Ako sa líši mini­málna mzda v kra­ji­nách celého sveta?

Katarína Jenisová / 30. apríla 2016 / Zaujímavosti

Tak ako sa líši kul­túra kra­jín po celom svete, tak sa líši aj plat, ktorý oby­va­te­lia dostá­vajú. Nezá­leží však len na čís­lach, pri kto­rých je mno­ho­krát roz­diel naozaj veľký. Záleží tiež na štan­dar­doch života, daňo­vom sys­téme a aj na kon­krét­nej mene. Aké sú teda roz­diely v mzdách kra­jín z rôz­nych kútov Zeme?

Veľká Bri­tá­nia — 1227 eur

2

foto: shutterstock.com / Iakov Kali­nin

Špa­niel­sko — 682 eur

3

foto: shutterstock.com / Ser­gey Kelin

Bel­gicko — 1318 eur

1

foto: shutterstock.com / Anton Iva­nov

Ban­gla­déš — 17 eur

12

foto: shutterstock.com / Dmitry Chu­lov

Hong Kong — 615 eur

13

foto: shutterstock.com / Ron­nie Chua

Maroko — 232 eur

27

foto: shutterstock.com / Lukasz Janyst

Nemecko — 1455 eur

4

foto: shutterstock.com / S. Bori­sov

Por­tu­gal­sko — 582 eur

5

foto: shutterstock.com / Rrrain­bow

Turecko — 448 eur

23

foto: shutterstock.com / Repina Vale­riya

Keňa — 50 eur

21

foto: shutterstock.com / Oleg Zna­men­skiy

Fran­cúz­sko — 1440 eur

6

foto: shutterstock.com / TTs­tu­dio

Rusko — 80 eur

10

foto: shutterstock.com / Reidl

Severná Kórea — 58 eur

14

foto: shutterstock.com / Maxim Tupi­kov

Japon­sko — 1106 eur

16

foto: shutterstock.com / Perati Kom­son

Luxem­bur­sko — 1901 eur

9

foto: shutterstock.com / Mar­cin Krzy­zak

Kame­run — 66 eur

11

foto: shutterstock.com / Quick Shot

Poľ­sko — 404 eur

8

foto: shutterstock.com / Curi­oso

Argen­tína — 355 eur

17

foto: shutterstock.com / Ani­bal Trejo

Aus­trá­lia — 2095 eur

19

foto: shutterstock.com / Alan L Mea­kin

Egypt — 153 eur

20

foto: shutterstock.com / givaga

Vene­zu­ela — 42 eur

22

foto: shutterstock.com / Paolo Costa

Sin­ga­pur — 966 eur

28

foto: shutterstock.com / r.nagy

Saud­ská Ará­bia — 1240 eur

26

foto: shutterstock.com / hikrcn

Bra­zí­lia — 191 eur

25

foto: shutterstock.com / dmitry ins­len­tev

Irán — 188 eur

24

foto: shutterstock.com / Ale­xan­der Mazur­ke­vich

Čína — 285 eur

18

foto: shutterstock.com / gyn9037

Spo­jené štáty ame­rické — 1141 eur

15

foto: shutterstock.com / Son­gquan Deng

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com / TTS­tu­dio

Pridať komentár (0)