S Codin­Game je prog­ra­mo­va­nie hrou

Rudolf Nečas / 17. november 2015 / Tools a produktivita

A to doslova. Logika v kaž­dom cvi­čení je via­zaná na sku­točnú hru, takže za vyrie­še­nie cvi­če­nia dosta­neš vizu­álnu spätnú väzbu a odmenu.

Fran­cúz­sky star­tup Codin­Game zís­kal inves­tí­ciu 1,6 mili­óna dolá­rov od orga­ni­zá­cie Isai pre svoj ino­va­tívny prí­stup k uče­niu prog­ra­mo­va­nia. Ako už názov napo­vedá, Codin­Game je celé o hrách — nie o ich vývoji. „Ak spo­jíte hry s uče­ním, dosta­nete veľmi moti­vu­júci záži­tok,“ pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ a gene­rálny ria­di­teľ Fré­dé­ric Des­mou­lins. „Hra­nie a uče­nie sa záro­veň je kúzelný kruh.”

Pre každé cvi­čene si môžeš vybrať spo­me­dzi viac ako dvad­sia­tich prog­ra­mo­va­cích jazy­kov medzi, ktoré patrí aj Pyt­hon, Ruby, Java, Scala a ďal­šie. Spo­loč­nosť sa zame­riava na ľudí, ktorí už poznajú základy prog­ra­mo­va­nia, ale tiež poskytne obtiažne výzvy pre skú­se­ných vývo­já­rov.

Medzi vývo­jármi je veľmi popu­lárny najmä mul­tip­la­yer. V tomto režime sa naučíš základy ume­lej inte­li­gen­cie a „boju­ješ“ s ostat­nými v porov­naní koho kód je efek­tív­nejší.

Pod­po­ru­jeme 23 rôz­nych prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a všetky naše hry fun­gujú v jazyku podľa Vášho výberu,“ hovorí spo­lu­za­kla­da­teľ a CTO Nico­las Anto­niazzi. „Zame­ria­vame sa na ľudí, ktorí už vedia tro­chu prog­ra­mo­vať. Ale naše posledné cvi­če­nia sú veľmi ťažké a zame­rané na hard­core kodé­rov. A ako­náhle sa pora­zíte poslednú úro­veň, môžete bojo­vať s ostat­nými hráčmi na plat­forme, a v tomto režime nie sú žiadne obme­dze­nia.“

V Codin­Game sa všetko deje v pre­hlia­dači. Integ­ro­vané vývo­jár­ske pro­stre­die na báze pre­hlia­dača umož­ňuje prog­ra­mo­vať a kom­pi­lo­vať v rov­na­kom okne, a v rohu obra­zovky môžeš vidieť hru v reál­nom čase. Zatiaľ sa pri­hlá­silo 230 tisíc ľudí. V nie­kto­rých ohľa­doch tento star­tup kon­ku­ruje Code­Fights a samoz­rejme aj viac tra­dič­ným strán­kam, ktoré učia prog­ra­mo­vať, ako je naprí­klad Tre­e­house a Code School.

Ale v Codin­Game vsa­dili všetko na herný aspekt ako roz­li­šo­vací fak­tor oproti kon­ku­ren­cii. Podľa spo­lu­za­kla­da­teľky a CMO Aude Bar­ral, mie­ša­nie hra­nia a prog­ra­mo­va­nia fun­guje, pre­tože tieto dve úlohy sú si podobné. „Keď ľudia kódia, páči sa im, že majú vyrie­šiť nejaký prob­lém,“ pove­dala. Inými slo­vami, už prog­ra­mo­va­nie samo o sebe je hrou, takže spra­viť vizu­álnu repre­zen­tá­ciu kódu, ktorá vyzerá ako hra dávalo zmy­sel.

Zdroj: techcrunch.com
Pridať komentár (0)