Slo­ven­ská appka sa postará o záchranu stra­te­ných a opus­te­ných zvie­rat

TS / 10. október 2014 / Business

Na Slo­ven­sku bude záchrana stra­te­ných domá­cich milá­či­kov, ale aj zvie­rat, ktoré nie­kto vyhodí alebo týra, oveľa jed­no­duch­šia. Oddnes je k dis­po­zí­cií nová mobilná apli­ká­cia Goby­Pet. Pomo­cou apli­ká­cie bude náj­dené zvie­ratko odfo­tené, loka­li­zo­vané a záro­veň najb­liž­šie útulky, dob­ro­voľ­níci, či dočasní opat­ro­va­te­lia budú vyzvaní k záchrane. Tento pro­jekt záchrany zvie­rat je jedi­nečný nie­len na Slo­ven­sku, ale aj na svete. Tvá­rou a pod­po­ro­va­teľ­kou celého pro­jektu je Adela Baná­šová.

Apli­ká­cia, ktorá sa vyví­jala viac ako rok v spo­lu­práci s via­ce­rými pro­fe­si­onál­nymi, ale i s dob­ro­voľ­nými záchra­nármi kom­plexne rieši záchranu zvie­rat. Svo­jimi skú­se­nos­ťami pris­pela k vývoju aj Slo­ven­ská alian­cia na ochranu zvie­rat a svo­jím osob­ným nasa­de­ním a názo­rom pris­pela k roz­ší­re­niu apli­ká­cie aj Adela Baná­šová.

Naším cie­ľom nebolo iba vytvo­riť nástroj na pod­poru záchrany zvie­rat, ale odha­ľo­vať aj týra­nie zvie­rat a nele­gálne chovné sta­nice, vytvo­riť plat­formu na efek­tív­nej­šiu spo­lu­prácu medzi všet­kými zlož­kami zapo­je­nými do záchrany zvie­rat.“ Pove­dal Tibor Rečka, vedúci pro­jektu Goby­Pet a dodáva: „Dru­hým cie­ľom je dosiah­nuť zmenu posta­ve­nia zvie­rat v legis­la­tíve, vyvi­núť tlak na kom­pe­tent­ných, ale akti­vi­zo­vať aj bež­ných ľudí, kto­rým nie je osud domá­cich milá­či­kov ľahos­tajný.“ 


Jed­no­du­ché ovlá­da­nie apli­ká­cie zvládne každý maji­teľ smart­fó­nov. Dnes ich je na Slo­ven­sku okolo 900 tisíc. Poten­ciál využi­tia je teda veľký a záchrana zvie­rat by mohla byť efek­tívna. Skoro denne možno stret­núť na ulici, v obci pobe­hu­jú­ceho túla­vého psa či mačku, ktoré nemajú základné lekár­ske ošet­re­nie, trpia hla­dom či zimou, nemajú domov. 

Apli­ká­cia je veľmi jed­no­du­chá, stačí zviera odfo­tiť, prí­padne aj poskyt­núť základnú sta­rost­li­vosť a sieť pro­fe­si­oná­lov, ale i dob­ro­voľ­ní­kov sa môže zapo­jiť do záchrany. Koneč­ným šťast­ným kon­com je umiest­ne­nie psíka či mačky do nového domova. Apli­ká­cia pomáha vyhľa­dať aj stra­te­ného domá­ceho milá­čika. Prin­cíp je veľmi podobný.

Apli­ká­cia bude samos­tatne sle­do­vať aj nahlá­sené prí­pady týra­nia zvie­rat a takz­vané mno­žiarne. Sú to nele­gálne chovné sta­nice, v kto­rých nie je zabez­pe­čený pohyb psov, správna výživa, lekár­ska sta­rost­li­vosť. Fenky sú využí­vané len ako „stroje“ na rode­nie šte­niat za úče­lom zárobku. Často sú zavreté v malých pries­to­roch bez výbehu, takže celý život žijú vo vlast­ných výka­loch.

Šte­niatka z týchto nele­gál­nych cho­vov trpia často dege­ne­ra­tív­nymi poru­chami, ktoré sú spô­so­bené nere­gu­lo­va­ným mno­že­ním. V apli­ká­cií je možné nahlá­siť podoz­re­nie na mno­žia­reň a následne je sle­do­vaná. Ak sa potvrdí zlé zaob­chá­dza­nie so zvie­ra­tami, tak prí­pad rie­šia prí­slušné orgány.
 


Mobilná apli­ká­cia Goby­Pet bola pri­pra­vená na základe všet­kých atri­bú­tov práce útul­kov, orga­ni­zá­cií a den­no­den­nej práce dob­ro­voľ­ných záchra­ná­rov. Aktívny prí­stup k záchrane zvie­rat je stále v tomto pro­cese zásadný.

GoBy­Pet pomáha v krát­kom čase hľa­dať dočasné opa­tery, trvalé domovy, vytvára pries­tor pre adop­cie, upo­zor­ňuje na nele­gál­nych mno­ži­te­ľov, infor­muje o legis­la­tíve a hlavne efek­tívne sťa­huje zvie­ratá z ulice. 

Pridať komentár (0)