Siri už aj off­line?

Šandi / 9. apríl 2014 / Business

Spo­loč­nosť Apple potvr­dila akvi­zí­ciu ďal­šej z radu men­ších spo­loč­ností — na tom by už ani nebolo nič prek­va­pu­júce. Ten­to­krát ale ide o spo­loč­nosť Novau­ris, ktorá sa špe­cia­li­zuje na roz­poz­ná­va­nie reči a stojí v pozadí mno­hých tech­no­ló­gií a paten­tov pou­ži­tých práve v asis­tentke Siri.

Experti, ktorí vymys­leli tech­no­ló­giu Novau­ris, už pra­cujú vo firme Apple a sna­žia sa zlep­šiť jeho asis­tentku Siri. Nikto však presne nevie, na čom pra­cujú. Jed­nou zo sil­ných strá­nok Novau­ris-u sú veľké lokálne uzná­va­nia, a preto sa tiež nespo­lieha na vzdia­lené ser­very. Je teda možné, že Apple chce Siri dotiah­nuť do takého štá­dia, kedy nebu­dete potre­bo­vať inter­ne­tové pri­po­je­nie, a to na akom­koľ­vek zaria­dení.

Apple prav­de­po­dobne chce, aby ste naprí­klad aj v aute mali svoju asis­tentku Siri vždy po ruke. Nie je tiež vylú­čené, že pôjde len o integ­ro­va­nie off­line Siri do auta. Čo dáva možno väčší význam ako integ­ro­va­nie off­line Siri do všet­kých aktu­ál­nych zaria­dení.

O tom, že sa Apple o posun svo­jej popu­lár­nej tech­no­ló­gie do nových roz­me­rov už nejaký ten čas naozaj usi­luje, hovorí aj spo­lu­práca s ďal­ším par­tne­rom v podobe spo­loč­nosti Nuance. Tá už tech­no­ló­giu off­line roz­poz­ná­va­nia pod­po­ruje, avšak Apple nie je schopný imple­men­to­vať ju do svojho ope­rač­ného sys­tému. Ako bude situ­ácia ohľa­dom akvi­zí­cie Novau­ris vyze­rať v budúc­nosti, a či sa naozaj doč­káme lokálne fun­gu­jú­cej Siri, môžeme v tejto chvíli len špe­ku­lo­vať.

Tak ako tak je táto správa zau­jí­mavá už len z pohľadu kon­ku­renč­ného rie­še­nia spo­loč­nosti Mic­ro­soft. Tá o svo­jej asis­tentke Cor­tana dáva naozaj hlasno vedieť a Apple samoz­rejme nechce zostať pozadu.

Zdroj: the­verge, cnews

Pridať komentár (0)