Škola pod mos­tom: Tento muž vzde­láva v Indii chu­dobné deti zadarmo

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 26. augusta 2016 / Zaujímavosti

V nie­kto­rých kra­ji­nách nie je také ľahké cho­diť do školy. Mnohí si to nemôžu dovo­liť alebo musia už od sko­rého veku pra­co­vať. Takou kra­ji­nou je aj India. Jeden muž sa to však snaží zme­niť.

Vysokú školu nedo­kon­čil kvôli nedos­tatku finan­cií, no dnes pomáha deťom zís­kať základné vzde­la­nie. Rajesh Kumar Sharma pra­cuje v obchode a záro­veň vedie školu doslova pod mos­tom. V Naí Dillí učí deti z chu­dob­ných rodín, ktoré si vzde­la­nie nemôžu dovo­liť. Túto službu im ponúka cel­kom zadarmo.

free-school-under-the-bridge-3

Školu popri zvu­koch ruš­nej dopravy pra­vi­delne nav­šte­vuje 200 žia­kov. Sediac na dekách či kari­mat­kách hľa­dia na pro­vi­zórne tabule, vytvo­rené jed­no­du­chým čier­nym náte­rom na stene. Rajes­hovi pomáha zopár ďal­ších uči­te­ľov, ktorí sa spolu sna­žia deti viesť pozi­tív­nou ces­tou k uče­niu.

free-school-under-the-bridge-2

Žiaci, ktorí by inak možno pra­co­vali na poliach alebo sa len tak potu­lo­vali po vonku, trá­via v škole deň od 9 rána do dru­hej poobede. Minulý rok sa Rajes­hovi dokonca poda­rilo pre­sved­čiť sku­točné školy, aby 60 detí pri­jali. Sú záro­veň povzbu­dzo­vané k tomu, aby si hľa­dali svoje stále miesto pre vzde­lá­va­nie. V tejto impro­vi­zo­va­nej škole sa učia hind­ský hazyk, číta­nie, písa­nie, anglič­tinu, mate­ma­tiku, vedy a geo­gra­fiu. Pre mno­hých z nich je to jediný spô­sob, ako sa môžu niečo naučiť.

free-school-under-the-bridge

Rajesh Kumar Sharma podáva priam hero­ické výkony, keď po tak­mer celo­den­nom učení ešte pra­cuje v obchode, aby uži­vil svoju rodinu. Neus­tále sa snaží zís­ka­vať pomoc aj od vlád­nych auto­rít a deťom zabez­pe­čiť topánky či desiatu. Vzde­la­nie v týchto kra­ji­nách je totiž vzácne, aj keď je pod mos­tom.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitots.com

Pridať komentár (0)