Šia­lený slo­ven­ský pro­jekt Fib­rot: Je to vtip? Nie je to vtip?

Martin Bohunický / 6. mája 2016 / Business

Na Indie­gogo zbiera peniaze ďalší slo­ven­ský pro­jekt a vôbec sa mu nedarí zle.

Fib­rot už vyzbie­ral 1340 dolá­rov, čo síce nie je veľa, no na slo­ven­ské pomery vôbec nie je zlé. Väč­šina pro­jek­tov z našich kon­čín totiž končí bez­ná­dejne na nule, prí­padne s pár dolármi, ktoré ako test poslal samotný autor. Dalo by sa teda oča­ká­vať, že niečo, čo si nájde 49 bac­ke­rov, bude asi dobrý pro­jekt. Ale..

infografika2_sj1p4u

Ja naozaj neviem, čo Fib­rot vlastne je. Teda, aby som bol presný, viem čo tvrdí, že je, ale nemám poňa­tia, či sa jedná o reálny pro­jekt alebo dobre pre­pra­co­vaný vtip. Fib­rot je totiž “sti­mu­lá­tor točia­ceho smart­fónu”.

Fib­rot je malinké zaria­de­nie, ktoré si pri­pev­níš na spo­dok smart­fónu. Vďaka tomu tvoj smart­fón rotuje ako divý. A keď si k nemu pus­tíš špe­ciálne videá, malo by to nie­len nakop­núť tvoju chuť do uče­nia, špor­to­va­nia a kre­a­ti­vity, ale aj pod­nie­tiť ku kraj­šiemu spánku a cel­ko­vému pokoju. Urob si obraz sám.

A teraz mi pro­sím poraď. Je to vtip? Nie je to vtip?

zdroj: indie­gogo.com, zdroj foto­gra­fií: indiegogo.com

Pridať komentár (0)