Škót­sko dosiahlo odvážny cieľ reduk­cie emi­sií o šesť rokov skôr

Nikola Brehová / 24. júna 2016 / Business

Škót­sko, domo­vina Loch­nes­kej prí­šery, kra­jina tra­dí­cií a záhad a jedna zo šty­roch kra­jín Spo­je­ného krá­ľov­stva Veľ­kej Bri­tá­nie a Sever­ného Írska, napre­duje v oblasti eko­ló­gie míľo­vými krokmi. 

Cie­ľom bolo zní­žiť emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov o 42% do roku 2020. Minulý týž­deň škót­ska vláda v tla­čo­vej správe ozná­mila, že tento cieľ dosiahla už v roku 2016, kedy dosiahli zní­že­nie o 45,8%.

Sek­re­tárka Cli­mate change Rose­anna Cun­nig­ham pove­dala, že v roz­pätí rokov 1994 až 2016 sa pokles emi­sií zní­žil tak­mer o 46%. Na druhú stranu pokles emi­sií v Spo­je­nom krá­ľov­stve Veľ­kej Bri­tá­nie a Sever­ného Írska bol oveľa menší, a to iba 33%. Cun­nig­ham navrhla oby­va­te­ľom vypnúť ohrie­vače v prí­byt­koch, pre­tože to môže pris­pieť k dosia­hnu­tiu cieľu.

share-image

foto: greenerscotland.org

Iní tvr­dia, že vláda potre­buje upev­niť svoj závä­zok k zni­žo­va­niu skle­ní­ko­vých emis­ných ply­nov. Jim Dens­ham (hovorca Stop Cli­mate Chaos Scot­land) tvrdí, že toto skoré dosia­hnu­tie cieľa je dobré, pre­tože uka­zuje ľuďom, že na boj s kli­ma­tic­kými zme­nami nemu­sia dras­ticky zasa­ho­vať do vlast­ného pohod­lia. Napriek tomu je však nevy­hnutný postoj a kona­nie štátu, ktorý by mal byť v tejto prob­le­ma­tike líd­rom a postu­po­vať na základe pevne sta­no­ve­nej stra­té­gie.

Podľa Dens­hama zostá­vajú emi­sie z dopravy od roku 1990 na rov­na­kej úrovni, pri­čom emi­sie pro­du­ko­vané domác­nos­ťami klesli iba o 1 per­cento. Tvrdí, že Škót­sko bolo schopné dosiah­nuť cieľ v pred­stihu vďaka neštan­dardne tep­lej zime v roku 2014, poklesu akti­vity ťaž­kého prie­myslu, stra­té­gie a zmene pre­roz­de­le­nia európ­skych kre­di­tov za emi­sie.

Mark Russ­kel, ktorý je čle­nom Green Party, tvrdí, že vláda potre­buje lep­šie komu­ni­ko­vať šet­re­nie ener­gií v domác­nos­tiach, šet­re­nie pali­vami a efek­tív­nej­šiu tran­s­portnú poli­tiku. Až po týchto kro­koch môže vláda nasta­viť odváž­nej­šie ciele na rok 2020.

epa01947088 Smokes billow out of chimneys of a sweetcorn processor in Changchun in northeast China's Jilin province, 27 November 2009. China will make more efforts in cutting its carbon emissions, targeted at 40 per cent lower the ratio of emission to GDP by the year 2020 compared with 2005. EPA/BEI FENG

foto: thinglink.com

Okrem toho si myslí, že reálne pod­nik­nu­tie kro­kov voči kli­ma­tic­kým zme­nám nie je iba o čís­lach, ale i tom, či oby­va­te­lia majú mož­nosť bývať v tep­lých a efek­tív­nych domo­voch alebo, či sa dokáže zme­niť sys­tém na pod­mienky kom­pa­ti­bilné 21. sto­ro­čiu. A to si vyža­duje vládnu pod­poru.

Sku­toč­nosť, že napl­nili cieľ na rok 2020 už v roku 2016 je pre škót­sku vládu moti­vu­júca, pre­tože si určila nový cieľ na rok 2050, a to 80% zní­že­nie emi­sií skle­ní­ko­vých ply­nov. Škó­tom tlies­kame a dúfame, že aj naša kra­jina sa začne vo väč­šej miere podie­ľať na ochrane život­ného pro­stre­dia.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: letterstoalfie.wordpress.com

Pridať komentár (0)