Sam­sung v prob­lé­moch — masové pre­púš­ťa­nie a zru­šené pro­jekty

Alexandra Dulaková / 6. októbra 2015 / Business

Aj keď Sam­sung sa ani len neb­líži k bodu, v kto­rom by mu hro­zil krach, má to momen­tálne ťažké. Kon­ku­ren­cia presne vie, ako zasa­diť neprí­jemnú ranu. Nedávno ohlá­sili zru­še­nie svo­jej fun­kcie Milk Video a veľmi nejasne sa vyjad­rujú aj o osude tisí­cov zamest­nan­cov…

Aby bolo jasné, Sam­sung je stále najob­ľú­be­nej­ším sve­to­vým mobi­lom. Naj­viac ľudí si volí práve jeho mobilné výrobky, pre­tože fun­gujú na spo­ľah­li­vom a dob­rom soft­véri, dizaj­novo sú tiež fajn, no najmä — sú za pri­ja­teľné ceny. (Väč­ši­nou.) Aj napriek tomu sa pod ním trón sve­to­vého lídra mierne chveje. Naprí­klad za minulý rok sa jeho podiel na sve­to­vom smartp­ho­no­vom trhu zní­žil o päť per­cent a v Číne, ktorá pred­sta­vuje naj­väčší mobi­lový trh, sa z prvého miesta dostal až na miesto štvrté. Stále má však jednu veľkú pred­nosť, a síce fakt, že pro­du­kuje oveľa viac než len mobilné zaria­de­nia.

Aj keby jeho celá mobi­lová výroba zo sekundy na sekundu zmizla, firmu by to zrejme nepo­lo­žilo. Špe­cia­li­zuje sa totiž na tak­mer všetky druhy elek­tro­niky, ako aj ich dopl­nky. Sam­sung teda nemusí mať hlavu v smútku, no nemá ani dôvod osla­vo­vať. Zatiaľ čo sve­tovo pre­daj smartp­ho­nov stúpa až o desať per­cent, pre­daje Sam­sungu kle­sajú. 

Za zmienku stoja aj ich nedávne oznamy a následná odmie­ta­vosť poskyt­núť bliž­šie dôvody a infor­má­cie. Tak naprí­klad, apli­ká­cia Milk Video — akýsi You­tube pre Android — to po roku balí a budú ju defi­ni­tívne rušiť. Prečo? To neob­jas­nili. Rov­nako neve­selo pôso­bia aj správy o tom, že per­so­nál, ktorý na Milk Videu pra­co­val, sa so Sam­sun­gom one­dlho tak­tiež roz­lúči. Tím tvo­rilo 15,000 ľudí. Tam však pre­púš­ťa­nie nekončí. Obja­vili sa fámy, že ich juho­kó­rej­ská základňa sa má zmen­šiť o 10,000 zamest­nan­cov, čo je pri­bližne 10 per­cent cel­ko­vého per­so­nálu. Sam­sung tieto správy pop­rel s tvr­de­ním, že týchto ľudí chce len pre­miest­niť. Nič viac k téme nepo­ve­dal a teda jej pod­stata ostáva záha­dou.

Ak by sme chceli pát­rať po prí­či­nách týchto uda­lostí, nemu­síme zájsť ďaleko. Sam­sung síce je na sve­to­vom trhu číslo jedna, no zdá sa, že len málo ľuďom sku­točne záleží na tom, aby mali Sam­sung. Chcú mať kva­litný mobil za dobrú cenu, to je jasné, ale značka v tomto prí­pade až tak neza­váži. Naj­nov­šie ver­zie smartp­ho­nov Sam­sung sú drah­šie než tie pre­došlé a nepo­nú­kajú toho oveľa viac. Majú ten istý soft­vér a k tomu fun­kcie ako vodo­tes­nosť, ohý­ba­teľ­nosť, a tak ďalej.

To ale zrejme ľudí až tak netrhá, pre­tože keď sa už chcú ples­núť po vrecku, zain­ves­tujú rad­šej do iPhonu. Práve iPhone 6 zazna­me­nal veľký nárast v pre­daji Applu a jeho S ver­zia tento efekt ešte umoc­nila. iOS vďaka nemu prvý krát pri­chá­dza na zaria­dení so sku­točne veľ­kou obra­zov­kou a to bolo pre veľa ľudí roz­ho­du­júce. Apple zažil his­to­ricky naj­vý­nos­nej­šie obdo­bie — nie­len svojho pôso­be­nia, ale rovno spo­me­dzi všet­kých spo­loč­ností. Sam­sung mu momen­tálne môže len závi­dieť. 

Je aj veľa takých ľudí, ktorí na smartp­hone rad­šej ušet­ria. Lenže ani títo v posled­nej dobe nesiahnu po Sam­sungu. Oča­rili ich zaria­de­nia ako Huawei a Xia­omi, ktoré ponú­kajú to isté a ešte k tomu za oveľa niž­šie ceny. Taký LG zarába len 1 pencu za každý vyro­bený kus a oveľa lep­šie na tom nie je ani HTC. Práve Huawei a Xia­omi (spolu s App­lom) zapl­nili prvé tri priečky čín­skeho trhu, s kto­rými sa Sam­sung musel tento rok roz­lú­čiť. Okrem nich sa lúčil aj s ôsmimi per­cen­tami zisku a 44 miliar­dami dolá­rov, o ktoré od Apríla prišli.

Kurz sa im nepo­da­rilo obrá­tiť ani mode­lom Galaxy S6, po kto­rom je oveľa nižší dopyt ako pred­po­kla­dali. Oča­ká­vali väčší záu­jem o Galaxy S6 ako o Galaxy S6 Edge a tomu pris­pô­so­bili aj výrobu. Lenže nako­niec ľudí uchvá­til drahší S6 Edge rov­nako ako lac­nejší S6, a tak majú teraz obrov­ský pre­by­tok lac­nej­ších mode­lov a nedos­ta­tok pros­tried­kov na výrobu tých drah­ších. Zdá sa, že Sam­sung nevie svo­jich zákaz­ní­kov poriadne odhad­núť.

Vývoj obrov­skej juho­kó­rej­skej spo­loč­nosti by nás mohol o sve­to­vom smartp­ho­no­vom trhu a o nás samot­ných­nau­čiť pár zau­jí­ma­vých vecí. Ide nám najmä o dve veci — buď o značku alebo o cenu. Ak je našou pri­ori­tou značka a dobré meno spo­loč­nosti, volíme pro­dukty Apple. Ak naopak chceme zapla­tiť čo naj­me­nej, kúpime si niečo od Huawei alebo Xia­omi. A či už nám ide o jednu alebo druhú položku — je evi­dentné, že Sam­sung neve­die ani v jed­nej z nich. 

Spo­mí­nané Huawei a Xia­omi…

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)