Slo­ven­ské herné štú­dio Pixel Fede­ra­tion pri­chá­dza so svo­jou prvou VR hrou

Jakub Jablonický / 24. júla 2016 / Zo Slovenska

Nová hra od Pixel Fede­ra­tion spája vir­tu­álnu rea­litu s logic­kými prob­lé­mami a hádan­kami v štýle escape room.

Hra sa volá CoLab a je to prvý titul pre VR od slo­ven­ského štú­dia. Dostupná bude na všet­kých naj­zná­mej­ších zaria­de­niach, ako Ocu­lus Rift, Sam­sung Gear VR alebo Steam VR.

V CoLab budeš hrať ako súťa­žiaci v rea­lity show. Tvo­jou úlo­hou bude pre­ko­nať rôzne logické úlohy či hádanky a unik­núť tak z laby­rintu, v kto­rom si sa oci­tol. Hádanky by nemali byť frus­tru­júco náročné, no mali by ti zaru­čiť pár hodín zábavy.

06

Foto: Pixel Fede­ra­tion

Autori hry do nej neza­budli pri­dať aj tro­chu iró­nie a humoru v podobe sar­kas­tic­kého hlasu, ktorý ťa hrou bude spre­vá­dzať. Naprí­klad ti po tom, ako sa nejaký čas moríš s nároč­nou úlo­hou, povie, že jej vyrie­še­ním sa nikam nepo­su­nieš. Jed­no­du­cho sta­čilo nájsť tla­čidlo pri dve­rách.

Tieto vtipné prvky vytvá­rajú zau­jí­mavý kon­trast ku tem­nej a sties­ne­nej atmo­sfére malých miest­ností, v kto­rých hádanky plníš.

CoLab je posta­vená na Unreal Engine a Pixel pred pár dňami uvoľ­nil jej demo ver­ziu pre head­set Gear VR. Demo obsa­huje nie­koľko miest­ností, ktoré uka­zujú, čo môžeme od plnej ver­zie čakať. Nároč­nosť úloh sa postupne zvy­šuje, od jed­no­du­chého náj­de­nia tla­čidla cez hode­nie lopty do koša až po nasta­ve­nia zrka­diel tak, aby odra­zili lase­rový lúč do správ­neho miesta.

Plná ver­zia, ktorá ti ponúkne viac ako dve hodiny plné rie­še­nia logic­kých úloh spre­vá­dza­ných sar­kas­tic­kými komen­tármi, by mala byť dostupná už na jeseň tohto roka.

Viac o Pixel Fede­ra­tion sa dozvieš z nášho VLOGU, ktorý ti pri­ne­sieme v uto­rok (26.7.) večer. Môžeš sa tešiť na roz­ho­vor s CEO Pixelu Šimo­nom Šic­kom a na uni­kátne zábery z jed­ného z top offi­cov na Slo­ven­sku. Sle­duj Face­book Star­tI­tUp

zdroj a zdroj foto­gra­fií: Pixel Fede­ra­tion

Pridať komentár (0)