Slo­vá­ci, tak­to teda váž­ne nie. Keď chce­te ísť na Indie­go­go, aspoň to urob­te poriad­ne!

Martin Bohunický / 16. decembra 2015 / Startupy

Kaž­dá akti­vi­ta je dob­rá, no cíti­me, že na ten­to nega­tív­ny trend potre­bu­je­me zare­a­go­vať.

Peter Vaver­čák je mla­dý cha­lan z Levo­če, kto­rý sa roz­ho­dol spl­niť si cez Indie­go­go sen. V popi­se hovo­rí o tom, ako si raz kúpil med, kto­rý vôbec nebol dob­rý!

Pre­to pýta od ľudu €200,000 eur:

  • €60,000 na poze­mok
  • €20,000 na vče­ly
  • €16,000 na úle
  • €20,000 na vyba­ve­nie pre pro­duk­ciu medu
  • €4,000 na strom­če­ky
  • €80,000 na “iné”

Keď odhliad­nem od toho, že polož­ka “iné” smr­dí ako ten nepo­da­re­ný med (či ako Ford Mus­tang na Pet­ro­vej titul­nej fb fot­ke), samot­né čias­t­ky až tak nepú­ta­jú v kam­pa­ni pozor­nosť. Dôvo­dom je jej pre­zen­tá­cia!

Screen Shot 2015-12-16 at 10.14.22

A opäť, vyber si. Idú tvo­je oči na tú naj­hor­šiu anglič­ti­nu ale­bo na “pro­jek­to­vú doku­men­tá­ciu” zo ski­cá­ra?

Pozri, cie­ľom toho­to člán­ku vôbec nie je Pet­ra vysmiať. Nepo­znám ho, no keď zašiel až na Indie­go­go, zrej­me je to ambi­ci­óz­ny cha­lan. Roz­umiem, že nie kaž­dý sa celý život učí anglič­ti­nu a že nie kaž­dý musí poznať zákla­dy pre­da­ja pro­duk­tu. A ak ho vče­ly bavia, defi­ni­tív­ne by mal vyna­lo­žiť svo­je dostup­né pros­tried­ky na to, aby si svoj sen spl­nil. 

No keď nevieš anglic­ky, nepí­šeš anglic­ky, tak to daj aspoň pozrieť šikov­nej­šie­mu kama­rá­to­vi. (“I have 20 years…”) Keď pýtaš od ľudí €200,000 eru, nemô­žeš si dovo­liť nakres­liť pár guli­čiek v ski­cá­ri. Keď chceš ľudí pre­sved­čiť na prís­pe­vok, nemô­žeš ponú­kať trič­ko za 100 eur.

V posled­nej dobe v redak­cii vní­ma­me, že záu­jem Slo­vá­kov o cro­wd­fun­ding rapíd­ne stú­pa, no via­ce­ré pre­zen­tá­cie nie že nema­jú šan­cu na úspech, pôso­bia vyslo­ve­ne ama­tér­sky a ich tvor­com robia zby­toč­ne zlé meno.

Tak­že ak máš nápad a chys­táš sa na cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň, skús aspoň pred­tým napí­sať nám. V Star­ti­tup máme s podob­ný­mi zále­ži­tos­ťa­mi skú­se­nos­ti a mile radi ti s tvo­jim pro­jek­tom a pre­zen­tá­ci­ou pomô­že­me. A ak ti aj nebu­de­me vedieť pora­diť, tak ti aspoň povie­me, že kto vie.

Pre­to stá­le pla­tí sta­ré zná­me “dva­krát meraj a raz rež”.

Pridať komentár (0)