Slováci zaujali svet unikátnym biokultivátorom pre mestkých ľudí

Lenka Sidorová / 1. decembra 2018 / Lifehacking

  • Slo­váci za­bo­do­vali vo svete s uni­kát­nym bio-kul­ti­vá­to­rom
  • Ako fun­guje taký uzav­retý eko­sys­tém?
  • Slo­váci za­bo­do­vali vo svete s uni­kát­nym bio-kul­ti­vá­to­rom
  • Ako fun­guje taký uzav­retý eko­sys­tém?

Mest­skí ľu­dia ne­majú veľa mož­ností si niečo vy­pes­to­vať. Mnohí by si však radi do­pes­to­vali niečo vlastné, aj keď v men­šom množ­stve. Najmä deti mo­der­nej doby, ktoré vní­majú jedlo ako „niečo, čo ras­tie v ob­chode“, sa pes­to­va­ním môžu pri­blí­žiť k prí­rode a jej pro­ce­som.

Dvaja kre­a­tívni Slo­váci, Zu­zana Ton­čí­ková a Fran­ti­šek Tóth stoja za vy­tvo­re­ním bio-kul­ti­vá­tora, ktorý je v pod­state uzav­re­tým sa­mos­tat­ným eko­sys­té­mom.

Bio-kul­ti­vá­tor má podľa jeho tvor­cov meš­ťa­nom umož­niť pes­to­va­nie tam, kde sa to nedá, ro­biť to udr­ža­teľne, slo­bodne s dô­ra­zom na bu­do­va­nie vzťahu me­dzi člo­ve­kom a prí­ro­dou. A práve bio­kul­ti­vá­tor má vy­tvá­rať ide­álne pro­stre­die pre rast­liny v mest­skom svete. „V rie­še­niach sa ne­chá­vame in­špi­ro­vať prí­ro­dou a jej prin­cípmi. Po­stup, ktorý sme po­u­žili pri jeho na­vrho­vaní sa volá Bio­mi­micry,“ uvie­dol hlavný tech­nický ria­di­teľ Fran­ti­šek Tóth.

Na bio-kul­ti­vá­tore sa ešte stále pra­cuje, na­priek tomu už zís­kal uzna­nie a rôzne oce­ne­nia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Bio-cul­ti­va­tor.com

Ako tento eko­sys­tém fun­guje?

Celé za­ria­de­nie je na­vr­hnuté tak, aby fun­go­valo ako eko­sys­tém, kde sa vzá­jome pod­po­rujú jed­not­livé úrovne. Ide hlavne o cir­ku­lá­ciu ži­vím a vody v Bio­kul­ti­vá­tore. Člo­vek vkladá do sys­tému ži­viny a vlh­kosť v po­dobe ku­chyn­ského bio­od­padu. Ten čer­víky vo ver­mi­kom­pos­téri a ná­sledné ro­kladné pro­cesu pre­tvo­ria na vý­živný hu­mus a te­kuté hno­jivo, ktroré po­u­ži­jeme na pes­to­va­nie a do­pes­to­vaná ze­le­nina sa vra­cia na náš stôl. Tento cyk­lus sa opa­kuje. Rov­nako sa v sys­téme ma­xi­ma­li­zuje aj re­cyk­lá­cia a vy­uži­tie vody. Ide o prin­cíp kon­den­zá­cie vody na ste­nách sk­le­níka. Voda pu­tuje z re­zer­vo­ára vody cez ko­rene a lis­tami sa vy­pa­ruje do uzav­re­tého pro­stre­dia kde zase kon­den­zuje na ste­nách a vra­cia sa späť.

Môže sa ot­vá­rať alebo by do neho člo­vek ne­mal vô­bec za­sa­ho­vať?

Člo­vek nie len že môže, ale aj by mal. Na­vrho­vaný sys­tém slúži na udr­ža­nie opti­mál­nych pod­mie­nok aj bez zá­sahu člo­veka. No kto by sa nech­cel po­ko­chať po­hľa­dom na svoje rast­linky? Nieje to Per­pe­tuum mo­bile a ur­čitá strata vody pri ot­vá­raní, či zbere plo­dov na­stane. Ale je to za­ned­ba­teľné množ­stvo, ktoré sa po­tom jed­no­du­cho do­plní. Ta­kýmto spô­so­bom sa voda vy­užíva v cyk­loch a uží­va­teľ sa ne­musí báť toho, že za­bu­dol po­liať svoje rast­liny.

Ko­pula má rast­linky chrá­niť pred smo­gom, zna­mená to, že má za­bu­do­vaný ne­jaký fil­ter?

