Slo­váci, pove­dzme vode v plas­to­vých oba­loch zbo­hom!

Nikola Brehová / 10. augusta 2016 / Zo Slovenska

Neja­kým spô­so­bom sa dostala voda z vodo­vod­ných kohú­ti­kov do nepriazne ľudí, poze­rajú sa na ňu ako na niečo hor­šie, niečo čo je nedos­ta­točné, čo má nejaký defekt. Ale prečo? Má to vôbec opod­stat­ne­nie? Prečo by mala byť voda v plas­to­vých fľa­šiach lep­šia ako tá, ktorá je dostupná všet­kým?

Voda je niečo, čo potre­bu­jeme k životu všetci, a to bez roz­dielu. Pod­statné je vybrať si prí­jem teku­tín, ktorý je pre naše telo prí­nosný. Dnes je toho v ponuke naozaj veľa. Mine­rálne vody, pra­me­nité vody, sla­dené vody a samoz­rejme voda, ktorá nám všet­kým tečie doma z vodo­vodu.

Roz­ho­du­jú­cim para­met­rom, ktorý kla­si­fi­kuje vodu ako pra­me­nitú, mine­rálnu alebo oby­čajnú je podiel mine­rál­nych látok, ktoré sú v nej obsia­hnuté. Túto sku­toč­nosť upra­vuje legis­la­tíva. Okrem toho je pod­statné, aby voda nebola che­micky upra­vo­vaná a neob­sa­ho­vala mik­ro­or­ga­nizmy.

Pri výbere teku­tín sa mini­mum spot­re­bi­te­ľov pozerá na zlo­že­nie pro­duktu, pri nákupe sa ria­dia skôr znač­kou, oba­lom alebo rekla­mou. Kto by sa aj čudo­val, žijeme v kon­zum­nej spo­loč­nosti, obal pre­dáva. Avšak je fajn, pozrieť sa aj na inú stránku veci.

maxresdefault

foto: youtube.com

Voda z kohú­tika nie je v ničom hor­šia. Odli­šuje sa, res­pek­tíve ju pod­ria­ďuje pár mg/l, na základe kto­rých už v očiach verej­nosti stráca na svo­jej hod­note. To ale nie je jediný roz­diel. Plas­tové fľaše majú dopad na životné pro­stre­die. Z cel­ko­vého množ­stva plas­to­vých fliaš sa recyk­luje iba 40%, čo nie je ani polo­vica. To sme sku­točne takí ľahos­tajní a leniví? Stále nere­cyk­luje dosta­točný počet ľudí, preto nie je až také rele­vantné ospra­vedl­ňo­vať plasty recyk­lá­ciou.

Jed­nou z mož­ností je vypus­te­nie plas­to­vých fliaš z nákup­ných koší­kov. Jed­no­du­cho budeš piť vodu z vodo­vodu. Rov­nako ako gene­rá­cie pred tebou. Ušet­ríš tým prí­rodu a aj peniaze. Veď keď kupu­ješ niečo v obchode, pla­tíš nie je len za obsah, ale aj za obal toho pro­duktu, dis­tri­bú­ciu a tak ďalej. Z tohto pohľadu voda z vodo­vodu vyhráva.

flase

foto: scoopwhoop.com

Ak sa ti nepáči takáto zmena, môžeš si ešte kúpiť fľašu vyro­benú z PDP alebo HDPE plastu, kto­rému sa hovorí aj “dobrý plast”. Ale nemám na mysli jed­no­ra­zové fľaše, ale také, ktoré si budeš napĺňať sám, čiže ich budeš pou­ží­vať opa­ko­vane a postačí ti jedna, prí­padne dve.

Ak sa stále poze­ráš na vodu z kohú­tika so zamra­če­ným obo­čím, môžeš pou­žiť aj fil­tre na vodu.

Pat­ríme ku kra­ji­nám, ktoré netr­pia núdzou o vodu. Máme čo piť, v čom sa kúpať, čím polie­vať záh­rady, … Napriek tomu si to nevá­žime a prí­rode to vra­ciame v podobe plas­tov, a pri­tom máme množ­stvo prí­le­ži­tostí ako chrá­niť životné pro­stre­die a v zásade aj vlastné zdra­vie. Zbavme sa plas­tov, veď ak ti nevy­ho­vuje žiadna z týchto alter­na­tív, stále si môžeš vybrať teku­tinu v skle­nej fľaši.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: igd.com, gbtimes.com

Pridať komentár (0)