Šia­len­stvo génia ako cesta k úspe­chu

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Tools a produktivita

Mohli im hovo­riť, že to, o čo sa sna­žia sa nedá. Že ľudia nebudú lie­tať, že nie je možné vytvo­riť auto na elek­trinu, ktoré by malo úspech, že nie je možné cho­diť do ves­míru za reálne peniaze. Ak ti však nie­kto hovorí, že sa to nedá, určite to nie je génius. 

Nerdi, bif­loši, podi­víni, čudáci. Volaj ich ako chceš, mys­líme obi­dvaja to isté. Možno ti napa­dol ten zvláštny spo­lu­žiak, ktorý rád sedel sám, rád rie­šil svoje prob­lémy, ktoré nám “nor­mál­nym” boli prí­liš vzdia­lené a hlúpe. Ale čo to vlastne byť nor­málny zna­mená? Dizaj­nér a inven­tor Tom Lawton to pove­dal výstižne: “Keby sme sa zaj­tra naro­dili v koló­nii na Marse a všetci by boli oble­čení ako Ziggy Star­dust, bolo by to pre nás nor­málne.”

david-bowie-40-anni-di-ziggy-stardust-l-alieno-sessualmente-ambiguo_h_partb

Ziggy Star­dust, foto: thecomplexityproject.com

Nie sme koniec kon­cov všetci tro­chu svo­jím spô­so­bom? Čo je tá zvláštna vec na géni­och, ktorá všet­kých odradí? Prečo nepo­va­žu­jeme ich zvlášt­nosť za úžasnú a nevy­hľa­dá­vame ju? Minulý rok bolo napí­sa­ných mnoho kri­tic­kých prác o osob­nos­tiach ako Jeff Bezos (Ama­zon), Eli­zabth Hol­mes (The­ra­nos) a v posled­nej dobe aj Tony Fadell (Nest). Podobné boli napí­sané aj o Ste­vovi Job­sovi a neus­tále pri­bú­dajú. Bez pochyby majú v sebe všetky tieto práce nevy­vrá­ti­teľné, prav­divé časti a sku­toč­nosti, ale nie je lep­šie pri­jať nedo­ko­na­losti nie­koho, kto chce, snaží sa a tvorí niečo, čo sme pova­žo­vali za nemožné a nedo­sia­hnu­teľné? Pre­tože ako pove­dal Edgar Alan Poe: “Ten kto dokáže sní­vať cez deň, je znalý mno­hých vecí, ktoré unikli tým čo sní­vajú len v noci.

SANTA MONICA, CA - SEPTEMBER 6: Amazon CEO Jeff Bezos unveils new Kindle reading devices at a press conference on September 6, 2012 in Santa Monica, California. Amazon unveiled the Kindle Paperwhite and the Kindle Fire HD in 7 and 8.9-inch sizes. (Photo by David McNew/Getty Images)

foto:bussinesinsider.com

Jeff Bezos nebol prvým a nebude ani posled­ným pionie­rom, ktorý bol tvrdo súdený pre svoju odliš­nosť. Mnoho našich umel­cov, hudob­ní­kov, vyná­lez­cov a teraz aj tech­no­lo­gic­kých pod­ni­ka­te­ľov, je posad­nu­tých géniom. Či už trpeli odlú­če­ním od spo­loč­nosti alebo dep­re­siami, ich naj­väč­šou kliat­bou bola genia­lita. Nakoľko genia­lita je doko­nalá vo všet­kých dis­cip­lí­nach, jej nedo­ko­na­losť spo­číva v odmie­taní spo­loč­nos­ťou. 

To je tá daň, ktorú treba pod­stú­piť keď chceš ísť za novými vecami – obja­víš, aké to je sna­žiť sa pre­liezť pre­kážky, ktoré vyze­rajú nepre­ko­na­teľné, o kto­rých ti bude mnoho ľudí hovo­riť, že sú nepre­ko­na­teľné a ty to budeš skú­šať znova a znova. Takíto ľudia si zaslú­žia viac než len podoz­rie­va­nie a odstr­ko­va­nie. A to je daň za génia.

jobs

foto: shandracarls.wordpress.com

V dneš­nej dobe je už mnoho skve­lých biz­ni­sov vede­ných vysoko inte­li­gent­nými a efek­tív­nymi ľuďmi, ktorí sú skvelí aj čo sa týka vystu­po­va­nia a cel­kovo povahy. Mojím obľú­be­ným prí­kla­dom je Eli­za­beth Hol­mes, zakla­da­teľka spo­loč­nosti The­ra­nos, kto­rej práca v sebe spája úžasný biz­nis, ale aj pomoc ľuďom.

Ďal­ším úžas­ným prí­kla­dom, ktorý vo svo­jej dobe nie­sol nálepku nemožný, bolo lie­ta­nie ľudí. V počiat­koch prie­my­sel­nej revo­lú­cie bol kon­cept ľudí ako­koľ­vek sa dopra­vu­jú­cich vzdu­chom bez smr­teľ­nej nehody odsú­dený ako nere­álny, nemožný. To, že si nie­kto pri­viaže krídla a skočí z útesu bolo pova­žo­vané za ešte viac pomý­lené, ako to keby člo­vek z toho útesu sko­čil bez krí­del. Otto Lilient­hal, po ňom aj známi bra­tia Wrigh­tovci, boli pova­žo­vaní za bde­lých roj­kov, aj potom, ako už leteli.

