Skully – star­tup, ktorý mal pri­niesť prvú AR helmu, zban­kro­to­val

Timotej Vančo / 14. augusta 2016 / Startupy

Chceli prísť s novin­kou a vytvo­riť kon­ku­ren­ciu všet­kým pro­duk­tom s vir­tu­ál­nou alebo aug­men­ted rea­li­tou. Bohu­žiaľ, nevyšlo im to.

Skully trvalo viac ako 1 týž­deň, aby si konečne pri­znali, že je na čase to skon­čiť. Na začiatku augusta Skully poslalo svo­jím zákaz­ní­kom e-mail, v kto­rom infor­mo­vali, že spo­loč­nosť ofi­ciálne končí a na dobu neur­čitú uzat­vára svoje dvere.

Prob­lémy tohto star­tupu začali už nie­koľko mesia­cov dozadu, ale vyhro­tili sa pred dvoma týžd­ňami, keď zo správ­nej rady odišli jej zakla­da­te­lia Mar­cus a Mitch Wil­le­rovci. O nie­koľko dní väč­šina zamest­nan­cov, vrá­tane tímu inži­nie­rov, odišla a stránky o Skully a ich dlho oča­ká­va­nej helme pre roz­ší­renú rea­litu vypli. Táto stránka stále fun­guje, ale to len preto, že majú zapla­tené jej fun­go­va­nie a čoskoro sa vypne aj tá. Spo­loč­nosť neexis­tuje.

jfoxh2oouqey83vkghm5

Foto: indefinitelywild.gizmodo.com

Infor­má­cie vyšli von via­ce­rých inter­ných zdro­jov, Skully skon­čila kvôli strate všet­kých inves­tí­cií a kapi­tálu. Spo­loč­nosť sa sna­žila pre­dať samú seba pod spo­loč­nosť Čín­skeho kon­glo­me­rátu – LeECo tak­tiež nazí­va­nej ako LeSport. Avšak mnohé spory, vrá­tane opa­ku­jú­ceho inves­to­va­nia do výrob­ných prob­lé­mov, spô­so­bili roz­kol medzi zakla­da­teľmi a inves­tormi.

Ľudia z rea­li­zač­ného tímu, ktorí sa napriek tomu všet­kému pokú­šali zachrá­niť firmu hovo­ria, že boli blízko k nahro­ma­de­niu 6 mili­ó­nov dolá­rov, ktoré mali pomôcť upra­tať vše­tok nepo­ria­dok a posta­viť firmu na nohy. Zdá sa, že to bolo prí­liš málo peňazí, prí­liš neskoro a nako­niec na záchranu nezos­talo nič.

skully-beta-meeting-6-c2a9-2014-peter-radsliff

Foto: meandmyconnie.wordpresscom

Počas posled­ných týž­dňov náš mana­žér­sky tím nons­top pra­co­val na zís­kaní doda­toč­ného kapi­tálu, ale nepred­ví­da­teľné výzvy a okol­nosti mimo našej kontroly,nám toto úsi­lie zne­mož­nili.“ Toto obsa­ho­val list pre zákaz­ní­kov Skully.

Skully hovorí, že firma zban­kro­to­vala a zákaz­níci, ktorí si pre­dob­jed­nali AR helmu za 1500 dolá­rov, nedos­tanú nas­päť ani 1 dolár. Na základe listu pre všet­kých dot­knu­tých zákaz­ní­kov sa Skully vyho­vára, že všetky ich aktíva sú teraz držané veri­teľmi.

Napriek tomu sa obja­vil záchranný anjel, pre kaž­dého smut­ného zákaz­níka Skully. Firma Fusar, ktorá vyrába inte­li­gentné bicykle, vytvo­rila plán s náz­vom Skully Owners Sti­mu­lus (SOS), pre kaž­dého, kto si pre­dob­jed­nal AR helmu a nič nas­päť nedos­tal. Cez tento prog­ram si môžu zákaz­níci od firmy Fusar kúpiť pro­dukt v hod­note danej AR helmy.

Zdroj a titul­nej foto­gra­fie: techcrunch.com

Pridať komentár (0)