SBA Roads­how — zaži atmo­sfé­ru Sili­con Val­ley na vlast­nej koži

David Kubiček / 13. februára 2015 / Zo Slovenska

Dosť bolo rých­lo­kur­zov pod­ni­ka­nia — Slo­vak Busi­ness Agen­cy (SBA) orga­ni­zu­je Star­tup Sharks Roads­how, kto­rej cie­ľom je pod­po­riť záu­jem o pod­ni­ka­nie a záro­veň pomôcť pod­ni­ka­te­ľom cen­ný­mi rada­mi. Zúčast­ni sa Star­tup Sharks Roads­how v tvo­jom mes­te a mož­no budeš baliť kuf­re.

Už posled­ný feb­ru­áro­vý týž­deň sa všet­ci záu­jem­co­via o pod­ni­ka­nie môžu zúčast­niť náuč­nej roads­how, jedi­nej svoj­ho typu na Slo­ven­sku. Roads­how je situ­ova­ná v troch uni­ver­zit­ných mes­tách Slo­ven­ska – v hlav­nom mes­te — v Bra­ti­sla­ve, v dru­hom naj­väč­šom mes­te – v Koši­ciach a v cen­tre sever­né­ho Slo­ven­ska, v Žiline

Pro­stred­níc­tvom pred­ná­šok a osob­ných kon­zul­tá­cií so sve­to­vý­mi spík­ra­mi chce­me pod­po­riť záu­jem o pod­ni­ka­nie a záro­veň pomôcť pod­ni­ka­te­ľom cen­ný­mi rada­mi.

BRA­TI­SLA­VA
23.2.2015 — pred­náš­ky v hlav­nej aule Fakul­ty mana­ge­men­tu, Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve
24.2.2015 — osob­né kon­zul­tá­cie na Fakul­te mana­ge­men­tu UK
Adre­sa — FMUK, Odbo­já­rov 10, 820 05 Bra­ti­sla­va

ŽILI­NA
25.2.2015 – pred­náš­ky v aule 1, rekto­rát, Žilin­ská uni­ver­zi­ta
26.2.2015 – osob­né kon­zul­tá­cie v Cowor­kin­gu Ban­ka Žili­na
Adre­sa — ŽU, Uni­ver­zit­ná 1, 010 26 Žili­na;
Cowor­king Ban­ka Žili­na, Legi­onár­ska 1, 010 26 Žili­na

KOŠI­CE
27.2.2015 – pred­náš­ky v Aule Maxi­ma, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Koši­ciach
27.2.2015 – osob­né kon­zul­tá­cie (v poobed­ňaj­ších hodi­nách) na pôde Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach
Adre­sa — TUKE, Let­ná 9, 042 00 Koši­ce

Prog­ram podu­ja­tia náj­deš tu — http://www.sbagency.sk/sites/default/files/program_roadshow_1.pdf

ČO TI PONÚ­KA­ME?

Pred­náš­ky
- dozvieš sa viac o star­tu­po­vom pro­stre­dí v Sili­con Val­ley
- zis­tíš, aké pro­jek­ty tam majú šan­cu uspieť
- zís­kaš ďal­šie cen­né infor­má­cie pria­mo od biz­nis žra­lo­kov spo­za veľ­kej mlá­ky

Osob­né kon­zul­tá­cie
- máš ino­va­tív­ny nápad ale­bo vlast­ný star­tup a potre­bu­ješ pora­diť? Príď sa poroz­prá­vať s naši­mi spík­ra­mi.
- POZOR! Počet miest je limi­to­va­ný, pri­hlás sa čo naj­skôr

KTO SA MOŽE ZÚČAST­NIŤ?

- štu­den­ti uni­ver­zít,
- čle­no­via star­tu­po­vej komu­ni­ty,
- absol­ven­ti vyso­kých škôl,
- vedá­to­ri,
- neza­mest­na­ní,
- a všet­ci tí, kto­rí pre­mýš­ľa­jú nad zača­tím pod­ni­ka­nia či jed­no­du­cho kaž­dý, kto má záu­jem stret­núť pro­fe­si­oná­lov zo Sili­con Val­ley a dozve­dieť sa nie­čo nové.

Pred­náš­ky a osob­né kon­zul­tá­cie budú v anglic­kom jazy­ku, bez tlmo­če­nia. Účasť je BEZ­PLAT­NÁ.

