Sláv­ny „Ice­man“ Wim Hof po prvý raz v Bra­ti­sla­ve

Hanka Moravčíková / 17. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: twitter.com/pexels.com

Inštruk­tor­ský kurz v Aus­trá­lii, works­ho­po­vé tur­né po nie­koľ­kých hlav­ných mes­tách Euró­py, výcvik pre nových inštruk­to­rov v Holand­sku, kur­zy naprieč Spo­je­ný­mi štát­mi a hneď na to ces­ta do srd­ca Euró­py, do mes­ta, na úze­mie kto­ré­ho dopo­siaľ „Ice­man“ nevs­tú­pil. Toh­to­roč­ný prog­ram Wima Hofa, jed­né­ho z naj­zná­mej­ších Holan­ďa­nov súčas­nos­ti, je sku­toč­ne pes­trý.

Ľado­vý muž s vre­lým srd­com

Slo­ven­sko otvá­ra dve­re člo­ve­ku, kto­rý si ces­tu zvy­čaj­ne razí po ľado­vých hor­ských chod­ní­koch. Päť­de­sia­to­sem­roč­ný drži­teľ 26 sve­to­vých rekor­dov a zakla­da­teľ metó­dy, kto­rá dobý­ja svet, je skrom­ným mužom s úsme­vom na tvá­ri a duni­vým hla­som v hrd­le. Jeho život­nou misi­ou je kom­plet­né pre­bu­do­va­nie ľud­ské­ho vní­ma­nia chla­du a vzdu­chu, dvoch ele­men­tov, na kto­rých vysta­val svo­ju popu­lár­nu metó­du. Správ­ne nasta­ve­nie mys­le, špe­ci­fic­ké dýcha­nie a dob­ro­voľ­né vysta­vo­va­nie sa chla­du, to sú tri pilie­re, na kto­rých ten­to muž sto­jí už trid­sať rokov. Je totiž pre­sved­če­ný, že prá­ve tie­to tri základ­né teh­lič­ky odo­vzda­jú člo­ve­ku diaľ­ko­vý ovlá­dač od vlast­né­ho zdra­via: fyzic­kú silu a psy­chic­kú sta­bi­li­tu.

foto: explore.wimhofmethods.com

Inšpi­rá­cia z Krko­noš­ských hôr

Hof sa začiat­kom kaž­dej zimy na pár týž­dňov usa­dí v poľ­ských Krko­no­šiach, len nie­koľ­ko kilo­met­rov od sne­hom pokry­tej Snež­ky. Tu, v srd­ci hôr, sa spo­lu s tímom inštruk­to­rov venu­je tré­no­va­niu sto­viek mužov a žien z celé­ho sve­ta, kto­rí pri­chá­dza­jú, aby sa chlad nauči­li vní­mať pozi­tív­ne, otvo­re­ne a odhod­la­ne.

Prá­ve počas jed­né­ho také­ho­to tré­nin­gu skr­s­la v hla­ve isté­ho slo­ven­ské­ho účast­ní­ka kur­zu myš­lien­ka, kto­rá sa behom nasle­du­jú­cich šty­roch mesia­cov roz­vi­nu­la do takej mie­ry, že popí­sa­la 140-strán­ko­vú kni­hu. Hla­vu, v kto­rej táto myš­lien­ka vznik­la, nosí na krku slo­ven­ský vyda­va­teľ Andrej Mať­ko, zná­my šíri­teľ zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu:

V asi štvr­tý deň kur­zu Metó­dy Wima Hofa po výstu­pe na Snež­ku v krát­kych noha­vi­ciach ovlád­la všet­kých ľudí sil­ná eufó­ria. Už pred­tým som sa Wimo­vi pred­sta­vil aj ako vyda­va­teľ kníh o zdra­ví a pre­do­strel som mu myš­lien­ku vyda­nia pre­kla­du už napí­sa­nej kni­hy o jeho metó­de. Všet­ci sme ale mali pocit, že o poci­toch a skú­se­nos­tiach z týž­dňo­vé­ho poby­tu v Krko­no­šiach by sa malo dozve­dieť viac ľudí. A tak vznik­la myš­lien­ka, že nebu­de­me nič pre­kla­dať, ale že rov­no napí­še­me novú kni­hu. Wim bol z toho nad­še­ný, a tak sme si na to poda­li ruku. Zate­le­fo­no­val som svo­jej redak­tor­ke Han­ke Morav­čí­ko­vej, kto­rá sa o týž­deň neskôr na môj popud takis­to zúčast­ni­la kur­zu a všet­ko sa uvied­lo do cho­du.“

