Schát­rané slo­ven­ské továrne vzkrie­sené kul­tú­rou

Marianna Mikešová / 3. november 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku máme veľké indus­triálne kul­túrne dedič­stvo a množ­stvo chát­ra­jú­cich tová­ren­ských budov vola­jú­cich po záchrane. Väč­šinu sa zachrá­niť nikdy nepo­darí, mnohé ešte majú nádej a nie­ktoré už svoje nové využi­tie našli. Stali sa pries­tormi pre kul­túru a ume­nie.

Len v Bra­ti­slave poznáme nie­koľko indus­triál­nych pamia­tok, ktoré už vďaka deve­lo­pe­rom či nečin­nosti nestoja. Mlyn, Kablo či Bra­ti­slav­ské auto­mo­bi­lové závody a čoskoro sa k nim zrejme pridá aj časť Cver­novky. Rekon­štruk­cie sta­rých prie­my­sel­ných budov sú náročné po všet­kých strán­kach, no stále sú tu miesta, ktoré sa poda­rilo pre­tvo­riť na niečo pros­pešné.

Elek­trárňa Pieš­ťany

Jedi­nečná stavba inšpi­ro­vaná kla­si­cis­tic­kým a neskôr fun­kci­ona­lis­tic­kým slo­hom zabez­pe­čo­vala veľkú časť elek­tric­kej ener­gie pre Pieš­ťany a oko­lie v prvej polo­vici 20. sto­ro­čia, činná však bola až do konca 90. rokov. Potom sa dlho nevy­uží­vala a ako ďal­šie podobné pries­tory pod­lie­hala zubu času. Všetko zme­nila štu­dent­ská súťaž na pro­jekt pre­stavby elek­trárne a jeho úspešná rea­li­zá­cie v spo­lu­práci ZSE s Fakul­tou archi­tek­túry STU a slo­ven­skými archi­tektmi.

10655329_825519217471192_2205350993731892126_oFoto: facebook.com/ElektrarnaPiestany

Z polo­schát­ra­nej budovy vznikla novu­čičká Elek­trárňa so zacho­va­nými pôvod­nými sta­veb­nými štruk­tú­rami a cha­rak­te­ris­tic­kou teh­lo­vou fasá­dou, avšak dopl­ne­nou o modernú pre­sk­lenú stenu. Budova našla nové využi­tie ako galé­ria, múzeum a súčasne even­tový pries­tor pre kon­certy, kul­túrne a vzde­lá­va­cie akcie v oblasti vedy a tech­niky. V súčas­nosti je však pre­vádzka Elek­trárne pre­ru­šená kvôli spo­lu­práci s novým inves­to­rom — Komu­nit­ným cen­trom Nitra.

11936511_1015795045110274_2161216915292197475_oFoto: facebook.com/ElektrarnaPiestany

Tabačka v Koši­ciach

Ak máš rád netra­dičné pries­tory, kul­túru, ale aj kúsok his­tó­rie, určite pri svo­jej budú­cej náv­števe Košíc nevy­ne­chaj tento uni­kát. Bývalá tová­reň na výrobu tabaku a cigár z 50. rokov 19. sto­ro­čia je dnes veľ­kým kom­ple­xom zasvä­te­ným nezá­vis­lej moder­nej kul­túre, vrá­tane hudby, divadla, filmu či výtvar­ného ume­nia. Tabačka Kul­tur­fab­rik sa snaží najmä o pod­poru začí­na­jú­cich umel­cov a kre­a­tív­cov.

14633204_10154458679610977_7681623238443875390_o

Foto: facebook.com/tabackafanpage

Tabačku v súčas­nosti pre­vádz­kuje občian­ske zdru­že­nie Bona Fide. Košice o sebe nena­darmo tvr­dia, že sú hlav­ným mes­tom kul­túry. Za svoju exis­ten­ciu sa už Tabačka stihla podie­ľať na orga­ni­zá­cii mno­hých význam­ných podu­jatí, ako sú naprí­klad ume­lecký fes­ti­val Moon­ride či mul­ti­žán­rový fes­ti­val Poke. Pries­tory okrem kul­túr­nej sály zastre­šujú tiež cowor­king, kino, kan­ce­lá­rie či bis­tro.

