S čes­kou app­kou Spen­dee máte finan­cie pod kon­tro­lou

Peter Rakvica / 10. november 2014 / Business

Nemáte pre­hľad o svo­jich finan­ciách? Neviete kde a za čo naj­viac míňate? Začnite si to sle­do­vať pomo­cou jed­no­du­chej apli­ká­cie Spen­dee.

Dnes si v krát­kosti pred­sta­víme apli­ká­ciu Spen­dee od spo­loč­nosti Cle­vio, s.r.o. na správu vašich finan­cií. Táto apli­ká­cia ma zau­jala svo­jou jed­no­du­chos­ťou a decent­ným gra­fic­kým pre­ve­de­ním.

Apli­ká­ciu náj­dete v Google play a App Store. Čo sa ope­rač­ného sys­tému iOS týka, tak je opti­ma­li­zo­vaná pre iOS 7.0 a vyš­šie, to zna­mená pre iPhone 5/5S/6 a 6 Plus.

Skú­šal som rôzne apli­ká­cie na správu finan­cií, ale táto jed­no­značne vedie vďaka tomu, že ponúka naj­rých­lej­šiu a naj­jed­no­duch­šiu prácu s naha­dzo­va­ním vašich príj­mov a výda­jov a tiež jed­no­du­chý pre­hľad, za čo naj­viac míňate.

Napriek tomu, že apli­ká­ciu majú na sve­domí českí vývo­jári, je apli­ká­cia v anglic­kom jazyku, čo vám po pár minú­tach pou­ží­va­nia vôbec nebude vadiť, nakoľko je uro­bená veľmi intu­itívne a budete mať pocit, že ju už pou­ží­vate roky.

Jed­no­du­ché a pre­hľadné menu s nasta­ve­niami

V menu Over­view (pre­hľad) náj­dete v ľavom hor­nom rohu Set­tings (nasta­ve­nia), kde si na začiatku nastavte Cur­rency (menu) a v Cate­go­ries (kate­gó­rie) zapnite všetky položky pre prí­jem a výdaj, ktoré naj­viac budete pou­ží­vať. Neskôr si pri­dáte tie, ktoré vám budú chý­bať.

V nasta­ve­niach tiež náj­dete aj mož­nosť nasta­viť si heslo pre vstup do apli­ká­cie. Tiež tu náj­dete aj mož­nosť exportu vašich dát do doku­mentu Excel vo for­máte xls alebo si ich môžete ulo­žiť na Google Drive

Pri­dá­va­nie polo­žiek

Jed­not­livé položky pri­dá­vate rýchlo cez +Add new, kde zvo­líte buď + alebo -, zadáte sumu, vybe­riete ikonku za čo to je a hotovo. Naozaj rýchle a jed­no­du­ché. Prí­padne môžete napí­sať k položke krátku poznámku a odfo­tiť si blo­ček alebo zakú­penú vec. Následne cez Ower­view si môžete sle­do­vať pre­hľad svo­jich finan­cií, ktorý sa vám po klik­nutí na jed­not­livé položky zobrazí aj pekne gra­ficky.

Cena

Apli­ká­cia je aktu­álne v App Store za cenu 1,79 EUR a v Google play je zdarma. Ale verte mi, že po pár mesia­coch s touto apli­ká­ciou, sa vám inves­tí­cia vráti v podobe zis­te­nia za čo utrá­cate naj­viac. Tých 1,79 EUR pre uží­va­te­ľov iOS zaria­dení za útratu jed­no­značne stojí.

Zdroj: investicnyblog.sk

Pridať komentár (0)