SBA Roads­how — zaži atmo­sféru Sili­con Val­ley na vlast­nej koži

David Kubiček / 13. februára 2015 / Zo Slovenska

Dosť bolo rých­lo­kur­zov pod­ni­ka­nia — Slo­vak Busi­ness Agency (SBA) orga­ni­zuje Star­tup Sharks Roads­how, kto­rej cie­ľom je pod­po­riť záu­jem o pod­ni­ka­nie a záro­veň pomôcť pod­ni­ka­te­ľom cen­nými radami. Zúčastni sa Star­tup Sharks Roads­how v tvo­jom meste a možno budeš baliť kufre.

Už posledný feb­ru­árový týž­deň sa všetci záu­jem­co­via o pod­ni­ka­nie môžu zúčast­niť náuč­nej roads­how, jedi­nej svojho typu na Slo­ven­sku. Roads­how je situ­ovaná v troch uni­ver­zit­ných mes­tách Slo­ven­ska – v hlav­nom meste — v Bra­ti­slave, v dru­hom naj­väč­šom meste – v Koši­ciach a v cen­tre sever­ného Slo­ven­ska, v Žiline

Pro­stred­níc­tvom pred­ná­šok a osob­ných kon­zul­tá­cií so sve­to­vými spík­rami chceme pod­po­riť záu­jem o pod­ni­ka­nie a záro­veň pomôcť pod­ni­ka­te­ľom cen­nými radami.

BRA­TI­SLAVA
23.2.2015 — pred­nášky v hlav­nej aule Fakulty mana­ge­mentu, Uni­ver­zita Komen­ského v Bra­ti­slave
24.2.2015 — osobné kon­zul­tá­cie na Fakulte mana­ge­mentu UK
Adresa — FMUK, Odbo­já­rov 10, 820 05 Bra­ti­slava

ŽILINA
25.2.2015 – pred­nášky v aule 1, rekto­rát, Žilin­ská uni­ver­zita
26.2.2015 – osobné kon­zul­tá­cie v Cowor­kingu Banka Žilina
Adresa — ŽU, Uni­ver­zitná 1, 010 26 Žilina;
Cowor­king Banka Žilina, Legi­onár­ska 1, 010 26 Žilina

KOŠICE
27.2.2015 – pred­nášky v Aule Maxima, Tech­nická uni­ver­zita v Koši­ciach
27.2.2015 – osobné kon­zul­tá­cie (v poobed­ňaj­ších hodi­nách) na pôde Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach
Adresa — TUKE, Letná 9, 042 00 Košice

Prog­ram podu­ja­tia náj­deš tu — http://www.sbagency.sk/sites/default/files/program_roadshow_1.pdf

ČO TI PONÚ­KAME?

Pred­nášky
- dozvieš sa viac o star­tu­po­vom pro­stredí v Sili­con Val­ley
- zis­tíš, aké pro­jekty tam majú šancu uspieť
- zís­kaš ďal­šie cenné infor­má­cie priamo od biz­nis žra­lo­kov spoza veľ­kej mláky

Osobné kon­zul­tá­cie
- máš ino­va­tívny nápad alebo vlastný star­tup a potre­bu­ješ pora­diť? Príď sa poroz­prá­vať s našimi spík­rami.
- POZOR! Počet miest je limi­to­vaný, pri­hlás sa čo naj­skôr

KTO SA MOŽE ZÚČAST­NIŤ?

- štu­denti uni­ver­zít,
- čle­no­via star­tu­po­vej komu­nity,
- absol­venti vyso­kých škôl,
- vedá­tori,
- neza­mest­naní,
- a všetci tí, ktorí pre­mýš­ľajú nad zača­tím pod­ni­ka­nia či jed­no­du­cho každý, kto má záu­jem stret­núť pro­fe­si­oná­lov zo Sili­con Val­ley a dozve­dieť sa niečo nové.

Pred­nášky a osobné kon­zul­tá­cie budú v anglic­kom jazyku, bez tlmo­če­nia. Účasť je BEZ­PLATNÁ.

