Slo­ven­ské her­né štú­dio Pixel Fede­ra­ti­on pri­chá­dza so svo­jou prvou VR hrou

Jakub Jablonický / 24. júla 2016 / Zo Slovenska

Nová hra od Pixel Fede­ra­ti­on spá­ja vir­tu­ál­nu rea­li­tu s logic­ký­mi prob­lé­ma­mi a hádan­ka­mi v štý­le esca­pe room.

Hra sa volá CoLab a je to prvý titul pre VR od slo­ven­ské­ho štú­dia. Dostup­ná bude na všet­kých naj­zná­mej­ších zaria­de­niach, ako Ocu­lus Rift, Sam­sung Gear VR ale­bo Ste­am VR.

V CoLab budeš hrať ako súťa­žia­ci v rea­li­ty show. Tvo­jou úlo­hou bude pre­ko­nať rôz­ne logic­ké úlo­hy či hádan­ky a unik­núť tak z laby­rin­tu, v kto­rom si sa oci­tol. Hádan­ky by nema­li byť frus­tru­jú­co nároč­né, no mali by ti zaru­čiť pár hodín zába­vy.

06

Foto: Pixel Fede­ra­ti­on

Auto­ri hry do nej neza­bud­li pri­dať aj tro­chu iró­nie a humo­ru v podo­be sar­kas­tic­ké­ho hla­su, kto­rý ťa hrou bude spre­vá­dzať. Naprí­klad ti po tom, ako sa neja­ký čas moríš s nároč­nou úlo­hou, povie, že jej vyrie­še­ním sa nikam nepo­su­nieš. Jed­no­du­cho sta­či­lo nájsť tla­čid­lo pri dve­rách.

Tie­to vtip­né prv­ky vytvá­ra­jú zau­jí­ma­vý kon­trast ku tem­nej a sties­ne­nej atmo­sfé­re malých miest­nos­tí, v kto­rých hádan­ky plníš.

CoLab je posta­ve­ná na Unre­al Engi­ne a Pixel pred pár dňa­mi uvoľ­nil jej demo ver­ziu pre head­set Gear VR. Demo obsa­hu­je nie­koľ­ko miest­nos­tí, kto­ré uka­zu­jú, čo môže­me od plnej ver­zie čakať. Nároč­nosť úloh sa postup­ne zvy­šu­je, od jed­no­du­ché­ho náj­de­nia tla­čid­la cez hode­nie lop­ty do koša až po nasta­ve­nia zrka­diel tak, aby odra­zi­li lase­ro­vý lúč do správ­ne­ho mies­ta.

Plná ver­zia, kto­rá ti ponúk­ne viac ako dve hodi­ny plné rie­še­nia logic­kých úloh spre­vá­dza­ných sar­kas­tic­ký­mi komen­tár­mi, by mala byť dostup­ná už na jeseň toh­to roka.

Viac o Pixel Fede­ra­ti­on sa dozvieš z náš­ho VLO­GU, kto­rý ti pri­ne­sie­me v uto­rok (26.7.) večer. Môžeš sa tešiť na roz­ho­vor s CEO Pixe­lu Šimo­nom Šic­kom a na uni­kát­ne zábe­ry z jed­né­ho z top offi­cov na Slo­ven­sku. Sle­duj Face­bo­ok Star­tI­tUp

zdroj a zdroj foto­gra­fií: Pixel Fede­ra­ti­on

Pridať komentár (0)