Slo­ven­ská appka mení pohľad na uče­nie jazy­kov: Baba­bu­City ide dobyť svet!

Martin Bohunický / 12. októbra 2015 / Business

Baba­bu­City je mobilná apli­ká­cia, ktorá kom­pletne zmení tvoj pohľad na uče­nie cudzích jazy­kov. Celý prí­beh sa odo­hráva vo fik­tív­nom mes­tečku Baba­bu­City, kde pre­chá­dzaš situ­áciami z bež­ného života.

Vďaka tejto apli­ká­cií sa dokáže naučiť anglicky prak­ticky každý. Podľa vopred pri­pra­ve­ných sce­ná­rov sa dostá­vaš do roz­ho­vo­rov s ľuďmi z celého sveta. Stačí si vybrať jednu z hlav­ných postáv, prí­padne si zvo­liť ved­ľaj­šiu rolu. Vďaka tomu sa pou­ží­va­teľ naučí komu­ni­ko­vať v reál­nych situ­áciach. To všetko v úpl­nej ano­ny­mite.

Celú myš­lienku má na sve­domí Jozef Vlčko. “Žijeme v 21. sto­ročí, v čase tech­no­ló­gií a vyso­ko­rých­lost­ného inter­netu. Ako je teda možné, že pla­te­nie si dra­hého lek­tora či vyces­to­va­nie do zahra­ni­čia sú stále jediné efek­tívne metódy, ako sa naučiť hovo­riť po anglicky? Prečo ešte nikto nevy­mys­lel spô­sob, akým sa môžu ľudia po celom svete zdo­ko­na­ľo­vať v kon­ver­zá­cii bez ohľadu na ich finančnú situ­áciu. Preto sme s mojím tímom vytvo­rili Baba­bu­City, mobilnú apli­ká­ciu, ktorá je dostupná širo­kým masám,“ hovorí zakla­da­teľ pro­jektu.

V Baba­bu­City kládli dôraz pre­dov­šet­kým na to, čo ľudí od uče­nia cudzieho jazyka odrá­dza. „Hneď na začiatku sme vedeli, že naše rie­še­nie musí odstrá­niť všetky známe bari­éry, ktoré ľudí brz­dia pri kon­ver­zá­cii v cudzom jazyku. Museli sme odstrá­niť strach z robe­nia chýb a stav, keď člo­vek nevie, čo alebo ako správne pove­dať, udr­žať ľudí v pro­cese uče­nia sa a zabez­pe­čiť efek­ti­vitu v pre­cvi­čo­vaní,“ dodáva Vlčko. 

Apli­ká­cia je dostupná pre Android a iOS, samotný obsah — 120 epi­zód, roz­de­le­ných do šty­roch úrovní, je spo­plat­ne­ných čias­t­kou 9,99 eur mesačne. Ako hovo­ria samotní autori, je to “dva­krát menej, ako hodina anglic­kej kon­ver­zá­cie s lek­to­rom”. 

Odkaz na apli­ká­ciu tu.

Baba­bu­City odštar­to­val svoju pre­vádzku veľmi šikovne a sym­pa­ticky — všet­kým stred­ným ško­lám ponúka svoju apli­ká­ciu zadarmo. Štu­denti tak budú môcť využí­vať prvé tri mesiace apli­ká­ciu bez toho, aby zapla­tili jediný cent. Apli­ká­cia je dostupná glo­bálne, pri­pra­vená prak­ticky pre koho­koľ­vek. Uvi­díme, ako sa toho chytí glo­bálny trh. Držíme palce!

Zdroj: Tla­čová správa

Pridať komentár (0)