Skul­ly – star­tup, kto­rý mal pri­niesť prvú AR hel­mu, zban­kro­to­val

Timotej Vančo / 14. augusta 2016 / Startupy

Chce­li prí­sť s novin­kou a vytvo­riť kon­ku­ren­ciu všet­kým pro­duk­tom s vir­tu­ál­nou ale­bo aug­men­ted rea­li­tou. Bohu­žiaľ, nevyš­lo im to.

Skul­ly trva­lo viac ako 1 týž­deň, aby si koneč­ne pri­zna­li, že je na čase to skon­čiť. Na začiat­ku augus­ta Skul­ly posla­lo svo­jím zákaz­ní­kom e-mail, v kto­rom infor­mo­va­li, že spo­loč­nosť ofi­ciál­ne kon­čí a na dobu neur­či­tú uzat­vá­ra svo­je dve­re.

Prob­lé­my toh­to star­tu­pu zača­li už nie­koľ­ko mesia­cov doza­du, ale vyhro­ti­li sa pred dvo­ma týžd­ňa­mi, keď zo správ­nej rady odiš­li jej zakla­da­te­lia Mar­cus a Mitch Wil­le­rov­ci. O nie­koľ­ko dní väč­ši­na zamest­nan­cov, vrá­ta­ne tímu inži­nie­rov, odiš­la a strán­ky o Skul­ly a ich dlho oča­ká­va­nej hel­me pre roz­ší­re­nú rea­li­tu vypli. Táto strán­ka stá­le fun­gu­je, ale to len pre­to, že majú zapla­te­né jej fun­go­va­nie a čosko­ro sa vypne aj tá. Spo­loč­nosť neexis­tu­je.

jfoxh2oouqey83vkghm5

Foto: indefinitelywild.gizmodo.com

Infor­má­cie vyšli von via­ce­rých inter­ných zdro­jov, Skul­ly skon­či­la kvô­li stra­te všet­kých inves­tí­cií a kapi­tá­lu. Spo­loč­nosť sa sna­ži­la pre­dať samú seba pod spo­loč­nosť Čín­ske­ho kon­glo­me­rá­tu – LeE­Co tak­tiež nazí­va­nej ako LeSport. Avšak mno­hé spo­ry, vrá­ta­ne opa­ku­jú­ce­ho inves­to­va­nia do výrob­ných prob­lé­mov, spô­so­bi­li roz­kol medzi zakla­da­teľ­mi a inves­tor­mi.

Ľudia z rea­li­zač­né­ho tímu, kto­rí sa napriek tomu všet­ké­mu pokú­ša­li zachrá­niť fir­mu hovo­ria, že boli blíz­ko k nahro­ma­de­niu 6 mili­ó­nov dolá­rov, kto­ré mali pomôcť upra­tať vše­tok nepo­ria­dok a posta­viť fir­mu na nohy. Zdá sa, že to bolo prí­liš málo peňa­zí, prí­liš nesko­ro a nako­niec na záchra­nu nezos­ta­lo nič.

skully-beta-meeting-6-c2a9-2014-peter-radsliff

Foto: meandmyconnie.wordpresscom

Počas posled­ných týž­dňov náš mana­žér­sky tím nons­top pra­co­val na zís­ka­ní doda­toč­né­ho kapi­tá­lu, ale nepred­ví­da­teľ­né výzvy a okol­nos­ti mimo našej kontroly,nám toto úsi­lie zne­mož­ni­li.“ Toto obsa­ho­val list pre zákaz­ní­kov Skul­ly.

Skul­ly hovo­rí, že fir­ma zban­kro­to­va­la a zákaz­ní­ci, kto­rí si pre­dob­jed­na­li AR hel­mu za 1500 dolá­rov, nedos­ta­nú nas­päť ani 1 dolár. Na zákla­de lis­tu pre všet­kých dot­knu­tých zákaz­ní­kov sa Skul­ly vyho­vá­ra, že všet­ky ich aktí­va sú teraz drža­né veri­teľ­mi.

Napriek tomu sa obja­vil záchran­ný anjel, pre kaž­dé­ho smut­né­ho zákaz­ní­ka Skul­ly. Fir­ma Fusar, kto­rá vyrá­ba inte­li­gent­né bicyk­le, vytvo­ri­la plán s náz­vom Skul­ly Owners Sti­mu­lus (SOS), pre kaž­dé­ho, kto si pre­dob­jed­nal AR hel­mu a nič nas­päť nedos­tal. Cez ten­to prog­ram si môžu zákaz­ní­ci od fir­my Fusar kúpiť pro­dukt v hod­no­te danej AR hel­my.

Zdroj a titul­nej foto­gra­fie: techcrunch.com

Pridať komentár (0)