onári z Bra­zí­lie, Indie či Juž­nej Afriky a táto spo­loč­nosť sa stane naozaj glo­bál­nou.”

Roz­hod­nu­tie Ruska vytvo­riť vlastný ope­račný sys­tém môže byť odpo­ve­ďou na odmiet­nu­tie vyda­nia zdro­jo­vého kódu Applu a SAP-u. Ten si žia­dalo Rusko z dôvodu zis­te­nia, či pro­stred­níc­tvom týchto kódov nepre­bieha špi­onáž USA na ope­rač­ných sys­té­moch v Rusku. Na záver Niko­laj Niki­fo­rov vyhlá­sil, že týmto kro­kom by sa mala zní­žiť závis­losť Ruska a ostat­ných kra­jín BRICS na zahra­nič­ných tech­no­ló­giách.

zdroj: minsvyaz.ru

Pridať komentár (0)