Slo­vá­ci, pove­dz­me vode v plas­to­vých oba­loch zbo­hom!

Nikola Brehová / 10. augusta 2016 / Zo Slovenska

Neja­kým spô­so­bom sa dosta­la voda z vodo­vod­ných kohú­ti­kov do nepriaz­ne ľudí, poze­ra­jú sa na ňu ako na nie­čo hor­šie, nie­čo čo je nedos­ta­toč­né, čo má neja­ký defekt. Ale pre­čo? Má to vôbec opod­stat­ne­nie? Pre­čo by mala byť voda v plas­to­vých fľa­šiach lep­šia ako tá, kto­rá je dostup­ná všet­kým?

Voda je nie­čo, čo potre­bu­je­me k živo­tu všet­ci, a to bez roz­die­lu. Pod­stat­né je vybrať si prí­jem teku­tín, kto­rý je pre naše telo prí­nos­ný. Dnes je toho v ponu­ke naozaj veľa. Mine­rál­ne vody, pra­me­ni­té vody, sla­de­né vody a samoz­rej­me voda, kto­rá nám všet­kým tečie doma z vodo­vo­du.

Roz­ho­du­jú­cim para­met­rom, kto­rý kla­si­fi­ku­je vodu ako pra­me­ni­tú, mine­rál­nu ale­bo oby­čaj­nú je podiel mine­rál­nych látok, kto­ré sú v nej obsia­hnu­té. Túto sku­toč­nosť upra­vu­je legis­la­tí­va. Okrem toho je pod­stat­né, aby voda nebo­la che­mic­ky upra­vo­va­ná a neob­sa­ho­va­la mik­ro­or­ga­niz­my.

Pri výbe­re teku­tín sa mini­mum spot­re­bi­te­ľov poze­rá na zlo­že­nie pro­duk­tu, pri náku­pe sa ria­dia skôr znač­kou, oba­lom ale­bo rekla­mou. Kto by sa aj čudo­val, žije­me v kon­zum­nej spo­loč­nos­ti, obal pre­dá­va. Avšak je fajn, pozrieť sa aj na inú strán­ku veci.

maxresdefault

foto: youtube.com

Voda z kohú­ti­ka nie je v ničom hor­šia. Odli­šu­je sa, res­pek­tí­ve ju pod­ria­ďu­je pár mg/l, na zákla­de kto­rých už v očiach verej­nos­ti strá­ca na svo­jej hod­no­te. To ale nie je jedi­ný roz­diel. Plas­to­vé fľa­še majú dopad na život­né pro­stre­die. Z cel­ko­vé­ho množ­stva plas­to­vých fliaš sa recyk­lu­je iba 40%, čo nie je ani polo­vi­ca. To sme sku­toč­ne takí ľahos­taj­ní a leni­ví? Stá­le nere­cyk­lu­je dosta­toč­ný počet ľudí, pre­to nie je až také rele­vant­né ospra­vedl­ňo­vať plas­ty recyk­lá­ci­ou.

Jed­nou z mož­nos­tí je vypus­te­nie plas­to­vých fliaš z nákup­ných koší­kov. Jed­no­du­cho budeš piť vodu z vodo­vo­du. Rov­na­ko ako gene­rá­cie pred tebou. Ušet­ríš tým prí­ro­du a aj penia­ze. Veď keď kupu­ješ nie­čo v obcho­de, pla­tíš nie je len za obsah, ale aj za obal toho pro­duk­tu, dis­tri­bú­ciu a tak ďalej. Z toh­to pohľa­du voda z vodo­vo­du vyhrá­va.

flase

foto: scoopwhoop.com

Ak sa ti nepá­či taká­to zme­na, môžeš si ešte kúpiť fľa­šu vyro­be­nú z PDP ale­bo HDPE plas­tu, kto­ré­mu sa hovo­rí aj “dob­rý plast”. Ale nemám na mys­li jed­no­ra­zo­vé fľa­še, ale také, kto­ré si budeš napĺňať sám, čiže ich budeš pou­ží­vať opa­ko­va­ne a posta­čí ti jed­na, prí­pad­ne dve.

Ak sa stá­le poze­ráš na vodu z kohú­ti­ka so zamra­če­ným obo­čím, môžeš pou­žiť aj fil­tre na vodu.

Pat­rí­me ku kra­ji­nám, kto­ré netr­pia núdzou o vodu. Máme čo piť, v čom sa kúpať, čím polie­vať záh­ra­dy, … Napriek tomu si to nevá­ži­me a prí­ro­de to vra­cia­me v podo­be plas­tov, a pri­tom máme množ­stvo prí­le­ži­tos­tí ako chrá­niť život­né pro­stre­die a v zása­de aj vlast­né zdra­vie. Zbav­me sa plas­tov, veď ak ti nevy­ho­vu­je žiad­na z tých­to alter­na­tív, stá­le si môžeš vybrať teku­ti­nu v skle­nej fľa­ši.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: igd.com, gbtimes.com

Pridať komentár (0)