Seat má jeden z najlepších motorov súčasnosti

Drahomír Piok / 16. apríla 2018 / Auto

  • Štvor­va­lec s ob­je­mom 1.5 litra a vý­ko­nom 150 koní, teda 110 kW.
  • Seat pri­dal do no­vinky mnoho no­vých bez­peč­nost­ných prv­kov.
zdroj: Drahomír Piok
  • Štvor­va­lec s ob­je­mom 1.5 litra a vý­ko­nom 150 koní, teda 110 kW.
  • Seat pri­dal do no­vinky mnoho no­vých bez­peč­nost­ných prv­kov.

V re­dak­cii sme vy­skú­šali Seat Arona. Malé SUV do mesta s dy­na­mic­kým vzhľa­dom, ktoré síce v za­dných par­tiách veľa krásy ne­pob­ralo, no jazdí prek­va­pivo dobre. A to aj vďaka vy­spe­lej­šiemu pod­vozku a vý­bave FR. Teda For­mula Ra­cing. Arona bola osa­dená mo­to­rom 1.5 Evo, ktorý vy­tvo­ril Volk­swa­gen.

Sle­duj naše vi­deo:

Po­trápi hluk v ka­bíne

Pri pr­vom kon­takte s au­tom nás zau­jala na po­hľad úplne oby­čajná vec. Okná. Sú až nad­prie­merne veľké. Najmä deti by sa z toho „vy­lep­še­nia“ te­šili. Pri väč­šine no­vých áut je to to­tiž na­opak a vzadu sa často po­ze­ráte len cez ma­ličké okienko. 

Má to však aj svoj prob­lém. Pri rých­lej­šej jazde (na diaľ­nici) je v ka­bíne väčší hluk. Sa­motné šo­fé­ro­va­nie, pod­vo­zok či mo­tor boli na­opak vý­borné. Až vám je ľúto nie­kto­rých ma­lič­kostí, ktoré sta­čilo po­tiah­nuť ďa­lej a mali by ste pred se­bou per­fektné malé SUV. Auto stojí na no­vej plat­forme, ktorú už vy­užíva aj nová Ibiza. Nie je uská­kané, je na­opak prí­jemne kom­fortné a na svoju triedu dobre fil­truje ne­rov­nosti. Vý­bava FR re­álne zlepší mož­nosti auta na ceste. A aj vďaka nej sa vám ľah­šie a pres­nej­šie šo­fé­ruje.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Dra­ho­mír Piok

Seat ne­zap­rie špor­to­vosť

Auto  jazdí lep­šie akoby ste na prvý po­hľad po­ve­dali. Ok­rem toho vie byť aj prí­jemne svižné. Pod ka­po­tou sme mali to naj­lep­šie. Čiže vý­borne spra­co­vaný štvor­va­lec EVO s ob­je­mom 1,5 litra. Má 150 koní, vý­bornú cha­rak­te­ris­tiku a po­merne dobrú spot­rebu. U nás sa za celý test ustá­lila na hod­note 7 lit­rov. 

Čo je však prak­tic­kou de­ví­zou auta, je prie­stran­nosť v in­te­ri­éri. Hoci ide stále o „väč­šiu Ibizu“, Arona je v tak­mer v kaž­dom smere lep­šia. Ani ce­nová po­li­tika Se­atu nie je naj­hor­šia. V zá­klade si to­tiž ak­tu­álne vy­pýta 13 ti­síc eur za mo­del s troj­val­com. Zá­kladná cena na­šej ver­zie so sil­ným mo­to­rom a vo ver­zii FR je 18 360 eur. Tá má ok­rem sil­nej­šieho mo­toru aj mierne pri­tvr­dený pod­vo­zok. A sa­moz­rejme trošku ori­gi­nál­nejší di­zajn.

A to aj dvomi kon­cov­kami vý­fuku. Sa­moz­rejme fa­loš­nými. Ak by sme mali vy­brať tri naj­lep­šie veci, ktoré nás na Arone prek­va­pili, tak to bol ur­čite mo­tor, pries­tor v in­te­ri­éri a prí­jemné jazdné vlast­nosti.

Seat Arona 

Mo­tor: štvor­va­lec, 1,5 EVO

Vý­kon: 150 koní (110 kW)

Krú­tiaci mo­ment: 250 Nm od 1500 ot./m

Pre­vo­dovka: Šesť­stup­ňová, ma­nu­álna

Kom­bi­no­vaná spot­reba: 5,1 l / 100 km

Ob­jem kufra: 400 lit­rov

Cena tes­to­va­ného vo­zidla: 21 064 eur

Pridať komentár (0)