Slo­váci, takto teda vážne nie. Keď chcete ísť na Indie­gogo, aspoň to urobte poriadne!

Martin Bohunický / 16. decembra 2015 / Startupy

Každá akti­vita je dobrá, no cítime, že na tento nega­tívny trend potre­bu­jeme zare­a­go­vať.

Peter Vaver­čák je mladý cha­lan z Levoče, ktorý sa roz­ho­dol spl­niť si cez Indie­gogo sen. V popise hovorí o tom, ako si raz kúpil med, ktorý vôbec nebol dobrý!

Preto pýta od ľudu €200,000 eur:

  • €60,000 na poze­mok
  • €20,000 na včely
  • €16,000 na úle
  • €20,000 na vyba­ve­nie pre pro­duk­ciu medu
  • €4,000 na strom­čeky
  • €80,000 na “iné”

Keď odhliad­nem od toho, že položka “iné” smrdí ako ten nepo­da­rený med (či ako Ford Mus­tang na Pet­ro­vej titul­nej fb fotke), samotné čias­tky až tak nepú­tajú v kam­pani pozor­nosť. Dôvo­dom je jej pre­zen­tá­cia!

Screen Shot 2015-12-16 at 10.14.22

A opäť, vyber si. Idú tvoje oči na tú naj­hor­šiu anglič­tinu alebo na “pro­jek­tovú doku­men­tá­ciu” zo ski­cára?

Pozri, cie­ľom tohoto článku vôbec nie je Petra vysmiať. Nepo­znám ho, no keď zašiel až na Indie­gogo, zrejme je to ambi­ci­ózny cha­lan. Roz­umiem, že nie každý sa celý život učí anglič­tinu a že nie každý musí poznať základy pre­daja pro­duktu. A ak ho včely bavia, defi­ni­tívne by mal vyna­lo­žiť svoje dostupné pros­triedky na to, aby si svoj sen spl­nil. 

No keď nevieš anglicky, nepí­šeš anglicky, tak to daj aspoň pozrieť šikov­nej­šiemu kama­rá­tovi. (“I have 20 years…”) Keď pýtaš od ľudí €200,000 eru, nemô­žeš si dovo­liť nakres­liť pár guli­čiek v ski­cári. Keď chceš ľudí pre­sved­čiť na prís­pe­vok, nemô­žeš ponú­kať tričko za 100 eur.

V posled­nej dobe v redak­cii vní­mame, že záu­jem Slo­vá­kov o cro­wd­fun­ding rapídne stúpa, no via­ceré pre­zen­tá­cie nie že nemajú šancu na úspech, pôso­bia vyslo­vene ama­tér­sky a ich tvor­com robia zby­točne zlé meno.

Takže ak máš nápad a chys­táš sa na cro­wd­fun­din­govú kam­paň, skús aspoň pred­tým napí­sať nám. V Star­ti­tup máme s podob­nými zále­ži­tos­ťami skú­se­nosti a mile radi ti s tvo­jim pro­jek­tom a pre­zen­tá­ciou pomô­žeme. A ak ti aj nebu­deme vedieť pora­diť, tak ti aspoň povieme, že kto vie.

Preto stále platí staré známe “dva­krát meraj a raz rež”.

Pridať komentár (0)