Ko­pula chráni rast­liny pre von­kaj­ším vply­vom. Za­tiaľ pra­cu­jeme na me­cha­nic­kej ochrane jed­no­du­chým uzav­re­tím.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Bio-cul­ti­va­tor.com

Bio­kul­ti­vá­tor si vie z kom­postu vy­ro­biť pôdu, má teda za­bu­do­vaný kom­pos­tér alebo si ho treba za­do­vá­žiť?

Vnútri za­ria­de­nia je Ver­mi­kom­post, ktorý je známy aj tým, že ne­za­pá­cha a o kom­pos­to­va­nie sa sta­rajú ka­li­forn­ské dáž­ďovky. Fun­guje to tak, že svoj ku­chyn­ský bio-od­pad  ho­díte do kon­taj­nera s dáž­ďov­kami a be­hom nie­koľ­kých dní, týž­dňov z toho spra­via vý­živný kom­post a hno­jivo na pes­to­va­nie, ktoré je or­ga­nické.

Črep­ník sa podľa vi­dea skladá akoby z troch pod­laží, na čo slú­žia? Prečo je ich toľko?

Celý Bio­kul­ti­vá­tor sa skladá z troch častí. Na vr­chu je sk­le­ník pre rast­liny, v strede je re­zer­voár pre vodu a na spodku je Ver­mi­kom­post. Ver­mi­kom­post je tiež roz­de­lený na 3 časti. Vr­chné dve slú­žia na pre­sun dáž­ďo­viek me­dzi pod­la­žiami vždy k čerstvej­šiemu kom­postu a tým pá­dom uvoľ­nia už spra­co­vaný kom­post ak je plný. A spodné pod­la­žie za­chy­táva takz­vaný dáž­ďov­kový čaj ktorý je tiež veľmi vý­živný pre rast­liny v te­ku­tej forme.

Koľko stojí taký bio­kul­ti­vá­tor? Majú rôzne veľ­kosti?

Pred­po­kla­daná suma za zá­kladnú ver­ziu od­ha­du­jeme na 790 eur. Pro­dukt je ešte vo vý­voji, no vy­ví­jame aj mo­du­lár­nej­šiu va­riantu.

Mnoho ľudí si by­linky pes­tuje na bal­kóne alebo pre­d­záh­radke, aké vý­hody má bio­kul­ti­vá­tor? 

Mnoho. Jed­nou z hlav­ných je to, že si tam vy­pes­tu­jete skoro čo­koľ­vek práve kvôli kon­tro­lo­va­ným pod­mien­kam pre rast­linu. Ďal­šou je ce­lo­ročné pes­to­va­nie s kom­bi­ná­ciou v in­te­ri­éry. Ale nejde iba o pes­to­va­nie, ale aj o celý pro­ces, ktorý spája kom­post a samo-za­vla­žo­va­nie do jed­ného sys­tému. Nieje to črep­ník, je to mini záh­rada. V ne­po­sled­nom rade ide aj o di­zajn rie­še­nia za ktorý sa ne­bu­dete han­biť, práve na­opak bude do­tvá­rať Váš pries­tor aj es­te­ticky. Ďal­šími vý­ho­dami sú jed­no­du­chosť po­u­ží­va­nia, vý­roba or­ga­nic­kého hno­jiva, re­cyk­lá­cia ku­chyn­ského od­padu, edu­ká­cia, psy­cho­hy­giena a od­po­rú­čané pod­mienky pes­to­va­nia z da­ta­bázy ďal­ších bio­kul­ti­vá­to­rov.

Dá sa v ňom pes­to­vať všetko, alebo len ur­čité plo­diny?

Ur­čite je po­trebné vy­brať vhodné druhy plo­dín, aby sa ma­xi­ma­li­zo­vala pro­duk­cia. Inak tam viete pes­to­vať od by­li­niek, cez ša­láty,pa­ra­dajky jed­ným slo­vom ze­le­ninu až po aty­pické rast­liny či exo­tiku ktorá sa u nás ťažko pes­tuje. Tým, že bio­kul­ti­vá­tor vy­tvára pôdu v kto­rej sa rast­liny môžu zdravo za­ko­re­niť a vy­tvo­riť si sebe vlastnú mik­ro­klímu, máme šir­šie mož­nosti vo vý­bere pes­to­va­nia. Na zimu ho možno pre­su­núť do­vnútra a pes­to­vať si v zime na­prí­klad aj ja­hody.

Pô­sobí ko­pula aj ako sk­len­ník? Urých­ľuje ne­jako rast ze­le­niny alebo tam pre­bieha pri­ro­dzený po­malší pro­ces?

