Ško­la pod mos­tom: Ten­to muž vzde­lá­va v Indii chu­dob­né deti zadar­mo

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 26. augusta 2016 / Zaujímavosti

V nie­kto­rých kra­ji­nách nie je také ľah­ké cho­diť do ško­ly. Mno­hí si to nemô­žu dovo­liť ale­bo musia už od sko­ré­ho veku pra­co­vať. Takou kra­ji­nou je aj India. Jeden muž sa to však sna­ží zme­niť.

Vyso­kú ško­lu nedo­kon­čil kvô­li nedos­tat­ku finan­cií, no dnes pomá­ha deťom zís­kať základ­né vzde­la­nie. Rajesh Kumar Shar­ma pra­cu­je v obcho­de a záro­veň vedie ško­lu doslo­va pod mos­tom. V Naí Dil­lí učí deti z chu­dob­ných rodín, kto­ré si vzde­la­nie nemô­žu dovo­liť. Túto služ­bu im ponú­ka cel­kom zadar­mo.

free-school-under-the-bridge-3

Ško­lu pop­ri zvu­koch ruš­nej dopra­vy pra­vi­del­ne nav­šte­vu­je 200 žia­kov. Sediac na dekách či kari­mat­kách hľa­dia na pro­vi­zór­ne tabu­le, vytvo­re­né jed­no­du­chým čier­nym náte­rom na ste­ne. Rajes­ho­vi pomá­ha zopár ďal­ších uči­te­ľov, kto­rí sa spo­lu sna­žia deti viesť pozi­tív­nou ces­tou k uče­niu.

free-school-under-the-bridge-2

Žia­ci, kto­rí by inak mož­no pra­co­va­li na poliach ale­bo sa len tak potu­lo­va­li po von­ku, trá­via v ško­le deň od 9 rána do dru­hej poobe­de. Minu­lý rok sa Rajes­ho­vi dokon­ca poda­ri­lo pre­sved­čiť sku­toč­né ško­ly, aby 60 detí pri­ja­li. Sú záro­veň povzbu­dzo­va­né k tomu, aby si hľa­da­li svo­je stá­le mies­to pre vzde­lá­va­nie. V tej­to impro­vi­zo­va­nej ško­le sa učia hind­ský hazyk, číta­nie, písa­nie, anglič­ti­nu, mate­ma­ti­ku, vedy a geo­gra­fiu. Pre mno­hých z nich je to jedi­ný spô­sob, ako sa môžu nie­čo naučiť.

free-school-under-the-bridge

Rajesh Kumar Shar­ma podá­va priam hero­ic­ké výko­ny, keď po tak­mer celo­den­nom uče­ní ešte pra­cu­je v obcho­de, aby uži­vil svo­ju rodi­nu. Neus­tá­le sa sna­ží zís­ka­vať pomoc aj od vlád­nych auto­rít a deťom zabez­pe­čiť topán­ky či desia­tu. Vzde­la­nie v tých­to kra­ji­nách je totiž vzác­ne, aj keď je pod mos­tom.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitots.com

Pridať komentár (0)