Ako sa líši mini­mál­na mzda v kra­ji­nách celé­ho sve­ta?

Katarína Jenisová / 30. apríla 2016 / Zaujímavosti

Tak ako sa líši kul­tú­ra kra­jín po celom sve­te, tak sa líši aj plat, kto­rý oby­va­te­lia dostá­va­jú. Nezá­le­ží však len na čís­lach, pri kto­rých je mno­ho­krát roz­diel naozaj veľ­ký. Zále­ží tiež na štan­dar­doch živo­ta, daňo­vom sys­té­me a aj na kon­krét­nej mene. Aké sú teda roz­die­ly v mzdách kra­jín z rôz­nych kútov Zeme?

Veľ­ká Bri­tá­nia — 1227 eur

2

foto: shutterstock.com / Iakov Kali­nin

Špa­niel­sko — 682 eur

3

foto: shutterstock.com / Ser­gey Kelin

Bel­gic­ko — 1318 eur

1

foto: shutterstock.com / Anton Iva­nov

Ban­gla­déš — 17 eur

12

foto: shutterstock.com / Dmit­ry Chu­lov

Hong Kong — 615 eur

13

foto: shutterstock.com / Ron­nie Chua

Maro­ko — 232 eur

27

foto: shutterstock.com / Lukasz Janyst

Nemec­ko — 1455 eur

4

foto: shutterstock.com / S. Bori­sov

Por­tu­gal­sko — 582 eur

5

foto: shutterstock.com / Rrrain­bow

Turec­ko — 448 eur

23

foto: shutterstock.com / Repi­na Vale­ri­ya

Keňa — 50 eur

21

foto: shutterstock.com / Oleg Zna­men­skiy

Fran­cúz­sko — 1440 eur

6

foto: shutterstock.com / TTs­tu­dio

Rus­ko — 80 eur

10

foto: shutterstock.com / Reidl

Sever­ná Kórea — 58 eur

14

foto: shutterstock.com / Maxim Tupi­kov

Japon­sko — 1106 eur

16

foto: shutterstock.com / Pera­ti Kom­son

Luxem­bur­sko — 1901 eur

9

foto: shutterstock.com / Mar­cin Krzy­zak

Kame­run — 66 eur

11

foto: shutterstock.com / Quick Shot

Poľ­sko — 404 eur

8

foto: shutterstock.com / Curi­oso

Argen­tí­na — 355 eur

17

foto: shutterstock.com / Ani­bal Tre­jo

Aus­trá­lia — 2095 eur

19

foto: shutterstock.com / Alan L Mea­kin

Egypt — 153 eur

20

foto: shutterstock.com / giva­ga

Vene­zu­e­la — 42 eur

22

foto: shutterstock.com / Paolo Cos­ta

Sin­ga­pur — 966 eur

28

foto: shutterstock.com / r.nagy

Saud­ská Ará­bia — 1240 eur

26

foto: shutterstock.com / hikrcn

Bra­zí­lia — 191 eur

25

foto: shutterstock.com / dmit­ry ins­len­tev

Irán — 188 eur

24

foto: shutterstock.com / Ale­xan­der Mazur­ke­vich

Čína — 285 eur

18

foto: shutterstock.com / gyn9037

Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké — 1141 eur

15

foto: shutterstock.com / Son­gqu­an Deng

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com / TTS­tu­dio

Pridať komentár (0)