Áno ko­pula slúži aj ako sk­le­ník. Slúži tak­tiež na ochranu a udr­ža­nie vnú­tor­ných pod­mie­nok. Mo­men­tálne sme vo fáze tes­to­va­nia nášho pr­vého pro­to­typu. To, čo je pre nás dô­le­žité je vy­tvo­re­nie čo naj­kva­lit­nej­ších pod­mie­nok pre zdravý rast. Vý­sledky ukážu, či to má aj po­zi­tívny vplyv na rých­losť rastu.

Ako dlho ste toto za­ria­de­nie vy­ví­jali? Kedy pri­šiel prvý ná­pad? Kto fi­nan­co­val prvé fázy pro­jektu?

V roku 2015 sme sa ako sku­pina štu­den­tov a pe­da­gó­gov za­po­jili do ce­lo­sve­to­vej sú­ťaže Bio­mi­micry Glo­bal De­sign Chal­lenge s pod­ti­tu­lom Food Sys­tem, kde sme po­stú­pili me­dzi top 7 kon­cep­tov a zís­kali cenu pub­lika. Rok 2016 bol pre nás zlo­mový, pre­tože sme kom­plexne pre­ko­pali di­zajn rie­še­nie, vy­tvo­rili nový tím a za­lo­žili sme star­tup spo­loč­nosť s cie­ľom vy­ví­jať tento pro­dukt ďa­lej. V tom is­tom roku sme zís­kali v ná­sle­dom Bio­mi­micry ak­ce­le­rá­tore oce­ne­nie za naj­lepší di­zajn a do­stali sme sa do fi­nále sú­ťaže Star­tup Awards v ka­te­gó­rii Art&De­sign. Spo­čiatku sme ako správny nad­šenci fi­nan­co­vali vý­voj z vlast­ných sú­krom­ných zdro­jov. Vďaka cene za naj­lepší di­zajn sme zís­kali dar z na­dá­cie Ray C. An­der­son Foun­da­tion zo spo­je­ných štá­tov, čo nám umož­nilo síce v šet­ria­com re­žime, ale pre­žiť do roku 2017. V roku 2017 sme sa roz­hodli za­po­jiť do pro­jektu Open­Ma­ker a boli sme vy­braní me­dzi top 5 pro­jek­tov, ktoré zís­kali fi­nančnú pod­poru 20 000 Euro. Táto suma nám po­mohla do­kon­čiť fázu pro­to­ty­po­va­nia kon­ceptu a ko­nečne sa vieme pus­tiť do tes­to­va­nia a snahy pre­sved­čiť po­dob­ných vi­zi­oná­rov, ako sme my, aby sa stali in­ves­tormi do nášho pro­jektu.

Je bio­kul­ti­vá­tor už v pre­daji alebo kedy bude?

Bio­kul­ti­vá­tor ešte nieje v pre­daji. Na to, aby sme pri­niesli čo naj­lep­šie možné a do­stupné rie­še­nie je ešte po­trebný čas. Vý­voj hard­véru je to­tiž ča­sovo ná­roč­nejší ako pri „ap­kách“, kde keď niečo po­tre­bu­jete opra­viť proste tam dáte dá­tový update alebo patch. Pri hard­véry je kľú­čové ne­pod­ce­niť vý­voj na za­čiatku a spra­viť ho po­riadne, pre­tože sa to môže vy­pom­stiť pri zá­sad­ných opra­vách. Pred­po­kla­daný pre­daj je ur­čený o dva roky pri do­dr­ža­ných fi­nanč­ných pod­mien­kach vý­voja.

Máte ohlasy aj zo za­hra­ni­čia? Pred­po­kla­dám, že ho po­núk­nete aj na trh mimo SR, ak sa tak už ne­deje. 

Sa­moz­rejme. Náš pro­dukt mal veľmi po­zi­tívny ohlas aj v San Fran­ciscu, kde sme sa zú­čast­nili Bio­mi­micry ak­ce­le­rá­tora. Od­vtedy nám cho­dia pod­porné a ne­doč­kavé maily zo za­hra­ni­čia, ale aj zo Slo­ven­ska a Česka. Pro­dukt je tr­hovo ur­čený za­tiaľ pre strednú Európu hlavne pre väč­šie mestá, kde sa predsa len k tomu pes­to­va­niu člo­vek bežne ne­dos­tane aj keby chcel. Bio­kul­ti­vá­tor má oveľa širší po­ten­ciál a preto uva­žu­jeme do bu­dúc­nosti aj o  SAE, USA, Číne alebo Ja­pon­sku.

 

Pridať komentár (0)