Slo­ven­ské free e-booky, kto­ré ti môžu pomôcť pri roz­bie­ha­ní pod­ni­ka­nia

Ľubica Mervová / 6. júna 2016 / Business

Ak chceš byť úspeš­ný, zákla­dom je nezas­pať na vav­rí­noch a neča­kať, že ti úspech pad­ne z neba, lebo si si zalo­žil živ­nosť a naho­dil tri pro­duk­ty do e-sho­pu. Ak chceš mať fun­gu­jú­ce pod­ni­ka­nie, je potreb­né sa naučiť veľa vecí a zís­kať pre­hľad v rôz­nych oblas­tiach. My ti pri­ná­ša­me nie­koľ­ko slo­ven­ských e-bookov, kto­ré ti na začiat­ku pomô­žu sa zorien­to­vať. A môžeš si ich stiah­nuť zadar­mo.

Star­tup 4 dum­mies

Veľ­mi tref­ná kniž­ka od kolek­tí­vu auto­rov má až 156 strán, ale opla­tí sa ju pre­čí­tať, pokiaľ sa prá­ve chceš pus­tiť do star­tu­pu. Odpo­vie nie­len na bež­né otáz­ky začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, typu ako zalo­žiť živ­nosť ale­bo s.r.o., kde zohnať finan­cie a s kým ísť do biz­ni­su, ale pora­dí aj v mno­hých sme­roch, kto­rých dôle­ži­tosť by si si inak mož­no neuve­do­mil.

Je roz­de­le­ná do 10 kapi­tol, kde náj­deš aj práv­ne rady ohľa­dom ochra­ny nápa­dov ale­bo prí­lo­hu so vzor­mi doku­men­tov, kto­ré by si mohol potre­bo­vať. Tak­tiež kapi­to­lu o spo­lu­prá­ci s inves­tor­mi, apli­ká­cie, kto­ré ti môžu pomôcť či kro­ky, kto­rým sa vyhnúť, aby tvoj star­tup nezly­hal. Tým, že kaž­dý člá­nok je od iné­ho auto­ra, ponú­ka kom­plex­né rie­še­nie prob­lé­mov od odbor­ní­kov z rôz­nych oblas­tí.

Untitled

foto: itnews.sk

Sprie­vod­ca výkon­nost­ným mar­ke­tin­gom

Visi­bi­li­ty sú na poli onli­ne mar­ke­tin­gu zná­my­mi odbor­ník­mi a na stia­hnu­tie ponú­ka­jú aj ten­to 50 stra­no­vý e-book. Zave­die ťa do sve­ta výkon­nost­né­ho onli­ne mar­ke­tin­gu, kto­rý zefek­tív­ni tvo­ju pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť. Pri tom­to type mar­ke­tin­gu je fajn, že sa dá prak­ti­zo­vať aj s men­ším kapi­tá­lom. Návo­dy a prí­kla­dy pred­sta­ve­né v tom­to sprie­vod­co­vi ti pomô­žu opti­ma­li­zo­vať tvo­je exis­tu­jú­ce ale­bo plá­no­vé akti­vi­ty.

Je roz­de­le­ný na 6 kapi­tol: O výkon­nost­nom mar­ke­tin­gu, kto­rý neexis­tu­je, Opti­ma­li­zá­cia kon­ver­zií, Ako robiť výkon­né SEO, Ako výkon­ne spra­vo­vať sociál­ne sie­te, Ako na news­let­ter, Ako neplyt­vať časom. Nástro­je pre efek­tív­nych ľudí. Okrem toh­to e-booku ponú­ka visi­bi­li­ty ďal­ších 9 e-bookov o rôz­nych oblas­tiach onli­ne mar­ke­tin­gu, tak­že ak ťa táto kni­ha zauj­me, stiah­ni si aj ostat­né.

ORM_footer

foto: visibility.sk

SEO opti­ma­li­zá­cia – zvý­še­nie náv­štev­nos­ti webu

Ak si zakla­dáš svoj prvý web, prí­pad­ne už neja­ký máš a začí­naš sa zau­jí­mať o to, pre­čo ti tam nikto necho­dí, táto kni­ha je dob­rým úvo­dom do SEO prob­le­ma­ti­ky. Na 14 stra­nách autor Vla­di­mír Bará­nek v skrat­ke pred­sta­ví, čo je SEO, čo zahŕňa a dá jed­no­du­ché rady o tom, čo je potreb­né nasta­viť, aby bol web ľah­šie vyhľa­da­teľ­ný. O SEO sa síce dá písať nadl­ho a rozo­be­rať vše­li­čo, na úvod, pre začia­toč­ní­kov je však ten­to e-book prí­jem­ným pre­hľa­dom.

SEO

foto: online-marketing.sk

25 zásad ako zís­kať viac zákaz­ní­kov

E-book, kto­rý ponú­ka contentfruit.sk je tiež tvo­re­ný via­ce­rý­mi auto­r­mi a na 33 stra­nách sa venu­je con­tent mar­ke­tin­gu. Naučí ťa, pre­čo je obsah webu dôle­ži­tý a čím by si sa pri jeho tvor­be mal ria­diť. Je pre­hľad­ne roz­de­le­ný na okru­hy Príp­ra­va, Moder­ný web, Plá­no­va­nie, Tvor­ba obsa­hu, Šíre­nie obsa­hu, Vyhod­no­co­va­nie a kaž­dý okruh má via­ce­ro pod­ka­pi­tol.

E-book je pre­hľad­ný, pocho­pi­teľ­ný aj pre začia­toč­ní­kov a posky­tu­je aj ukáž­ky v podo­be gra­fov ale­bo scre­ens­ho­tov. Navy­še má prí­jem­ný vizu­ál.

Ebook-25-zasad-ako-ziskat-viac-zakaznikov-ContentFruiter

foto: contentfruiter.sk

Ako správ­ne vysta­viť fak­tú­ru

E-book od SuperFaktúra.sk v spo­lu­prá­ci s Peťom Fur­ma­ní­kom sa venu­je na 35 stra­nách radám ohľa­dom vysta­vo­va­nia fak­túr. Táto, napo­hľad jed­no­du­chá vec musí spĺňať mno­ho práv­nych nále­ži­tos­tí a e-book slú­ži ako návod na orien­tá­ciu v tej­to prob­le­ma­ti­ke. Aj keď dnes už exis­tu­je mno­ho jed­no­du­chých fak­tu­ro­va­cích sys­té­mov, kto­ré spĺňa­jú základ­né kri­té­riá, nie vždy a pre kaž­dé­ho sú však posta­ču­jú­ce.

E-book posky­tu­je infor­má­cie naprí­klad aj o fak­tú­rach za služ­by v rám­ci kra­jín EÚ. Kni­ha je roz­de­le­ná na 11 kapi­tol a dopl­ne­ná kon­krét­ny­mi prí­klad­mi, čo uľah­ču­je jej pocho­pe­nie.

Ak vieš o ďal­ších slo­ven­ských e-bookoch, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie, daj nám vedieť v komen­tá­roch.

fb_og_superfaktura-ebook-sk

foto: superfaktura.sk

zdroj titul­nej foto­gra­fie: contentfruiter.sk/digitaltrends.com

Pridať komentár (0)