SAPIE vyslo­vuje nedô­veru súčas­nému vede­niu SBA

Sapie.sk / 13. novembra 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE) je vážne zne­po­jená sku­toč­nos­ťou, že Slo­vak Busi­ness Agency (SBA) – napriek verej­nému vyhlá­se­niu a prí­sľubu – neumož­nila verej­nosti ani odbor­ní­kom prí­stup k doku­men­tom a fak­tú­ram kon­fe­ren­cie Tec­hMatch Glo­bal Bra­ti­slava, ktorá sa usku­toč­nila 12 – 16. októbra 2015.

Neochota či neschop­nosť SBA trans­pa­ren­tne infor­mo­vať o spô­sobe jej verej­ného obsta­rá­va­nia zni­žuje dôveru odbor­nej verej­nosti sme­rom k vede­niu orga­ni­zá­cie. Táto sku­toč­nosť je o to alar­mu­jú­cej­šia, že nejde o prvý prí­pad nejas­ného či neefek­tív­neho pou­ži­tia verej­ných zdro­jov pro­jek­tov SBA. SAPIE je tiež zne­po­ko­jená infor­má­ciami o pri­pra­vo­va­ných SBA pro­jek­toch Národ­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra či mediál­nej kam­pane na pod­poru inter­ne­to­vej eko­no­miky.

Prí­sľub šéfa SBA Bra­ni­slava Šafá­rika o zve­rej­není všet­kých doku­men­tov

Čle­no­via SAPIE a sig­na­tári tejto výzvy sú pre­sved­čení, že pre roz­voj ino­vač­ného eko­sys­tému na Slo­ven­sku je potrebná úzka spo­lu­práca súkrom­ného a verej­ného sek­tora. Keďže súčasné vede­nie SBA stra­tilo dôveru dolu­pod­pí­sa­ných kľu­čo­vých pred­sta­vi­te­ľov ino­va­tív­neho súkrom­ného sek­tora, žia­dame kom­pe­tent­ných zástup­cov vlády o spo­lu­prácu a vyvo­de­nie zod­po­ved­nosti voči súčas­nému vede­niu SBA. 

V pri­pade pozi­tív­nej zmeny vede­nia SBA, ponúka SAPIE exper­tízu a skú­se­nosti svo­jich čle­nov pri príp­rave dlho­do­bej kon­cep­cie pod­pory ino­va­tív­nej eko­no­miky na Slo­ven­sku.

zdroj: sapie.sk

Pridať komentár (0)