Sku­pina Ano­ny­mous vyhlá­sila vojnu Islam­skému štátu

Rišo Néveri / 16. november 2015 / Tools a produktivita

Ano­ny­mous sú dobre známi práve tým, že sa neboja vyjad­riť svoj názor a konať. Hac­ker­ská sku­pina rea­guje ten­to­krát na útoky Islam­ského štátu a vyhla­suje vojnu.

Sku­pina uve­rej­nila video, v kto­rom ozna­muje naj­väč­šiu ope­rá­ciu vo svo­jej his­tó­rii. Vyzý­vajú Daesh(Islamský štát) aby sa pri­pra­vili na kyber­ne­tickú vojnu a útoky z celého sveta. K Ano­ny­mous sa pri­dalo aj ďal­šie hnu­tie hac­ke­rov — Bina­ry­Sec. Ich cie­ľom je vyma­zať vše­tok tero­ris­tický obsah na inter­nete. Chcú tak skom­pli­ko­vať fun­go­va­nie tero­ris­tov z hnu­tia Daesh a spo­ma­liť alebo zabrá­niť online náboru nových čle­nov. Jed­ným zo spô­so­bov, ako chcú sku­piny bojo­vať, je vyhľa­dá­va­nie strá­nok s tero­ris­tic­kou pro­pa­gan­dou a naru­še­nie ich pre­vádzky.

Sku­pina rea­go­vala podobne aj po úto­koch na redak­ciu Char­lie­Hebdo. Po útoku uve­rej­nili tisícky mien pou­ží­va­te­ľov sociál­nych sietí, ktorí sym­pa­ti­zo­vali s Islam­ským štá­tom a mie­nia tak konať aj teraz. Ano­ny­mous jed­no­du­cho tero­riz­mus neod­púšťa. Vše­tok tero­ris­tický obsah sa im zrejme odstrá­niť nepo­darí, ale takéto cieľe sch­va­ľu­jeme.

Video je po fran­cúz­sky, použi pre­klad titu­liek. 

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)