Slo­vák vytvo­ril vode­odolnú solárnu nabí­jačku

Jakub Jablonický / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Všetci vieme, že baterky sa radi vybí­jajú v tej naj­nev­hod­nej­šej chvíli. Či už si potre­bu­ješ súrne zavo­lať, zis­tiť správnu cestu z lesa pomo­cou GPS alebo si jed­no­du­cho chceš zahrať Angry Birds v auto­buse, vybitá baterka ti dokáže poka­ziť deň.

Nie je preto prek­va­pe­ním, že power banky sú stále bež­nej­šie a popu­lár­nej­šie. Ľudia sú ochotní nosiť so sebou ďal­šie zaria­de­nie, ktoré im zaručí, že nedo­stup­nosť zásuvky nebude zna­me­nať odpo­je­nie od mobil­ného sveta.

Svoj zárez do tohto trhu sa snaží uro­biť aj Slo­vák Mar­tin Plávka. Pozrel som sa na to, čím je jeho power banka iná a či má šancu pre­ra­ziť.

sch_vrv6z5

Mar­ti­nova power banka je vyro­bená na kem­ping a turis­tiku. Je vodo­odolná, pra­chu­vzdroná a nára­zu­vzdroná. A keďže pri týchto akti­vi­tách je každé miesto v batohu cenné, Mar­tin na power banku pri­dal aj 12 LED sve­tiel, ktoré by mali poskyt­núť viac ako dosť svetla. Ban­kou teda môžeš nahra­diť tvoju LED-baterku a ušet­riť tak tro­chu miesta.

Power banka obsa­huje poly­mé­rovú baté­riu s kapa­ci­tou 5000 mAh a môžeš z nej nabí­jať dve zaria­de­nia naraz. Kapa­cita je o niečo niž­šia ako bežne dostupné banky, no vďaka mož­nosti dobí­ja­nia pomo­cou solár­neho panelu by to nemal byť prob­lém. Len si daj pozor, ak by si ju chcel zobrať na výlet do Škót­ska.

sch6_tj0zbn

Podľa Indie­gogo kam­pane je cena pro­duktu 24€. A keď už sme pri kam­pani, osobne v nej vidím achil­lovu pätu tohto, inak zau­jí­ma­vého a určite pou­ži­teľ­ného, pro­duktu. Pro­duktu chýba meno, ktoré by zau­jalo. „Water­proof Solar Power Bank with LED Cam­ping Light“ jed­no­du­cho neznie tak dobre ako Omni­charge, Flash Pack alebo Life­Po­wer, čo sú kon­ku­renčné power banky na Indie­gogo.

A po druhé je tu gra­ma­tika anglic­kého textu kam­pane. Tá miesto seri­óz­nosti a dôve­ry­hod­nosti vyvo­láva skôr pocit, že ide o nekva­litný pro­dukt z východ­nej Európy. Je to škoda, lebo úspeš­ných slo­ven­ských pro­duk­tov nie je nikdy dosť, a táto power banka poten­ciál na úspech určite má.

zdroj: indiegogo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hotel-r.net, zdroj foto­gra­fií: Indiegogo/Waterproof Solar Power Bank with LED Cam­ping Light

Pridať komentár (0)