Slováci otvorili miliónhviezdičkový spánkový rezort „na konci sveta“

Linda Cebrová / 18. októbra 2017 / Zo Slovenska

Ne­náj­deš tu nič iné, len pl­no­hod­notný spá­nok.

zdroj: spankovyhotel.sk/unsplash.com

Ne­náj­deš tu nič iné, len pl­no­hod­notný spá­nok.

V dneš­nej rých­lej dobe, čo­raz viac ľudí trpí spán­ko­vými po­ru­chami. Síce sa sna­žíme žiť v zna­mení zdra­vého ži­vot­ného štýlu, jesť nut­rične bo­haté jedlo a špor­to­vať, no tak pod­statný ele­ment ako je spá­nok často s pre­hľa­dom za­ned­bá­vame.

Mnoho Slo­vá­kov možno ani ne­za­žilo ni­čím ne­ru­šený, tvrdý spá­nok bez pod­ne­tov z oko­li­tého pro­stre­dia. Predsa len, hluk do­pravy, či sve­telný smog si nás nájde tak­mer všade.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: span­ko­vy­re­zort.sk

Aj na Slo­ven­sku však jes­tvujú tak ne­prí­stupné miesta, na kto­rých sa dá zmiz­núť pred sve­tom tech­no­ló­gíí, stresu, či hluku. Ta­kým mies­tom je aj je­di­nečný spán­kový re­zort, ktorý vzni­kol v Kraj­nej Po­rúbke v ok­rese Svid­ník, pri Poľ­sku. V tejto de­dinke „na konci sveta“ žije 46 oby­va­te­ľov na 373 hek­tá­roch. Ne­náj­deš tu do­konca ani ob­chod, po­štu, či ply­novú prí­pojku a mo­bilný sig­nál tu chy­tíš len s veľ­kým šťas­tím.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: span­ko­vy­re­zort.sk

Ši­kovní Slo­váci sa však roz­hodli oto­čiť oči­vidnú ne­prí­stup­nosť de­dinky na be­ne­fit, na kto­rom po­sta­vili uni­kátny biz­nis. Ide o sve­tový uni­kát – Spán­kový re­zort.

Ich kli­en­te­lou sú mo­derní ľu­dia, ktorí väč­šinu času trá­via v hluku veľ­ko­mesta pod ne­us­tá­lym stre­som, bez toho, aby sa po­riadne zre­se­to­vali.  Na svoje si tu však príde aj člo­vek, ktorý chce jed­no­du­cho len vy­pnúť a spať.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: span­ko­vy­re­zort.sk

V Spán­ko­vom re­zorte v za­bud­nu­tom kraji pri Poľ­ských hra­ni­ciach ťa ča­kajú pod­mienky, vďaka kto­rým bu­deš spať ako v ba­vlnke. Za­spá­vať mô­žeš za zvuku pras­ka­nia dreva v ko­zube, v čierno-čier­nej tme a v do­ko­na­lom ti­chu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: span­ko­vy­re­zort.sk

V tomto re­zorte sa ne­za­búda ani na bez­peč­nosť. Keďže domy v Spán­ko­vom re­zorte sú vy­ku­ro­vané dre­vom, či uhlím, môže tu prísť k úniku je­do­va­tého oxidu uhoľ­na­tého. Aby ne­došlo k nech­ce­ným si­tu­áciám, ma­ji­te­lia re­zortu do tra­dič­ných do­mov na­in­šta­lo­vali bez­peč­nostné tech­no­ló­gie.

„Spo­jili sme ide­álne miesto na spá­nok s mo­der­nou tech­no­ló­giou a vy­tvo­rili sme pre vás re­zort, kde za­spať na ra­ňajky nie je žiadna hanba. Úplné ti­cho, tma, že by sa dala krá­jať. Za­spať tu nie je žiadna veda, hlavne ak si mô­žete byť istí, že vás v noci chrá­nia mo­derné alarmy od VSE – CO hlá­sič a po­žiarne hlá­siče sú štan­dar­dom v kaž­dom dome,“ píše sa na stránke re­zortu.

Ak ťa tento re­zort zau­jal, po­byt si tu mô­žeš re­zer­vo­vať aj pro­stred­níc­tvom Airbnb.

 

zdroj:span­ko­vy­re­zort.sk

Pridať komentár (0)