Šia­le­ný slo­ven­ský pro­jekt Fib­rot: Je to vtip? Nie je to vtip?

Martin Bohunický / 6. mája 2016 / Business

Na Indie­go­go zbie­ra penia­ze ďal­ší slo­ven­ský pro­jekt a vôbec sa mu neda­rí zle.

Fib­rot už vyzbie­ral 1340 dolá­rov, čo síce nie je veľa, no na slo­ven­ské pome­ry vôbec nie je zlé. Väč­ši­na pro­jek­tov z našich kon­čín totiž kon­čí bez­ná­dej­ne na nule, prí­pad­ne s pár dolár­mi, kto­ré ako test poslal samot­ný autor. Dalo by sa teda oča­ká­vať, že nie­čo, čo si náj­de 49 bac­ke­rov, bude asi dob­rý pro­jekt. Ale..

infografika2_sj1p4u

Ja naozaj neviem, čo Fib­rot vlast­ne je. Teda, aby som bol pres­ný, viem čo tvr­dí, že je, ale nemám poňa­tia, či sa jed­ná o reál­ny pro­jekt ale­bo dob­re pre­pra­co­va­ný vtip. Fib­rot je totiž “sti­mu­lá­tor točia­ce­ho smart­fó­nu”.

Fib­rot je malin­ké zaria­de­nie, kto­ré si pri­pev­níš na spo­dok smart­fó­nu. Vďa­ka tomu tvoj smart­fón rotu­je ako divý. A keď si k nemu pus­tíš špe­ciál­ne videá, malo by to nie­len nakop­núť tvo­ju chuť do uče­nia, špor­to­va­nia a kre­a­ti­vi­ty, ale aj pod­nie­tiť ku kraj­šie­mu spán­ku a cel­ko­vé­mu poko­ju. Urob si obraz sám.

A teraz mi pro­sím poraď. Je to vtip? Nie je to vtip?

zdroj: indie­go­go.com, zdroj foto­gra­fií: indiegogo.com

Pridať komentár (0)