Slo­ven­ské free e-booky, ktoré ti môžu pomôcť pri roz­bie­haní pod­ni­ka­nia

Ľubica Mervová / 6. júna 2016 / Business

Ak chceš byť úspešný, zákla­dom je nezas­pať na vav­rí­noch a neča­kať, že ti úspech padne z neba, lebo si si zalo­žil živ­nosť a naho­dil tri pro­dukty do e-shopu. Ak chceš mať fun­gu­júce pod­ni­ka­nie, je potrebné sa naučiť veľa vecí a zís­kať pre­hľad v rôz­nych oblas­tiach. My ti pri­ná­šame nie­koľko slo­ven­ských e-bookov, ktoré ti na začiatku pomôžu sa zorien­to­vať. A môžeš si ich stiah­nuť zadarmo.

Star­tup 4 dum­mies

Veľmi trefná knižka od kolek­tívu auto­rov má až 156 strán, ale oplatí sa ju pre­čí­tať, pokiaľ sa práve chceš pus­tiť do star­tupu. Odpo­vie nie­len na bežné otázky začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, typu ako zalo­žiť živ­nosť alebo s.r.o., kde zohnať finan­cie a s kým ísť do biz­nisu, ale poradí aj v mno­hých sme­roch, kto­rých dôle­ži­tosť by si si inak možno neuve­do­mil.

Je roz­de­lená do 10 kapi­tol, kde náj­deš aj právne rady ohľa­dom ochrany nápa­dov alebo prí­lohu so vzormi doku­men­tov, ktoré by si mohol potre­bo­vať. Tak­tiež kapi­tolu o spo­lu­práci s inves­tormi, apli­ká­cie, ktoré ti môžu pomôcť či kroky, kto­rým sa vyhnúť, aby tvoj star­tup nezly­hal. Tým, že každý člá­nok je od iného autora, ponúka kom­plexné rie­še­nie prob­lé­mov od odbor­ní­kov z rôz­nych oblastí.

Untitled

foto: itnews.sk

Sprie­vodca výkon­nost­ným mar­ke­tin­gom

Visi­bi­lity sú na poli online mar­ke­tingu zná­mymi odbor­níkmi a na stia­hnu­tie ponú­kajú aj tento 50 stra­nový e-book. Zave­die ťa do sveta výkon­nost­ného online mar­ke­tingu, ktorý zefek­tívni tvoju pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť. Pri tomto type mar­ke­tingu je fajn, že sa dá prak­ti­zo­vať aj s men­ším kapi­tá­lom. Návody a prí­klady pred­sta­vené v tomto sprie­vod­covi ti pomôžu opti­ma­li­zo­vať tvoje exis­tu­júce alebo plá­nové akti­vity.

Je roz­de­lený na 6 kapi­tol: O výkon­nost­nom mar­ke­tingu, ktorý neexis­tuje, Opti­ma­li­zá­cia kon­ver­zií, Ako robiť výkonné SEO, Ako výkonne spra­vo­vať sociálne siete, Ako na news­let­ter, Ako neplyt­vať časom. Nástroje pre efek­tív­nych ľudí. Okrem tohto e-booku ponúka visi­bi­lity ďal­ších 9 e-bookov o rôz­nych oblas­tiach online mar­ke­tingu, takže ak ťa táto kniha zaujme, stiahni si aj ostatné.

ORM_footer

foto: visibility.sk

SEO opti­ma­li­zá­cia – zvý­še­nie náv­štev­nosti webu

Ak si zakla­dáš svoj prvý web, prí­padne už nejaký máš a začí­naš sa zau­jí­mať o to, prečo ti tam nikto nechodí, táto kniha je dob­rým úvo­dom do SEO prob­le­ma­tiky. Na 14 stra­nách autor Vla­di­mír Bará­nek v skratke pred­staví, čo je SEO, čo zahŕňa a dá jed­no­du­ché rady o tom, čo je potrebné nasta­viť, aby bol web ľah­šie vyhľa­da­teľný. O SEO sa síce dá písať nadlho a rozo­be­rať vše­ličo, na úvod, pre začia­toč­ní­kov je však tento e-book prí­jem­ným pre­hľa­dom.

SEO

foto: online-marketing.sk

25 zásad ako zís­kať viac zákaz­ní­kov

E-book, ktorý ponúka contentfruit.sk je tiež tvo­rený via­ce­rými auto­rmi a na 33 stra­nách sa venuje con­tent mar­ke­tingu. Naučí ťa, prečo je obsah webu dôle­žitý a čím by si sa pri jeho tvorbe mal ria­diť. Je pre­hľadne roz­de­lený na okruhy Príp­rava, Moderný web, Plá­no­va­nie, Tvorba obsahu, Šíre­nie obsahu, Vyhod­no­co­va­nie a každý okruh má via­cero pod­ka­pi­tol.

E-book je pre­hľadný, pocho­pi­teľný aj pre začia­toč­ní­kov a posky­tuje aj ukážky v podobe gra­fov alebo scre­ens­ho­tov. Navyše má prí­jemný vizuál.

Ebook-25-zasad-ako-ziskat-viac-zakaznikov-ContentFruiter

foto: contentfruiter.sk

Ako správne vysta­viť fak­túru

E-book od SuperFaktúra.sk v spo­lu­práci s Peťom Fur­ma­ní­kom sa venuje na 35 stra­nách radám ohľa­dom vysta­vo­va­nia fak­túr. Táto, napo­hľad jed­no­du­chá vec musí spĺňať mnoho práv­nych nále­ži­tostí a e-book slúži ako návod na orien­tá­ciu v tejto prob­le­ma­tike. Aj keď dnes už exis­tuje mnoho jed­no­du­chých fak­tu­ro­va­cích sys­té­mov, ktoré spĺňajú základné kri­té­riá, nie vždy a pre kaž­dého sú však posta­ču­júce.

E-book posky­tuje infor­má­cie naprí­klad aj o fak­tú­rach za služby v rámci kra­jín EÚ. Kniha je roz­de­lená na 11 kapi­tol a dopl­nená kon­krét­nymi prí­kladmi, čo uľah­čuje jej pocho­pe­nie.

Ak vieš o ďal­ších slo­ven­ských e-bookoch, ktoré stoja za pre­čí­ta­nie, daj nám vedieť v komen­tá­roch.

fb_og_superfaktura-ebook-sk

foto: superfaktura.sk

zdroj titul­nej foto­gra­fie: contentfruiter.sk/digitaltrends.com

Pridať komentár (0)