Slo­ven­ské star­tupy majú ešte 7 dní na pri­hlá­se­nie do pre­stíž­neho STAR­TUP AWARDS

Nikola Brehová / 10. októbra 2016 / Startupy

Naj­per­spek­tív­nej­šie slo­ven­ské star­tupy sa môžu do 16. októbra pri­hlá­siť do naj­väč­šej súťaže pre mladé ino­va­tívne firmy — STAR­TUP AWARDS a pre­zen­to­vať sa pred viac ako 1000-člen­ným pub­li­kom zlo­že­ným z medzi­ná­rod­ných inves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov a top biz­nis líd­rov.

Počas šies­tich rokov exis­ten­cie sa STAR­TUP AWARDS stalo jed­nou z naj­väčší národ­ných súťaží pre star­tupy v Európe, ktorá kaž­do­ročne pomáha slo­ven­ským star­tu­pom sa zvi­di­teľ­niť doma aj v zahra­ničí. Vyvr­cho­le­ním STAR­TUP AWARDS bude aj tento rok finá­lový gala­ve­čer, ktorý sa usku­toční 2. decem­bra v Istro­po­lise. Počas finále zabo­jujú mladé ino­va­tívne firmy o titul naj­lep­šieho slo­ven­ského star­tupu. Fina­listi pre­doš­lých pia­tich roč­ní­kov zís­kali inves­tí­cie pre­sa­hu­júce 11 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov. Tento rok okrem domá­cich inves­to­rov stihli svoju účasť na decem­bro­vom finále potvr­diť aj medzi­ná­rodní inves­tori zo Seed­camp, Techs­tars, Gemini Israel Ven­tu­res, Dra­pe­rEs­prit, Spe­e­din­vest, či Credo Ven­tu­res.

awards

foto: startupawards.sk

Prečo sa pri­hlá­siť?

Do súťaže sa môžu pri­hla­so­vať pro­jekty s glo­bál­nym poten­ciá­lom v šty­roch kate­gó­riach – Science, Digi­tal, Arts&Design a Society vypl­ne­ním for­mu­lára na apply.startupawards.sk. Pod­mien­kou na pri­hlá­se­nie je, aby firma pôso­bila na Slo­ven­sku alebo aby aspoň jeden z jej zakla­da­te­ľov bol Slo­vák, či Slo­venka.

Z pri­hlá­se­ných star­tu­pov bude vybra­tých 20 naj­lep­ších pro­jek­tov, ktoré postú­pia do tzv. Boot­campu. Tam sa pod dohľa­dom skú­se­ných men­to­rov a pod­ni­ka­te­ľov pod­ro­bia príp­rave na decem­brové finále. Z Boot­campu záro­veň vzíde dva­nás­tka fina­lis­tov (po troch v kaž­dej kate­gó­rii).

Víťaz kaž­dej kate­gó­rie získa cenu v hod­note 5 000 EUR a cel­kový víťaz STAR­TUP AWARDS si odne­sie ceny v hod­note 50 000 EUR. Star­tupy, ktoré sa pre­bo­jujú do finále, zís­kajú exklu­zívny vstup na stre­do­európ­sky Foun­ders Sum­mit v Bra­ti­slave, kde sa môžu deň pred STAR­TUP AWARDS zozná­miť s najús­peš­nej­šími foun­dermi v regi­óne.

foto: facebook.com

Na STAR­TUP AWARDS príde aj zakla­da­teľ apli­ká­cie WAZE

Okrem súťaže pre star­tupy STAR­TUP AWARDS, ktorá je kaž­do­roč­ným vyvr­cho­le­ním star­tu­po­vej sezóny, sa podu­ja­tie roz­ši­ruje aj o kon­fe­ren­ciu o tech­no­ló­giach a ino­vá­ciách. Náv­štev­níci STAR­TUP AWARDS sa môžu tešiť aj na ikonu izra­el­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému Uriho Levina. Levine je zakla­da­teľ naj­väč­šej komu­nit­nej doprav­nej a navi­gač­nej apli­ká­cie na svete Waze. Po tom, ako bol tento star­tup kúpený v roku 2013 spo­loč­nos­ťou Google za viac ako jednu miliardu dolá­rov, sa Levine naplno venuje pod­pore nových tech­no­lo­gic­kých firiem ako anjel­ský inves­tor. Medzi ďal­šími potvr­de­nými spík­rami sú aj mená ako Est­her Dyson, meno­vaná maga­zí­nom For­bes za jednu z najvp­lyv­nej­ších žien v ame­ric­kom biz­nise, Andrej Pan­čík, mladý Slo­vák, ktorý pre­dal svoj star­tup Repre­sent za 100 mil. EUR, či bio­tech­no­lóg Danny Car­bera, zakla­da­teľ firmy Bio­Bots, ktorá vyvíja 3D bio tla­čiarne na výrobu ľud­ského tka­niva.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt uri levine waze

foto: enplug.com

STAR­TUP AWARDS 2016 bude his­to­ricky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­rého cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vačný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nosti glo­bálne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nite a oce­niť per­spek­tívne slo­ven­ské tech­no­lo­gické firmy.

Pri­hlás sa TU

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: facebook.com/facebook.com

Pridať komentár (0)