13403218_10154105882900977_5219757543885035276_oFoto: facebook.com/tabackafanpage

Kasárne/Kulturpark v Koši­ciach

Výcho­do­slo­ven­ská met­ro­pola sa môže pochvá­liť ďal­ším pries­to­rom podob­ného cha­rak­teru. Je ním starý vojen­ský areál býva­lých Kasární kapi­tána Jaroša z 19. sto­ro­čia. Nie je to síce doslova indus­triálny objekt, no kasárne v minu­losti slú­žili ako sklady, bola v nich peká­reň aj vodá­reň. Rekon­štruk­cia nefunkč­ných kasární pre­behla vrámci prog­ramu Košice ako Európ­ske hlavné mesto kul­túry 2013. Z chlad­ných armád­nych pries­to­rov vyvo­lá­va­jú­cich v ľuďoch nega­ti­vitu, je dnes kul­túrny pries­tor pri­ná­ša­júci este­tický záži­tok a radosť. Archi­tekti pri rekon­štruk­cii dbali na envi­ron­men­tálny roz­mer s využi­tím alter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie. Súčas­ťou objektu je pod­zemné par­ko­visko.

12314712_10153212250997256_6092827303834675088_oFoto: facebook.com/KasarneKulturpark

Zau­jí­mavé je, že rea­li­zá­tori pre­stavby sa neod­cu­dzili pôvod­nému využi­tiu budovy a nad­via­zali na vojen­činu. Podľa vojen­skej ter­mi­no­ló­gie pome­no­vali hlavné budovy náz­vami A- Alfa, B- Bravo a C- Char­lie. V súčas­ných pries­to­roch však voja­kov nenáj­deš, namiesto toho majú svoje úto­čisko mul­ti­žán­roví umelci a milov­níci kul­túry, pre kto­rých sú tu dielne, štú­diá, sály či pred­náš­kové miest­nosti. Kasárne pat­ria do zosku­pe­nia kul­túr­nych košic­kých cen­tier K13.

534232_10151537504352256_1345560746_nFoto: facebook.com/KasarneKulturpark

Galé­ria elek­trá­reň v Pop­rade

Nie­kdaj­šia parná elek­trá­reň je dnes zasvä­tená výtvar­nému ume­niu a od roku 1993 v nej sídli Galé­ria elek­trá­reň — súčasť Tatrans­kej galé­rie v Pop­rade. Jej his­tó­ria siaha do čias Uhor­ska a posta­vila ju v seces­nom štýle spo­loč­nosť Sie­mens – Schuc­kert – Buda­pešť – Pre­špork na začiatku 20. sto­ro­čia. Podobne ako pieš­ťan­ská elek­trá­reň záso­bo­vala ener­giou oko­lité tatranské obce vrá­tane miest­nych elek­trič­ko­vých tratí, pri­čom kom­bi­no­vala dva spô­soby zís­ka­va­nia ener­gie — parný a elek­trický. S pieš­ťan­skou ju spája aj pou­ži­tie v tej dobe obľú­be­nej tehly, ktorá budove dodáva svoj­ský ráz.

11329986_390879477786581_2487369753428275422_nFoto: facebook.com/cierne.diery

Tatranská galé­ria spo­čiatku fun­go­vala v ešte napoly schát­ra­nom objekte, ktorý až postupne v spo­lu­práci s minis­ter­stvom kul­túry, SPP a Pre­šov­ským kra­jom zre­kon­štru­ovala do dneš­nej podoby. Vyna­lo­žili obrov­ské úsi­lie, aby sa im objekt poda­rilo zre­no­vo­vať a pri­na­vrá­tiť ho oby­va­te­ľom v novej podobe, ktorá odráža bohatú his­tó­riu výtvar­níc­tva a kul­túry v tomto regi­óne. Naj­nov­šou čas­ťou rekon­štruk­cie je parný komín.

