Slo­vák vytvo­ril vode­odol­nú solár­nu nabí­jač­ku

Jakub Jablonický / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Všet­ci vie­me, že bater­ky sa radi vybí­ja­jú v tej naj­nev­hod­nej­šej chví­li. Či už si potre­bu­ješ súr­ne zavo­lať, zis­tiť správ­nu ces­tu z lesa pomo­cou GPS ale­bo si jed­no­du­cho chceš zahrať Angry Birds v auto­bu­se, vybi­tá bater­ka ti doká­že poka­ziť deň.

Nie je pre­to prek­va­pe­ním, že power ban­ky sú stá­le bež­nej­šie a popu­lár­nej­šie. Ľudia sú ochot­ní nosiť so sebou ďal­šie zaria­de­nie, kto­ré im zaru­čí, že nedo­stup­nosť zásuv­ky nebu­de zna­me­nať odpo­je­nie od mobil­né­ho sve­ta.

Svoj zárez do toh­to trhu sa sna­ží uro­biť aj Slo­vák Mar­tin Pláv­ka. Pozrel som sa na to, čím je jeho power ban­ka iná a či má šan­cu pre­ra­ziť.

sch_vrv6z5

Mar­ti­no­va power ban­ka je vyro­be­ná na kem­ping a turis­ti­ku. Je vodo­odol­ná, pra­chu­vzdro­ná a nára­zu­vzdro­ná. A keď­že pri tých­to akti­vi­tách je kaž­dé mies­to v bato­hu cen­né, Mar­tin na power ban­ku pri­dal aj 12 LED sve­tiel, kto­ré by mali poskyt­núť viac ako dosť svet­la. Ban­kou teda môžeš nahra­diť tvo­ju LED-bater­ku a ušet­riť tak tro­chu mies­ta.

Power ban­ka obsa­hu­je poly­mé­ro­vú baté­riu s kapa­ci­tou 5000 mAh a môžeš z nej nabí­jať dve zaria­de­nia naraz. Kapa­ci­ta je o nie­čo niž­šia ako bež­ne dostup­né ban­ky, no vďa­ka mož­nos­ti dobí­ja­nia pomo­cou solár­ne­ho pane­lu by to nemal byť prob­lém. Len si daj pozor, ak by si ju chcel zobrať na výlet do Škót­ska.

sch6_tj0zbn

Pod­ľa Indie­go­go kam­pa­ne je cena pro­duk­tu 24€. A keď už sme pri kam­pa­ni, osob­ne v nej vidím achil­lo­vu pätu toh­to, inak zau­jí­ma­vé­ho a urči­te pou­ži­teľ­né­ho, pro­duk­tu. Pro­duk­tu chý­ba meno, kto­ré by zau­ja­lo. „Water­pro­of Solar Power Bank with LED Cam­ping Light“ jed­no­du­cho neznie tak dob­re ako Omni­char­ge, Flash Pack ale­bo Life­Po­wer, čo sú kon­ku­renč­né power ban­ky na Indie­go­go.

A po dru­hé je tu gra­ma­ti­ka anglic­ké­ho tex­tu kam­pa­ne. Tá mies­to seri­óz­nos­ti a dôve­ry­hod­nos­ti vyvo­lá­va skôr pocit, že ide o nekva­lit­ný pro­dukt z východ­nej Euró­py. Je to ško­da, lebo úspeš­ných slo­ven­ských pro­duk­tov nie je nikdy dosť, a táto power ban­ka poten­ciál na úspech urči­te má.

zdroj: indiegogo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hotel-r.net, zdroj foto­gra­fií: Indiegogo/Waterproof Solar Power Bank with LED Cam­ping Light

Pridať komentár (0)