Škót­sko dosiah­lo odváž­ny cieľ reduk­cie emi­sií o šesť rokov skôr

Nikola Brehová / 24. júna 2016 / Business

Škót­sko, domo­vi­na Loch­nes­kej prí­še­ry, kra­ji­na tra­dí­cií a záhad a jed­na zo šty­roch kra­jín Spo­je­né­ho krá­ľov­stva Veľ­kej Bri­tá­nie a Sever­né­ho Írska, napre­du­je v oblas­ti eko­ló­gie míľo­vý­mi krok­mi.

Cie­ľom bolo zní­žiť emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov o 42% do roku 2020. Minu­lý týž­deň škót­ska vlá­da v tla­čo­vej sprá­ve ozná­mi­la, že ten­to cieľ dosiah­la už v roku 2016, kedy dosiah­li zní­že­nie o 45,8%.

Sek­re­tár­ka Cli­ma­te chan­ge Rose­an­na Cun­nig­ham pove­da­la, že v roz­pä­tí rokov 1994 až 2016 sa pokles emi­sií zní­žil tak­mer o 46%. Na dru­hú stra­nu pokles emi­sií v Spo­je­nom krá­ľov­stve Veľ­kej Bri­tá­nie a Sever­né­ho Írska bol ove­ľa men­ší, a to iba 33%. Cun­nig­ham navrh­la oby­va­te­ľom vypnúť ohrie­va­če v prí­byt­koch, pre­to­že to môže pris­pieť k dosia­hnu­tiu cie­ľu.

share-image

foto: greenerscotland.org

Iní tvr­dia, že vlá­da potre­bu­je upev­niť svoj závä­zok k zni­žo­va­niu skle­ní­ko­vých emis­ných ply­nov. Jim Dens­ham (hovor­ca Stop Cli­ma­te Cha­os Scot­land) tvr­dí, že toto sko­ré dosia­hnu­tie cie­ľa je dob­ré, pre­to­že uka­zu­je ľuďom, že na boj s kli­ma­tic­ký­mi zme­na­mi nemu­sia dras­tic­ky zasa­ho­vať do vlast­né­ho pohod­lia. Napriek tomu je však nevy­hnut­ný postoj a kona­nie štá­tu, kto­rý by mal byť v tej­to prob­le­ma­ti­ke líd­rom a postu­po­vať na zákla­de pev­ne sta­no­ve­nej stra­té­gie.

Pod­ľa Dens­ha­ma zostá­va­jú emi­sie z dopra­vy od roku 1990 na rov­na­kej úrov­ni, pri­čom emi­sie pro­du­ko­va­né domác­nos­ťa­mi kles­li iba o 1 per­cen­to. Tvr­dí, že Škót­sko bolo schop­né dosiah­nuť cieľ v pred­sti­hu vďa­ka neštan­dard­ne tep­lej zime v roku 2014, pokle­su akti­vi­ty ťaž­ké­ho prie­mys­lu, stra­té­gie a zme­ne pre­roz­de­le­nia európ­skych kre­di­tov za emi­sie.

Mark Russ­kel, kto­rý je čle­nom Gre­en Par­ty, tvr­dí, že vlá­da potre­bu­je lep­šie komu­ni­ko­vať šet­re­nie ener­gií v domác­nos­tiach, šet­re­nie pali­va­mi a efek­tív­nej­šiu tran­s­port­nú poli­ti­ku. Až po tých­to kro­koch môže vlá­da nasta­viť odváž­nej­šie cie­le na rok 2020.

epa01947088 Smokes billow out of chimneys of a sweetcorn processor in Changchun in northeast China's Jilin province, 27 November 2009. China will make more efforts in cutting its carbon emissions, targeted at 40 per cent lower the ratio of emission to GDP by the year 2020 compared with 2005. EPA/BEI FENG

foto: thinglink.com

Okrem toho si mys­lí, že reál­ne pod­nik­nu­tie kro­kov voči kli­ma­tic­kým zme­nám nie je iba o čís­lach, ale i tom, či oby­va­te­lia majú mož­nosť bývať v tep­lých a efek­tív­nych domo­voch ale­bo, či sa doká­že zme­niť sys­tém na pod­mien­ky kom­pa­ti­bil­né 21. sto­ro­čiu. A to si vyža­du­je vlád­nu pod­po­ru.

Sku­toč­nosť, že napl­ni­li cieľ na rok 2020 už v roku 2016 je pre škót­sku vlá­du moti­vu­jú­ca, pre­to­že si urči­la nový cieľ na rok 2050, a to 80% zní­že­nie emi­sií skle­ní­ko­vých ply­nov. Škó­tom tlies­ka­me a dúfa­me, že aj naša kra­ji­na sa začne vo väč­šej mie­re podie­ľať na ochra­ne život­né­ho pro­stre­dia.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: letterstoalfie.wordpress.com

Pridať komentár (0)