S tou­to miki­nou ti nebu­de robiť prob­lém zaspať kde­koľ­vek

Timotej Vančo / 13. mája 2017 / Tech a inovácie

Ces­tu­ješ a doš­la na teba úna­va? S tou­to miki­nou bude tvoj relax zaru­če­ný.

Tí z nás, kto­rí čas­to ces­tu­jú vedia, že spá­nok v poste­li môže byť pri­vi­lé­gium, kto­ré si nie kaž­dý môže vždy dovo­liť. Často­krát sme tak una­ve­ní vo vla­ku, v aute, v lie­tad­le ale­bo akej­koľ­vek čakár­ni a pohodl­ný spá­nok je to posled­né, čo by sme čaka­li, ale veľ­mi si to pra­je­me. Koneč­ne pri­chá­dza rie­še­nie v podo­be tej­to zázrač­nej miki­ny. Volá sa Hyp­nos Sle­ep Hoodie a pre­me­ní kaž­dé nud­né mies­to na pries­tor podob­ný tvo­jej poste­li.

Foto:huffingtonpost.com

Cítiš sa una­ve­ne počas ces­ty? Sta­čí pár fúk­nu­tí a tvo­ja poduš­ka je nachys­ta­ná. Sta­čí ju potom vlo­žiť do kapuc­ne a tvo­je útul­né mies­to na spá­nok, po kto­rom kaž­dý ces­to­va­teľ túži, je vytvo­re­né.

Foto: huffingtonpost.com

Miki­nu Hyp­nos Sle­ep môžeš pod­po­riť 49 dolár­mi na strán­ke Kicks­tar­ter, kde ju aj prvý­krát pred­sta­vi­li. Za túto sumu si ju môžeš pre­dob­jed­nať a jej prvé objed­náv­ky mali začať odo­sie­lať v mar­ci.

foto: huffingtonpost.com 

Zdroj člán­ku: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)