SAPIE vyslo­vu­je nedô­ve­ru súčas­né­mu vede­niu SBA

Sapie.sk / 13. novembra 2015 / Lifehacking

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku (SAPIE) je váž­ne zne­po­je­ná sku­toč­nos­ťou, že Slo­vak Busi­ness Agen­cy (SBA) – napriek verej­né­mu vyhlá­se­niu a prí­sľu­bu – neumož­ni­la verej­nos­ti ani odbor­ní­kom prí­stup k doku­men­tom a fak­tú­ram kon­fe­ren­cie Tec­hMat­ch Glo­bal Bra­ti­sla­va, kto­rá sa usku­toč­ni­la 12 – 16. októb­ra 2015.

 

Neochota či neschopnosť SBA transparentne informovať o spôsobe jej verejného obstarávania znižuje dôveru odbornej verejnosti smerom k vedeniu organizácie. Táto skutočnosť je o to alarmujúcejšia, že nejde o prvý prípad nejasného či neefektívneho použitia verejných zdrojov projektov SBA. SAPIE je tiež znepokojená informáciami o pripravovaných SBA projektoch Národného podnikateľského centra či mediálnej kampane na podporu internetovej ekonomiky.

 

Prísľub šéfa SBA Branislava Šafárika o zverejnení všetkých dokumentov

 

Členovia SAPIE a signatári tejto výzvy sú presvedčení, že pre rozvoj inovačného ekosystému na Slovensku je potrebná úzka spolupráca súkromného a verejného sektora. Keďže súčasné vedenie SBA stratilo dôveru dolupodpísaných kľučových predstaviteľov inovatívneho súkromného sektora, žiadame kompetentných zástupcov vlády o spoluprácu a vyvodenie zodpovednosti voči súčasnému vedeniu SBA. 

 

   

 

V pripade pozitívnej zmeny vedenia SBA, ponúka SAPIE expertízu a skúsenosti svojich členov pri príprave dlhodobej koncepcie podpory inovatívnej ekonomiky na Slovensku.

 

 

zdroj: sapie.sk

Pridať komentár (0)