Si milov­ní­kom retro dizaj­nu? Potom ťa zauj­me táto limi­to­va­ná edí­cia iPho­nov 6S

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 22. augusta 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ aj vy pat­rí­te k ľuďom, kto­rí sa od oko­lia radi odli­šu­jú, a ste milov­ní­kom pro­duk­tov od App­le, roz­hod­ne sa vám bude páčiť nový počin od fir­my Color­Wa­re. Spo­loč­nosť mož­no nie­kto­rí pozná­te ako špe­cia­lis­tov upra­vu­jú­cich výzor Mac­Bo­okov, iPa­dov, ale aj Xbo­xov. Fanú­ši­ko­via si čas­to kupu­jú dizaj­no­vo odliš­né a kraj­šie mode­ly ich obľú­be­ných pro­duk­tov. Ten­to­raz sa v Color­Wa­re roz­hod­li vrá­tiť späť v čase a priš­li so zau­jí­ma­vou limi­to­va­nou edí­ci­ou retro iPho­nov 6S a 6S Plus.

iPho­ne od Color­Wa­re kom­bi­nu­je obľú­be­ný dizajn od kali­forn­skej spo­loč­nos­ti s prv­ka­mi fir­myspred trid­sia­tich rokov. Na dru­hej stra­ne tela mobi­lu náj­de­te logo App­le, kto­ré fir­ma pou­ží­va­la až do roku 1998. Color­Wa­re tiež pri­da­li imi­tá­ciu sta­rých ven­ti­lá­to­rov.

Retro iPho­ne 6S a 6S plus sa od kla­sic­kých mode­lov na trhu výkon­nost­ne nija­ko nelí­ši. Obsa­hu­je ten istý pro­ce­sor a rov­na­ké kom­po­nen­ty. Color­Wa­re navrhu­je a upra­vu­je len výzor smart­fó­nu, tak­že sa nemu­sí­te báť, že by s retro dizaj­nom pri­šiel aj retro výkon.

Pokiaľ by ste radi vlast­ni­li jeden taký­to “nos­tal­gic­ký” kus, mali by ste sa popo­náh­ľať. Vyro­be­ných jelen 25 kusov. Nebu­de­te sa ale aspoň musieť obá­vať, že nie­kto vo vašom oko­lí bude pou­ží­vať rov­na­ký mobil ako vy. Cena za iPho­ne 6S je 1 599 dolá­rov. Za väč­šiu ver­ziu, 6S Plus, si zapla­tí­te o stov­ku viac. Ak vás táto edí­cia zau­ja­la, urči­te nav­štív­te strán­ku vývo­já­rov.

Retro iPhone 6S a 6S PlusthinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: color­wa­re

Pridať komentár (0)