SPÍKRI

ALF­REDO COP­POLA

– je co-CEO v naj­star­šom high-tech biz­nis inku­bá­tore v Sili­con Val­ley (US Mar­ket Access Cen­ter -http://usmarketaccess.com/), kto­rého cie­ľo­vou sku­pi­nou sú zahra­ničné spo­loč­nosti usi­lu­júce sa pre­nik­núť na ame­rický trh. Počas viac ako 20-roč­nej praxe, Alf­redo vie­dol tech­no­lo­gické firmy v ran­nom štá­diu pod­ni­ka­nia, tak­tiež pra­co­val s nad­ná­rod­nými kor­po­rá­ciami ako Adobe, Mic­ro­soft, Nor­tel Networks, Delo­itte či Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers. Alf­redo je býva­lým pre­zi­den­tom a spo­lu­za­kla­da­te­ľom dvoch kanad­ských mediál­nych spo­loč­ností s poboč­kami v Ottawe, Toronte, San Fran­ciscu a Kali­for­nii.
Pozri video — http://tinyurl.com/on2k4qj

CHRIS BURRY

– je co-CEO v US Mar­ket Access Cen­ter (http://usmarketaccess.com/) a odborný asis­tent na Uni­ver­sity of Cali­for­nia for Entrep­re­ne­urs­hip and Tech­no­logy. Pred­tým pat­ril k zakla­da­jú­cim čle­nom Ava­nade, ktorá sa v čase jeho pôso­be­nia roz­rá­stla na tak­mer 10 000 zamest­nan­cov s poboč­kami vo viac ako 20 štá­toch. Chris je tiež zakla­da­te­ľom mno­hých star­tu­pov, pôso­bil v Ander­sen Con­sul­ting (dnes Accen­ture) a zastá­val via­ceré tech­nické a líder­ské pozí­cie v EDS (dnes HP).
Pozri video — http://tinyurl.com/py5fwdr

GIGI WANG

– je skú­se­nou líder­kou v oblasti glo­bál­neho pod­ni­ka­nia a ino­vá­cií. V súčas­nosti je člen­kou pred­sta­ven­stva a eme­rit­ným pred­se­dom MITEF/Stanford Ven­ture Lab (VLAB — https://www.vlab.org/), ako aj člen­kou porad­ného zboru v US Mar­ket Access, Mobi­lity Ven­tu­res, iGlobe Par­tners a via­ce­rých pod­ni­ka­teľ­ských pra­cov­ných sku­pín. Ako inter­ne­tový prie­kop­ník zalo­žila v roku 1996 TRUSTe, tzv. inter­ne­tový pri­vátny prog­ram a v Sin­ga­pure zahá­jila pro­jekt Paci­fic Inter­net. Gigi je drži­teľ­kou baka­lár­skeho a magis­ter­ského titulu na Stan­ford Uni­ver­sity a magis­ter­ského titulu na UC Ber­ke­ley.
Pozri video — http://tinyurl.com/o9owmx7

KEN SIN­GER

– je ria­di­te­ľom Cen­ter for Entrep­re­ne­urs­hip and Tech­no­logy na UC Ber­ke­ley (http://cet.berkeley.edu/) a zakla­da­te­ľom The App­lied Inno­va­tion Ins­ti­tute. Inšti­tút posky­tuje pomoc pop­red­ným aka­de­mi­kom v oblasti ino­vá­cií a pod­ni­ka­nia s cie­ľom vylep­šiť pro­ces pod­ni­ka­teľ­ského vzde­lá­va­nia na uni­ver­zi­tách po celom svete. Ken je spo­lu­za­kla­da­te­ľom App­Cen­tral, pop­red­ného posky­to­va­teľa rie­šení pre správu mobil­ných apli­ká­cií.
Pozri video — http://tinyurl.com/lon2eld

BILL REI­CHERT

– je ria­di­te­ľom Garage Tech­no­logy Ven­tu­res (http://www.garage.com/). Bill má viac ako 20 rokov skú­se­ností v pod­ni­kaní. Od svojho vstupu do Garage v roku 1998 sa Bill zame­ria­val na IT a mate­riá­lovo-tech­no­lo­gické spo­loč­nosti v ran­nom štá­diu. Bill bol tak­tiež spo­lu­za­kla­da­te­ľom a senior exe­cu­tive vo via­ce­rých tech­no­lo­gic­kých star­tu­poch, zahŕňa­júc Tra­de­mark Soft­ware, The Lear­ning Com­pany a Aca­de­mic Sys­tems. Bill je zakla­da­jú­cim čle­nom pred­sta­ven­stva a bývalý pred­seda Chur­chill Club a člen pred­sta­ven­stva Sili­con Val­ley Asso­cia­tion of Star­tup Entrep­re­ne­urs. Momen­tálne je pred­se­dom Small Fund Round­table of the VC Task­force a čle­nom Rady pre zahra­ničné vzťahy v New Yorku.
Pozri video — http://tinyurl.com/nbntyjc

zdroj: TS SBA Roads­how

Pridať komentár (0)