Slávna Route 66 bude využí­vať solárnu tech­no­ló­giu

Simona Hanzelová / 30. novembra 2016 / Eko

Star­tup Solar Roadways pri­šiel s jedi­neč­ným rie­še­ním, ktoré by mohlo byť budúc­nos­ťou cest­ných komu­ni­ká­cií.

Zakla­da­te­lia star­tu­po­vej spo­loč­nosti Solar Roadways, Scott a Julie Bru­saw, pra­co­vali na svo­jich špe­ciál­nych solár­nych pane­loch, po kto­rých sa dá krá­čať, jaz­diť autom a par­ko­vať, už nie­koľko rokov v nádeji, že sa im nimi jed­ného dňa podarí nahra­diť asfalt. Teraz svoj sen konečne rea­li­zujú na legen­dár­nej Route 66 v Mis­souri.

solar-roadways-route-66

foto: inhabitat.com

Ich solárne panely budú na Route 66 nain­šta­lo­vané ako súčasť ini­cia­tívy Road to Tomor­row, ktorá sa zame­riava na zlep­še­nia a ino­vá­cie. Tom Blair, ktorý stojí na čele ini­cia­tívy Road to Tomor­row, pove­dal: „Oča­ká­vame, že solárne panely budú na ceste už do konca tohto roka. možno ešte skôr, ako napadne prvý sneh. Ak je budúc­nosť Solar Roadways rea­lis­tická, ak sa nám to podarí, potom budú môcť cesty na seba konečne zará­bať.”

Star­tup Solar Roadways, ktorý sídli v ame­ric­kom štáte Idaho, kon­štru­uje cesty vyrá­ba­júce elek­trickú elek­trinu zo slnka, ktoré sú vytvo­rené z modu­lár­nych solár­nych pane­lov pokry­tých tvr­de­ným sklom. Vo vnútri modu­lov sa nachá­dzajú aj mik­ro­pro­ce­sory, ktoré komu­ni­kujú s ostat­nými panelmi, dis­pe­čin­gom a dokonca aj s autami jaz­dia­cimi po vozovke. LED osvet­le­nie umiest­nené v pane­loch vytvára cestné čiary a zna­če­nia. Takáto solárna cesta je dokonca schopná cestu vyku­ro­vať, aby sa nej neu­dr­žia­val sneh a ľad. Navyše, kedže jed­not­livé panely sú modu­lárne, ak sa nie­ktorý roz­bije, jed­no­du­cho sa vymení za iný.

solar-roadways

foto: inhabitat.com

Zdá sa, že tento star­tup by mohol mať svetlú budúc­nosť. Čoskoro by takéto solárne panely mohli lemo­vať viac než len cesty, naprí­klad bas­ket­ba­lové ihriská alebo letis­kové dráhy.

zdroj článku a foto­gra­fií: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)