Slo­ven­ská apli­ká­cia Wake­sApp vyrieši váš prob­lém so zabú­da­ním

Lukáš Gašparík jr. / 22. január 2015 / Business

Mar­tin Ska­kala z tímu Wake­sApp odpo­ve­dal na naše otázky o pro­jekte. Wake­sApp je uni­kátna apli­ká­cia, ktorá má za úlohu uľah­čiť vám život a pri­po­me­núť dôle­žité veci, na ktoré radi zabú­dame.

Ahoj Mar­tin, môžeš nám pia­timi vetami opí­sať čomu sa venu­jete ?

Momen­tálne pri­pra­vu­jeme mobilnú appku (iOS & Android), ktorá bude niečo ako to-do mes­sen­ger, alebo smska s time­rom.

Fun­guje to asi tak, že si budeš môcť jed­no­du­cho vybe­rať kamoša z tvojho tele­fón­neho zoznamu, pošleš mu napr. že „daj mi vedieť do piatku, či prí­dete na víkend“), nasta­víš dead­line (samoz­rejme na pia­tok) a tvojmu kamo­šovi to príde hneď + v pia­tok večer obom auto­ma­ticky vyskočí pri­po­mienka. Jed­no­du­cho ako email alebo sms, zame­rané na malé to-do v rámci pria­te­ľov a známych…a keď budú meš­kať, môžeš ich skú­siť moti­vo­vať neja­kým tým stic­ke­rom :)

Ako vznikla myš­lienka tohto pro­jektu?

Je to asi spo­je­nie toho, že som v minu­losti mana­žo­val tím pro­jek­to­vých mana­žé­rov a toho, že môj brat je chro­nický zabú­dač :), tak som si začal vší­mať aj v súkrom­nom živote, že by sa také niečo naozaj hodilo.

V čom je vaša apli­ká­cia iná?

Je to prvý reálny to-do mes­sen­ger alebo to-do chat na svete.

Prečo názov Wake­sApp, nepo­dobá sa to tro­chu na What­sApp?

Wake­sApp je z anglič­tiny: Remin­der that wakes your friends up at the right time – čiže adre­sát nemôže alebo nevie odpo­ve­dať hneď, a aby neza­bu­dol, pri­po­me­nie sa mu (t.j. zobudi ho to!) to vo vhod­nom čase. Tento dead­line pri­tom ty ako odo­sie­la­teľ nasta­víš a stále vidíš v appke spo­ločne so zostá­va­jú­cim časom — nezmizne a máš pre­hlad aj o ostat­ných. A vieš čo? keď sa teraz pýtaš na ten What­sApp, tak sa mi aj začína zdať, že tam bude nejaká tá podoba :) Mys­lím, že Wake­sApp je taký Wun­der­list pre What­sApp.

Ako ďaleko ste s vývo­jom, je možné si Wake­sApp už stiah­nuť? Ak nie, kedy to bude možné?

Finálne tes­tu­jeme iOS 7 & iOS 8, tento týž­deň v pia­tok (23.1.) to sub­mit­neme do AppS­toru na 100%, potom čakáme už len na schvá­le­nie od Applu. Android ešte potre­buje asi 2 – 3 týždne max. Takže sa už všetci tešíme… určite dáme vedieť ako ďalej, pre­tože týmto celý pro­jekt iba začne.

Neskôr chceme vyla­diť ešte UX, a prísť s mož­nos­ťou pri­po­mienky samému sebe, alebo poslať remin­der ľudom, ktorí appku nemu­sia ani mať a podobne.

Prečo si mys­líš, že by si mali ľudia vašu apli­ká­ciu stiah­nuť? V čom im uľahčí deň?

Pred­stav si, že si na svahu a kamoš ti pošle sms, že niečo od teba potre­buje zaj­tra; alebo si na mee­tingu a tvoja pria­teľka píše, že je treba vyz­dvi­hnúť jej rodi­čov vo štvr­tok (o 3 dni!), alebo potre­bu­ješ od ses­try, aby kúpila dar na zaj­traj­šie naro­de­niny vašej mamy.

Koľko krát sa stáva, že nemáme čas alebo zabud­neme odpí­sať na sms alebo mail, alebo nám nikto vôbec neod­píše? Zabudne, alebo je zanep­ráz­dnený – takto to pošleš/príjmeš a nemu­síme si to písať do to-do listu + nemu­síme sa cítiť blbo za to, že nie­komu niečo pri­po­mí­name po X-tý krát a keď mešká, je tu mož­nosť poslať chat alebo riadny stic­ker! :)

Na aký trh by ste chceli s touto apli­ká­ciu zaú­to­čiť? Mys­líš si, že bude mať úspech aj na Slo­ven­sku?

Pri­márne USA, a západná Európa. Slo­ven­sko je ťažký orie­šok, ale veríme, že si náj­deme svo­jich priaz­niv­cov aj tu. Veď nako­niec tu sme doma a tu máme silnú pod­poru – za čo sme všet­kým vďační!

Má to význam vtedy, ak to využíva veľa ľudí z vášho oko­lia – a vytvára sa tak network effect, ktorý je vo väč­ších kon­glo­me­rá­ciach sil­nejší.

Kto všetko stojí za týmto nápa­dom? Pred­stav nám v skratke váš tím.

Michal Poizl & Pat­rí­cia Žit­ňá­ková ešte štu­dujú, môj brá­cho Johny a náš deve­lop­ment par­tner je Touch4IT.sk – cha­lani Michala Kor­mana, iOS tím vedený Richar­dom Roš­tec­kým, a Android tím pod vede­ním Mateja Miha­le­cha. Celý tím je úžasný a spolu je to 11 – 12 ľudí.

A na záver, kde sa vidíte, dajme tomu, o 5 rokov? Aké sú vaše plány?

Radi by sme mali happy use­rov a naj­lepší tím & pro­dukt na svete.

Ak sa chcete o tejto apli­ká­cií dozve­dieť viac, pre­čí­tajte si aj náš prvý člá­nok veno­vaný tejto apli­ká­cií TU.

Pridať komentár (0)