Slo­váci, kaš­lite na uzna­nie oko­lia! Pre­staňte inves­to­vať do áut, inves­tujte do seba!

Martin Bohunický / 16. november 2015 / Tools a produktivita

Vždy na bra­ti­slav­ských ces­tách žas­nem, aké autá jaz­dia okolo.

Bra­ti­slava je po Mos­kve mesto s tými naj­lu­xus­nej­šími autami v Európe. Samé nád­herné kúsky. Počkať. Bra­ti­slava? Tá Bra­ti­slava, kde sa neus­tále sťa­žu­jeme na niž­šie mzdy oproti zahra­ni­čiu? Ako je možné, že naše malebné hlavné mesto je plné zna­čiek ako Rolls Royce, Land Rover a Pors­che?

Pre­tože inves­tu­jeme peniaze tak, aby sme uro­bili dojem na iných!

A to je zle.

Ak si kúpiš auto, ktoré ledva doká­žeš spla­tiť, potom sa sna­žíš zapô­so­biť na iných. Ak si kupu­ješ drahé oble­če­nie, na ktoré reálne nemáš, robíš to, aby si zapô­so­bil na iných. Ak potre­bu­ješ mať vždy naj­nov­šiu tech­no­ló­giu a pri­tom stále bývaš u rodi­čov, sna­žíš sa zapô­so­biť na iných. Ak ces­tu­ješ po svete, len aby si si uro­bil fotky a nič sku­točne neza­ži­ješ, potom sa sna­žíš zapô­so­biť na iných.

Necháp ma zle, každý má právo roz­ho­do­vať o svo­jich penia­zoch, ako sa mu ráči. A obzvlášť ak si nie­kto spo­me­nuté veci dovo­liť môže, je to úplne v poriadku. Máš dosť peňazí? Kúp si čo chceš! Prob­lém je, že často inves­tu­jeme peniaze, ktoré vlastne ani nemáme, do vecí, ktoré v sku­toč­nosti nepot­re­bu­jeme. 

V zahra­ničí je bežné, že ľudia celú mla­dosť tvrdo pra­cujú a šet­ria, aby si mohli dovo­liť vlastné býva­nie. Až potom, keď sú finančne sta­bilní si doprajú luxus v podobe výni­moč­ného auta. Inves­tujú do vzde­la­nia, inves­tujú do vlast­ného biz­nisu, sna­žia sa vybu­do­vať niečo, čo bude trvať viac, ako len krátky okam­žik. 

Inves­tuj roz­umne. Obleč sa slušne. Stra­vuj sa zdravo. Maj dobrú hygienu. Pra­cuj na svo­jich soft skil­loch. Toto sú jediné veci, do kto­rých by si mal inves­to­vať v závis­losti na tom, čo si o tebe druhí pomys­lia. A to neho­vo­rím hoci­kom, hovo­rím o ľuďoch, ktorí ťa rešpek­tujú aký si. Rodina, pria­te­lia, poten­ciálni kli­enti. Ostatní ti môžu byť ukrad­nutí. Čo ťa potom, čo si myslí tvoj bývalý spo­lu­žiak zo stred­nej? Alebo tá pani na zastávke? 

Ako­náhle sa pre­sta­neš hrať na niečo, čo nie si, s peniazmi, ktoré nemáš, pri­ro­dzene k sebe pri­tiah­neš ľudí, kto­rých pri­tiah­nuť máš. Ak sa budeš hrať na niečo iné, pri­tiah­neš ľudí, ktorí ti nese­dia. A ešte ťa aj časom pre­kuknú.

Keď si všetky tieto veci uve­do­míš a pre­sta­neš inves­to­vať kvôli dojmu, zrazu zis­tíš, že tých peňazí vlastne vôbec nemáš málo. Zrazu ušet­ríš na aute. Na nájme. Na tele­fóne. A zostanú ti peniaze. Peniaze, ktoré môžeš pomo­cou svo­jej firmy, inves­tí­cií alebo čoho­koľ­vek iného pou­žiť na zís­ka­nie ďal­ších peňazí. 

A potom, za nie­koľko rokov, si všetky tie veci, po kto­rých si túžil, naozaj kúpiš. A bude to úplne ok. Pre­tože do týchto vecí vlo­žíš peniaze, ktoré reálne máš. Kúpiš si veci, ktoré si naozaj môžeš dovo­liť. 

A za sebou budeš mať hod­notu, akú nikto z tých “póze­rov” tam v uli­ciach mať nebude.

Zdroj foto­gra­fií: Face­book sku­pina — Najk­raj­šie autá Slo­ven­ska

Pridať komentár (0)