A tak sa zača­li prázd­ne strán­ky novej kni­hy poma­ly zapĺňať, až kým nevzni­kol dneš­ný Učeň ľadu, lyric­ká repor­táž o osob­nej skú­se­nos­ti autor­ky z kur­zu Metó­dy Wima Hofa v zamrz­nu­tých poľ­ských horách. Prá­ve pri prí­le­ži­tos­ti kniž­né­ho „krs­tu ľadom“ pri­ces­tu­je z Holand­ska i jej krst­ný otec Wim Hof, aby ju z tuhé­ho zovre­tia ľado­vej koc­ky sláv­nost­ne oslo­bo­dil, podob­ne ako zo zovre­tia chla­du vyslo­bo­dzu­je už celé roky všet­kých svo­jich učňov.

foto: enjoythemomentrituals.com

Na pra­vej Ice Par­ty sa ľad nesy­pe len do drin­kov

Takz­va­ná „Ice Par­ty“ pri­pra­vo­va­ná pri prí­le­ži­tos­ti Hofov­ho prí­cho­du ľuďom ponúk­ne ove­ľa viac než len krst kni­hy. Počas hut­né­ho nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­ho prog­ra­mu, v kto­rom sa vys­trie­da mno­ho pred­ná­ša­jú­cich vrá­ta­ne cer­ti­fi­ko­va­ných inštruk­to­rov M. Thá­ma a V. Schil­le­ra, zmie­ňo­va­né­ho A. Mať­ka i samot­né­ho Wima Hofa, budú môcť účast­ní­ci v netra­dič­ných súťa­žiach zabo­jo­vať o tri výtlač­ky novo­pe­če­nej kni­hy Učeň ľadu i o tri mies­ten­ky na celo­den­nom kur­ze Metó­dy Wima Hofa s cer­ti­fi­ko­va­ný­mi slo­ven­ský­mi inštruk­tor­mi. Čo výher­cov pod odbor­ným vede­ním čaká?

Na kur­ze spoz­ná­te tajom­stvo ovlá­da­nia svo­jich vnú­tor­ných fyzi­olo­gic­kých pro­ce­sov. Dozvie­te sa dôvo­dy, kvô­li kto­rým sa metó­du vypla­tí zara­diť do svo­jej den­nej ruti­ny a zaži­je­te reset orga­niz­mu a mys­le. Pros­to zme­ní­te svoj dote­raj­ší pohľad na dýcha­nie a na chlad,“ hovo­rí inštruk­tor Mar­tin Thám.

Medzi koc­ka­mi ľadu 

Metó­da Wima Hofa nie je zalo­že­ná na teore­ti­zo­va­ní, ale pre­dov­šet­kým na prak­tic­kom cvi­če­ní, a pre­to je súčas­ťou samot­nej Ice Par­ty aj ozaj­st­ný ponor v ľade. Na čľap­ka­jú­cich odváž­liv­cov budú doze­rať inštruk­to­ri, zdra­vot­ní­ci i samot­ný Hof. Účast­ní­ci si tak po vypo­ču­tí moti­vač­ných pred­ná­šok budú môcť vyskú­šať účin­ky Hofov­ho dýcha­nia pri pono­re do ľado­vej vody na vlast­nom tele. Za vyna­lo­že­nou náma­hou orga­ni­zá­to­rov Zdru­že­nia inštruk­to­rov Metó­dy Wima Hofa sto­jí jed­no­znač­né posols­tvo, kto­ré sfor­mu­lo­val pred­se­da zdru­že­nia Peter Gáb­riž:

Chce­li sme Slo­vá­kom ponúk­nuť skú­se­nosť z prvej ruky s člo­ve­kom, kto­rý svo­jou kli­nic­ky ove­re­nou metó­dou doká­zal zvý­šiť kva­li­tu živo­ta tisí­com ľudí. To čo, chce­me Wimo­vou náv­šte­vou na Slo­ven­sku dosiah­nuť, je spo­pu­la­ri­zo­va­nie jeho metó­dy dostup­nej pre kaž­dé­ho, a to kde­koľ­vek a zadar­mo. Jedi­né čo musí člo­vek uro­biť, ak chce aby mu metó­da pri­nies­la žela­né účin­ky, je vytr­vať a byť trpez­li­vý. Ďal­ším dôvo­dom pre orga­ni­zá­ciu Ice Par­ty je krst úžas­nej kni­hy z kur­zu Wima Hofa v Poľ­sku, kto­rú napí­sa­la Han­ka Morav­čí­ko­vá, a kto­rú pred­slo­vom dopl­nil Wim.“

Lís­ky si môžeš kúpiť TU.

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va Wim­Hof Ice Par­ty

Pridať komentár (0)