SPÍK­RI

ALF­RE­DO COP­PO­LA

– je co-CEO v naj­star­šom high-tech biz­nis inku­bá­to­re v Sili­con Val­ley (US Mar­ket Access Cen­ter -http://usmarketaccess.com/), kto­ré­ho cie­ľo­vou sku­pi­nou sú zahra­nič­né spo­loč­nos­ti usi­lu­jú­ce sa pre­nik­núť na ame­ric­ký trh. Počas viac ako 20-roč­nej pra­xe, Alf­re­do vie­dol tech­no­lo­gic­ké fir­my v ran­nom štá­diu pod­ni­ka­nia, tak­tiež pra­co­val s nad­ná­rod­ný­mi kor­po­rá­cia­mi ako Ado­be, Mic­ro­soft, Nor­tel Networks, Delo­it­te či Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers. Alf­re­do je býva­lým pre­zi­den­tom a spo­lu­za­kla­da­te­ľom dvoch kanad­ských mediál­nych spo­loč­nos­tí s poboč­ka­mi v Otta­we, Toron­te, San Fran­cis­cu a Kali­for­nii.
Pozri video — http://tinyurl.com/on2k4qj

CHRIS BUR­RY

– je co-CEO v US Mar­ket Access Cen­ter (http://usmarketaccess.com/) a odbor­ný asis­tent na Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia for Entrep­re­ne­urs­hip and Tech­no­lo­gy. Pred­tým pat­ril k zakla­da­jú­cim čle­nom Ava­na­de, kto­rá sa v čase jeho pôso­be­nia roz­rá­stla na tak­mer 10 000 zamest­nan­cov s poboč­ka­mi vo viac ako 20 štá­toch. Chris je tiež zakla­da­te­ľom mno­hých star­tu­pov, pôso­bil v Ander­sen Con­sul­ting (dnes Accen­tu­re) a zastá­val via­ce­ré tech­nic­ké a líder­ské pozí­cie v EDS (dnes HP).
Pozri video — http://tinyurl.com/py5fwdr

GIGI WANG

– je skú­se­nou líder­kou v oblas­ti glo­bál­ne­ho pod­ni­ka­nia a ino­vá­cií. V súčas­nos­ti je člen­kou pred­sta­ven­stva a eme­rit­ným pred­se­dom MITEF/Stanford Ven­tu­re Lab (VLAB — https://www.vlab.org/), ako aj člen­kou porad­né­ho zbo­ru v US Mar­ket Access, Mobi­li­ty Ven­tu­res, iGlo­be Par­tners a via­ce­rých pod­ni­ka­teľ­ských pra­cov­ných sku­pín. Ako inter­ne­to­vý prie­kop­ník zalo­ži­la v roku 1996 TRUS­Te, tzv. inter­ne­to­vý pri­vát­ny prog­ram a v Sin­ga­pu­re zahá­ji­la pro­jekt Paci­fic Inter­net. Gigi je drži­teľ­kou baka­lár­ske­ho a magis­ter­ské­ho titu­lu na Stan­ford Uni­ver­si­ty a magis­ter­ské­ho titu­lu na UC Ber­ke­ley.
Pozri video — http://tinyurl.com/o9owmx7

KEN SIN­GER

– je ria­di­te­ľom Cen­ter for Entrep­re­ne­urs­hip and Tech­no­lo­gy na UC Ber­ke­ley (http://cet.berkeley.edu/) a zakla­da­te­ľom The App­lied Inno­va­ti­on Ins­ti­tu­te. Inšti­tút posky­tu­je pomoc pop­red­ným aka­de­mi­kom v oblas­ti ino­vá­cií a pod­ni­ka­nia s cie­ľom vylep­šiť pro­ces pod­ni­ka­teľ­ské­ho vzde­lá­va­nia na uni­ver­zi­tách po celom sve­te. Ken je spo­lu­za­kla­da­te­ľom App­Cen­tral, pop­red­né­ho posky­to­va­te­ľa rie­še­ní pre sprá­vu mobil­ných apli­ká­cií.
Pozri video — http://tinyurl.com/lon2eld

BILL REI­CHERT

– je ria­di­te­ľom Gara­ge Tech­no­lo­gy Ven­tu­res (http://www.garage.com/). Bill má viac ako 20 rokov skú­se­nos­tí v pod­ni­ka­ní. Od svoj­ho vstu­pu do Gara­ge v roku 1998 sa Bill zame­ria­val na IT a mate­riá­lo­vo-tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti v ran­nom štá­diu. Bill bol tak­tiež spo­lu­za­kla­da­te­ľom a seni­or exe­cu­ti­ve vo via­ce­rých tech­no­lo­gic­kých star­tu­poch, zahŕňa­júc Tra­de­mark Soft­wa­re, The Lear­ning Com­pa­ny a Aca­de­mic Sys­tems. Bill je zakla­da­jú­cim čle­nom pred­sta­ven­stva a býva­lý pred­se­da Chur­chill Club a člen pred­sta­ven­stva Sili­con Val­ley Asso­cia­ti­on of Star­tup Entrep­re­ne­urs. Momen­tál­ne je pred­se­dom Small Fund Round­tab­le of the VC Task­for­ce a čle­nom Rady pre zahra­nič­né vzťa­hy v New Yor­ku.
Pozri video — http://tinyurl.com/nbntyjc

zdroj: TS SBA Roads­how

Pridať komentár (0)