Sim­ply the Bird vám dopraje pomstu za ska­zenú hru

Tina Stremeňová / 11. január 2015 / Business

Bude to už nejaký čas, čo hra Flappy Bird vytvo­rila roz­ruch svo­jím neča­ka­ným odcho­dom z našich smart­fó­nov.

Vo feb­ru­ári minu­lého roku sa na twi­terri obja­vila správa autora hry hovo­riaca o tom, že hru o 22 hodín stiahne. Zau­jí­mavý spô­sob pro­pa­gá­cie výrobku, čo mys­líte? Tak či onak, hra zane­chala vďaka svojmu mediálne pre­pie­ra­nému odchodu dieru na trhu, ktorú postupne začali zapĺňať rôzne napo­do­be­niny.

Zují­ma­vou ver­ziou je aj slo­ven­ská apli­ká­cia Sim­ply the Bird. Uka­zuje, že nie vždy je potrebné vymýš­ľať super nový gamep­lay, či 3D gra­fiku, ale jed­no­du­cho stačí sta­viť na ove­renú kla­siku a jemne ju ozvlášt­niť nie­čim svo­jim. V tomto prí­pade je to malé prek­va­pe­nie po ukon­čení hry.

Hlav­ným hrdi­nom je akýsi papa­gáj lie­ta­júci medzi pre­káž­kami. V prí­pade, že narazí, hra sko­čila, alebo aspoň to by ste čakali. V sku­toč­nosti však hráč dostane mož­nosť sa posta­vičke “pomstiť” za pre­hru a to hneď rôz­nymi spô­sobmi. A ak pomsta tak poriadna. Už hneď na začiatku má hráč mož­nosť úbo­hého ope­renca zastre­liť, akoby už nesta­čilo, že s ním práve vra­zil do pre­kážky.

Prav­daže, pre tých mie­ru­mi­lov­nej­ších z nás je k dis­po­zí­cii mož­nosť milosti. Ďal­šie spô­soby vtá­čej vraždy sa odo­my­kajú na základe toho, koľko krát ste ude­lili milosť. Teda ak naprí­klad chcete, aby náš vtáči hrdina vybu­chol, musíte ho pred­tým tri­krát za sebou omi­los­tiť.

Okrem neča­ka­ného záveru hry, sa môžete pote­šiť cel­kom pek­nou gra­fi­kouúvod­ným videom. V mojom prí­pade to bola tá prí­jem­nej­šia časť hry, keďže sku­točne nerada zabí­jam zvie­ratá, či už vir­tu­álne alebo živé.

Hra je kaž­do­pádne hra­teľná a vhodná pre všet­kých fanú­ši­kov Flappy Bird. Určite by som ju odpo­ru­čila ako jeho schopnú kon­ku­ren­ciu, veď bonus na koniec predsa len môžte a nemu­síte využiť. Dokonca si mys­lím, že nie­ktorí si pri takomto vyvr­cho­lení hry prídu na svoje a to hlavne po ukon­čení dlhého sna­že­nia o vyš­šie skóre.

Pridať komentár (0)