S Drop­pie si odte­raz uži­ješ život v Bra­ti­slave, a zadarmo!

TS / 30. jún 2015 / Business

Cha­lani z Drop­pie si vybrali práve Bra­ti­slavu pre tes­to­va­nie sku­točne zau­jí­ma­vej novinky, kto­rou je loca­tion based adver­ti­se­ment. Jedná sa o ino­va­tívny spô­sob zobra­zo­va­nia reklám, ktoré sú pre­vle­čené do hod­not­ných odmien, ktoré pote­šia nejed­ného z vás.

Aj oby­čajná pre­chádzka mes­tom sa razom môže zme­niť na spon­tánne spoz­ná­va­nie ľudí a vyús­tiť v zábavné situ­ácie. To všetko vďaka jed­no­du­chým fot­kám vytvo­re­ným mobi­lom – pres­nej­šie, vďaka apli­ká­cii Drop­pie. Táto ori­gi­nálna slo­ven­ská apli­ká­cia zalo­žená na geolo­ká­cii a fot­kách si už stihla zís­kať desať­ti­síce pou­ží­va­te­ľov po celom svete a vytvo­riť takz­vané dropy po celej zeme­guli. To, že jej pou­ží­va­nie pri­náša ľuďom zábavu, tvor­com apli­ká­cie ale nesta­čilo, a tak sa roz­hodli ponúk­nuť im ešte niečo lep­šie: Drop­pie Rewards.

Sú to odmeny za pou­ží­va­nie apli­ká­cie, ktoré vám otvo­ria dvere do mno­hých – zatiaľ len bra­ti­slav­ských – pod­ni­kov, a napl­nia vaše nákupné tašky, zasý­tia vás alebo zaženú smäd. A to doslova, lebo vďaka nim zís­kate špe­ciálne odemny na nákup, jedlo alebo pitie zadarmo! Jediné, čo na to potre­bu­jete, je samotná apli­ká­cia.

Dať si hra­nolky alebo chla­dené pivko v tomto teple, a ešte k tomu zadarmo… to neznie vôbec zle, však? Ako to teda fun­guje? Veľmi jed­no­du­cho. Tak ako by ste na bež­nej ceste po meste mohli nara­ziť na cudzí drop, nara­zíte teraz na zľa­vové kupóny od zná­mych a obľú­be­ných pod­ni­kov či zna­čiek. Spo­lu­práca sa roz­bieha s novo­ot­vo­re­nou Zónou by Ref­res­her, popu­lár­nym Regal Bur­ge­rom a mno­hými ďal­šími. Stačí sa obja­viť pred jed­nou zo spo­me­nu­tých pre­vá­dzok a o pár minút na to si pou­ží­va­te­lia môžu vychut­ná­vať Red­bull shot, naj­lep­šie bra­ti­slav­ské hra­nolky, espresso na dunaj­skej pro­me­náde, či vstup do klubu – všetko samoz­rejme bez vytia­hnu­tia vlast­nej peňa­ženky. Drop sa objaví vo vašom tele­fóne a vy ho len uká­žete obsluhe v pod­niku.

Spo­lu­za­kla­da­te­lia apli­ká­cie, Marek Šán­dor a Mar­tin Her­man, zhr­nuli svoj ori­gi­nálny nápad takto: „Chceme odme­niť pou­ží­va­te­ľov Drop­pie a dať im to, čo majú radi. Zadarmo. Do posled­nej ver­zie Drop­pie sme imple­men­to­vali fun­kciu, pro­stred­níc­tvom kto­rej zbie­rajú body za svoju akti­vitu v apli­ká­cii. A my práve týchto pou­ží­va­te­ľov chceme odme­ňo­vať a moti­vo­vať for­mou Drop­pie Rewards, ktoré sku­točne stoja za to.“

Aby Drop­pie toto zlep­še­nie dostalo medzi ľudí, zame­ralo sa na sociálne siete, pro­stred­níc­tvom kto­rých šíri svoje krátke virálne videá z pro­duk­cie Syne­cektv. Naprí­klad na Ins­ta­grame ich náj­dete pomo­cou hash­tagu #Drop­pie­Re­wards. Okrem toho sa nemu­sia cítiť ukrá­tene ani maji­te­lia Andro­idov. Apli­ká­cia, ako aj jej všetky výhody, bude one­dlho dostupná aj pre nich.

Čo je Drop­pie?

Drop­pie je sociálna sieť s pôvo­dom na Slo­ven­sku, ktorá fun­guje na základe geolo­ká­cie. Pou­ží­va­te­lia „dro­pujú“ svoje fotky na urči­tých mies­tach, kde si ich ostatní zase môže „vyz­dvi­hnúť“. Vyz­dvi­hnu­tie fotky, ktoré vám smartp­hone oznámi pomo­cou push noti­fi­ká­cie, môže zna­me­nať nad­via­za­nie komu­ni­ká­cie medzi dvomi pou­ží­va­teľmi, alebo sa ich komu­ni­ká­cia môže hneď skon­čiť. Drop­pie je nezá­väzná apli­ká­cia určená na spes­tre­nie bež­ných dní, spoz­ná­va­nie nových ľudí a ori­gi­nálne využi­tie vlast­ných fotiek. Momen­tálne je Drop­pie dostupné len pre maji­te­ľov tele­fó­nov iPhone, ale už čoskoro budete môcť jej výhody využí­vať aj na Andro­ide.

A ak ste ešte nemali prí­le­ži­tosť vyskú­šať, čo všetko apli­ká­cia Drop­pie ponúka, stiah­nuť si ju môžete tu.

Zdroj: Tla­čová správa, zdroj foto: Zona Ref­res­her

Pridať komentár (0)