Šéfo­via fran­cúz­skeho Uberu zadr­žaní polí­ciou!

Rišo Néveri / 29. júna 2015 / Business

Výkonný ria­di­teľ fran­cúz­skej pobočky Uberu Thi­baud Simp­hal a gene­rálny mana­žér Pierre-Dimitri Gore-Coty boli dnes v Paríži zadr­žaní z nele­gál­nej čin­nosti. Polí­cia začala Uber vyšet­ro­vať už v novem­bri minu­lého roku ako nele­gálnu taxi­kár­sku spo­loč­nosť.

Obaja mana­žéri boli obvi­není z iných nele­gál­nych akti­vít. Poprvé: Uber vedie podľa polí­cie nele­gálnu taxi­kár­sku spo­loč­nosť – obvi­ne­nie, s kto­rým bojuje v mno­hých kra­ji­nách. V roku 2010 si kvôli obvi­ne­niu od ame­ric­kých taxi­kár­skych spo­loč­ností museli zme­niť meno z Uber­Cab na Uber, aby nedo­chá­dzalo k nedo­ro­zu­me­niam zo strany zákaz­níka.

Čo sa týka dru­hého obvi­ne­nia, fran­cúz­ska pobočka spo­loč­nosti vraj zata­juje digi­tálne doku­menty, čo polí­cii zrejme zabrá­nilo v ich zisku, keď v marci vtrhli na pobočku. Zadr­ža­nie ria­di­teľa a gene­rál­neho mana­žéra sa však nespája s pro­tes­tmi z minu­lého týždňa, ktoré malo za cieľ str­hnúť službu Uber­POP – naj­lac­nej­šiu službu spo­loč­nosti, umož­ňu­júcu stať sa „taxi­ká­rom” kaž­dému, aj bez licen­cie. Je však prav­de­po­dobné, že práve kvôli pro­tes­tom sa polí­cia roz­hodla vyšet­ro­va­nie popo­hnať.

Mnoho taxi­ká­rov pova­žo­valo Uber­POP za nespra­vod­livú kon­ku­ren­ciu, čo viedlo k jej zákazu v Brüs­seli, Holand­sku a nako­niec aj Fran­cúz­sku. Pou­ží­va­te­ľom apli­ká­cie to však obzvlásť nepre­ká­žalo, stál za nimi sám gigant Uber. Polí­cia tres­tala pou­ží­va­nie apli­ká­cie poku­tou, ktorú však gigant šofé­rom pre­pla­til. Uber sa nevzdá­val, sprí­stup­nil službu vo via­ce­rých fran­cúz­skych mes­tách a práve v tom momente začali pro­testy.

Pro­tes­tu­júci vyža­do­vali jed­no­značný zákaz služby Uber­POP a vláda ich vypo­čula. Až 200 poli­caj­tov navyše dostalo za úlohu šofé­rov služby zasta­vo­vať a poku­to­vať. Vláda im dokonca pohro­zila odo­bra­ním vozidla, čo sa však zatiaľ nepo­tvr­dilo. Pravda je, že kým neexis­tuje súdny prí­kaz, vláda nemôže váž­nej­šie zakro­čiť. Thi­baud Simp­hal sa minulý týž­deň vyjad­ril, že pokiaľ im to súd neza­káže, Uber­POP nevypnú, čo sa potvr­dilo, pre­tože v službe si stále objed­náte šoféra. 

Zdroje: techcrunch.com, venturevillage.eu/, reuters.com/

Pridať komentár (0)