Sam­sung zaplatí Apple $548 mili­ó­nov za kopí­ro­va­nie dizajnu iPhone-u

/ 6. december 2015 / Tools a produktivita

Sam­sung a Apple sú zaple­tený v súd­nom spore od roku 2011, kedy Apple obvi­nil kórej­skú spo­loč­nosť, že kopí­ruje dizajn iPhone-u.

Spo­loč­nosti podali tento týž­deň spo­ločné vyhlá­se­nie, v kto­rom Sam­sung súhla­sil so zapla­te­ním $548 mili­ó­nov Apple-u. Jedná sa však iba o časť z cel­ko­vej sumy 1 miliardy dolá­rov, ktorú súd pri­ká­zal juho­kó­rej­skej spo­loč­nosti zapla­tiť ešte v roku 2012. Cel­ková suma sa však po odvo­laní Sam­sungu zní­žila a roz­de­lila na dve časti. Museli zapla­tiť $548 mili­ó­nov za kopí­ro­va­nie dizajnu zaria­de­nia a tiež $382 mili­ó­nov za oko­pí­ro­va­nie bale­nia iPhone-u.

gallery_254712_283_150276

Zau­jí­ma­vos­ťou je citát z bio­gra­fie Steva Jobsa od Wal­tera Isa­ac­sona, ktorý hovorí: “Na napra­ve­nie tohto zla miniem všetku ener­giu a pokiaľ bude treba aj všet­kých 40 miliárd dolá­rov, ktoré má Apple v banke. Zni­čím Android, pre­tože to je ukrad­nutý pro­dukt. Som ochotný pus­tiť sa do ter­mo­nuk­le­ár­nej vojny.”

Vyzerá to tak, že Ste­vove žela­nie sa nako­niec čias­točne naplní, aj keď mier­nej­šie, ako si to prial. Druhú čias­tku zaplatí Sam­sung v roku 2016

samsung-galaxy-s6-vs-apple-iphone-6-aa-21-of-29-710x399

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)