Tu sa nám nasky­tuje otázka: Ako je možné, že nie­ktorí zly­hajú, zatiaľ čo iným sa podarí posu­núť hra­nice toho, ako vní­mame svet? Odpo­veď, ktorá sa zdá naj­viac logická je, že je potrebná istá dávka šia­len­stva, ktorá ťa udrží pri tvo­jej vízii, aj keby sa to komu­koľ­vek zdalo ako­koľ­vek nemožné.V roku 2000 štú­dia tes­to­vala inte­li­gen­ciu 700 000 šesť­násť­roč­ných detí zo Švéd­ska, aby o 10 rokov zis­tili, že tí naj­lepší boli šty­ri­krát bliž­šie k bipo­lár­nej poru­che. Takže tí výni­moční naozaj potre­bujú tro­chu šia­len­stva.

otto

Otto Lilient­hal, foto:medium.com

Žijeme vo svete, ktorý pomáha vyras­tať jedi­neč­ným, uni­kátne uva­žu­jú­cim ľuďom, pre kto­rých je thin­king out of box samoz­rej­mosť? Dá sa vôbec nie­koho naučiť týmto veciam? Asi nie. Vyzerá to ale tak, že všetky tieto vlast­nosti ovplyv­ňuje výchova. Tí, ktorí sú pre­dur­čení na veľké veci, sa vyberú svo­jou ces­tou, pre­tože ich k tomu vedie zve­da­vosť, seba­dô­vera, prí­le­ži­tosť a vôľa pod­stú­piť riziko. Toto si nesieme v sebe z det­stva, z pro­stre­dia, z kto­rého pochá­dzame a ako na sebe pra­cu­jeme, ako veríme v samých seba. Nikomu, kto kedy vybu­do­val úžasnú spo­loč­nosť, sa nestalo, že by pre­šiel svoju cestu bez výsme­chu. Pokiaľ ťa ovplyv­ňujú sig­nály spo­loč­nosti, nemal by si pod­ni­kať.

Tým chcem pove­dať, že by ste sa nemali nechať ovplyv­ňo­vať názormi ostat­ných, musíte počú­vať samých seba,” hovorí Ben Horo­witz, autor knihy The Hard Thing About Hard Things. Vyzerá to tak, že sú dve cesty. Prvá je obrá­tiť sa do seba a nechať spo­loč­nosť robiť to naj­hor­šie im aj sebe samej. Druhá cesta je ozná­miť svoj plán, svoj cieľ a nechať pochy­bo­va­čov hovo­riť čo chcú.

horowitz

foto: mscottphoto.tumblr.com

Ale čo spo­lu­práca s géniom a ich sprá­va­nie sa vo firme alebo star­tupe? Vo fil­mo­vom stvár­není sme videli že Steve Jobs roz­hodne nebol vysní­vaný kolega. Kri­čal, smr­del, vyha­dzo­val, cho­dil bosý. Je to nor­málne, aby člo­vek nosil to isté každý deň celé roky? Je nor­málne aby jedol len mrkvu a jablká? Aby sa nepsr­cho­val, cho­dil bosý a mnoho ďal­ších vecí? Ale treba sa opý­tať ešte jednu otázku. Je nor­málne spra­viť zo spo­loč­nosti, ktorá je v strate nie­koľko mili­ó­nov dolá­rov naj­hod­not­nej­šiu spo­loč­nosť na svete? Určite NIE. Steve sku­točne bol dôvo­dom na žalú­dočné kŕče ráno pred prá­cou, ale doká­zal z ľudí vytiah­nuť to naj­lep­šie.

Ďal­ším je, Elon Musk, zakla­da­teľ Tesly, Spa­ceX, Pay Pal. Prí­klad z jeho knihy, kde si to odskú­šala jeho zamest­nan­kyňa, Mary Brown, ktorá ho požia­dala o pový­še­nie. Elon jej na to pove­dal, že ak by bola sku­točne dôle­žitá pre Spa­ceX, nemo­hol by prog­ram bez nej pokra­čo­vať. Navrhol troj­týž­dňový expe­ri­ment, aby otes­to­val svoju tézu a Mary­inu hod­notu. Jus­tine Musk podot­kla, že jej to pri­po­me­nulo niečo, čo jej Elon pove­dal pred mno­hými rokmi, keď sa vrá­tila z týž­dňo­vého výletu v Kanade s jej rodi­nou. “Pove­dal mi, že počas mojej neprí­tom­nosti išiel jeho život úplne hladko, čím mi dal najavo, že som len nahra­di­teľná domová mana­žérka.”

musk

foto: washingtonpost.com

Každá gene­rá­cia má svo­jich úžas­ných, výni­moč­ných, šia­le­ných géniov, ktorí sa sna­žia každý deň zme­niť náš svet. Je len na nás, aby sme nikdy o sebe nepres­tali pochy­bo­vať, aby sme nikdy nespo­chyb­nili tvo­ri­vého génia nie­koho iného, aby sme nikdy nene­chali strach, pochyby a obavy ostat­ných, aby nás držali od našej cesty a nášho cieľa. Sme to my, nie oni, kto mení svet.

mark twain

zdroj:medium.com, zdroj fotografie:quotes.com, zdroj titul­nej fotografie:medium.com

Pridať komentár (0)