06c_tatranska_galeria_art3Foto: domztehly.sk

Refi­nery Gal­lery v Bra­ti­slave

Na ďalší jedi­nečný kul­túrny pries­tor sa vďaka šikov­ným archi­tek­tom pre­me­nili pred štyrmi rokmi opus­tené mon­tážne haly v Slov­nafte, z čoho pra­mení aj názov dneš­nej galé­rie. Dve veľké haly posta­vené počas boomu pet­ro­che­mic­kého prie­myslu v Uhor­sku na konci 19. sto­ro­čia doslú­žili v 90. rokoch minu­lého sto­ro­čia a odsta­vili ich. Teraz v reno­vo­va­ných pries­to­roch, ktoré si stále zacho­vá­vajú indus­triál­neho ducha, náj­deš výtvarné ume­nie. Na ste­nách uvi­díš foto­gra­fie z čias aktív­neho fun­go­va­nia rafi­né­rie Apollo, his­tó­riu roz­prá­vajú aj vysta­vené arte­fakty.

1921042_735378169848425_5141647966209674230_oFoto: facebook.com/refinerygallery

Miesto sa môže pochvá­liť obrov­skou kapa­ci­tou, čo skvele nahráva využi­tiu pre kul­túrne a ume­lecké eventy. Čierne steny a chladné oce­ľové kon­štruk­cie pôso­bia tajomne, no záro­veň popri nich vynikne každé moderné ume­lecké dielo, pries­tory sú atrak­tívne aj pre hudobné kon­certy. Niečo tak odpu­divé ako rafi­né­ria sa môže vďaka dob­rému nápadu pre­me­niť na ukáž­kové dielo moder­nej slo­ven­skej archi­tek­túry s odka­zom na minu­losť.

1941405_735378166515092_1680566776356842064_oFoto: facebook.com/refinerygallery

Design Fac­tory v Bra­ti­slave

Za rekon­štruk­ciou mon­táž­nej haly na Bot­to­vej ulici stojí ate­liér Mar­tina Paška, ktorý navrho­val aj pre­rábku pred­chá­dza­jú­cej galé­rie. Minu­losť pries­toru siaha do pre­lomu 19. a 20. sto­ro­čia, keď v tejto loka­lite síd­lilo množ­stvo pre­kvi­ta­jú­cich tovární, z kto­rých sú dnes už len bro­wn­fieldy — nevy­uží­vané plo­chy. Na území dneš­nej galé­rie zrejme kedysi síd­lila pane­lá­reň. Starý indus­triálny pries­tor s genius loci dnes slúži ako úto­čisko pre archi­tek­tov a dizaj­né­rov, záro­veň je výklad­nou skri­ňou pre dizaj­nér­ske pro­dukty ako náby­tok či svie­tidlá.

1622489_10152310720647232_3020851923106701130_oFoto: facebook.com/designfactory.sk

Súčas­ťou inte­riéu je popri obrov­skom výstav­nom pries­tore tiež čitá­reň, bar, kavia­reň či pries­tor pre kon­fe­ren­cie a pre­zen­tá­cie. His­tó­riu pries­toru archi­tekti vzkrie­sili pri­zna­nou strop­nou kon­štruk­ciou či veľ­kop­loš­nou his­to­ric­kou foto­gra­fiou zobra­zu­jú­cou pra­cu­jú­cich robot­ní­kov. Design fac­tory je ďal­ším mies­tom pre orga­ni­zo­va­nie zau­jí­ma­vých even­tov, pra­vi­delne sa tu konajú aj hudobné podu­ja­tia, ako naprí­klad fes­ti­val komor­nej hudby Kon­ver­gencie.

10980161_10153092016327232_8046445266555892337_oFoto: facebook.com/designfactory.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com

Pridať komentár (0)