Si milov­ní­kom retro dizajnu? Potom ťa zaujme táto limi­to­vaná edí­cia iPho­nov 6S

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 22. augusta 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ aj vy pat­ríte k ľuďom, ktorí sa od oko­lia radi odli­šujú, a ste milov­ní­kom pro­duk­tov od Apple, roz­hodne sa vám bude páčiť nový počin od firmy Color­Ware. Spo­loč­nosť možno nie­ktorí poznáte ako špe­cia­lis­tov upra­vu­jú­cich výzor Mac­Bo­okov, iPa­dov, ale aj Xbo­xov. Fanú­ši­ko­via si často kupujú dizaj­novo odlišné a kraj­šie modely ich obľú­be­ných pro­duk­tov. Ten­to­raz sa v Color­Ware roz­hodli vrá­tiť späť v čase a prišli so zau­jí­ma­vou limi­to­va­nou edí­ciou retro iPho­nov 6S a 6S Plus.

iPhone od Color­Ware kom­bi­nuje obľú­bený dizajn od kali­forn­skej spo­loč­nosti s prv­kami firmyspred trid­sia­tich rokov. Na dru­hej strane tela mobilu náj­dete logo Apple, ktoré firma pou­ží­vala až do roku 1998. Color­Ware tiež pri­dali imi­tá­ciu sta­rých ven­ti­lá­to­rov.

Retro iPhone 6S a 6S plus sa od kla­sic­kých mode­lov na trhu výkon­nostne nijako nelíši. Obsa­huje ten istý pro­ce­sor a rov­naké kom­po­nenty. Color­Ware navrhuje a upra­vuje len výzor smart­fónu, takže sa nemu­síte báť, že by s retro dizaj­nom pri­šiel aj retro výkon.

Pokiaľ by ste radi vlast­nili jeden takýto “nos­tal­gický” kus, mali by ste sa popo­náh­ľať. Vyro­be­ných jelen 25 kusov. Nebu­dete sa ale aspoň musieť obá­vať, že nie­kto vo vašom okolí bude pou­ží­vať rov­naký mobil ako vy. Cena za iPhone 6S je 1 599 dolá­rov. Za väč­šiu ver­ziu, 6S Plus, si zapla­títe o stovku viac. Ak vás táto edí­cia zau­jala, určite nav­štívte stránku vývo­já­rov.

Retro iPhone 6S a 6S PlusthinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: color­ware

Pridať komentár (0)