Slo­ven­ské star­tu­py majú ešte 7 dní na pri­hlá­se­nie do pre­stíž­ne­ho STAR­TUP AWARDS

Nikola Brehová / 10. októbra 2016 / Startupy

Naj­per­spek­tív­nej­šie slo­ven­ské star­tu­py sa môžu do 16. októb­ra pri­hlá­siť do naj­väč­šej súťa­že pre mla­dé ino­va­tív­ne fir­my — STAR­TUP AWARDS a pre­zen­to­vať sa pred viac ako 1000-člen­ným pub­li­kom zlo­že­ným z medzi­ná­rod­ných inves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov a top biz­nis líd­rov.

Počas šies­tich rokov exis­ten­cie sa STAR­TUP AWARDS sta­lo jed­nou z naj­väč­ší národ­ných súťa­ží pre star­tu­py v Euró­pe, kto­rá kaž­do­roč­ne pomá­ha slo­ven­ským star­tu­pom sa zvi­di­teľ­niť doma aj v zahra­ni­čí. Vyvr­cho­le­ním STAR­TUP AWARDS bude aj ten­to rok finá­lo­vý gala­ve­čer, kto­rý sa usku­toč­ní 2. decem­bra v Istro­po­li­se. Počas finá­le zabo­ju­jú mla­dé ino­va­tív­ne fir­my o titul naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu. Fina­lis­ti pre­doš­lých pia­tich roč­ní­kov zís­ka­li inves­tí­cie pre­sa­hu­jú­ce 11 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov. Ten­to rok okrem domá­cich inves­to­rov stih­li svo­ju účasť na decem­bro­vom finá­le potvr­diť aj medzi­ná­rod­ní inves­to­ri zo Seed­camp, Techs­tars, Gemi­ni Isra­el Ven­tu­res, Dra­pe­rEs­prit, Spe­e­din­vest, či Cre­do Ven­tu­res.

awards

foto: startupawards.sk

Pre­čo sa pri­hlá­siť?

Do súťa­že sa môžu pri­hla­so­vať pro­jek­ty s glo­bál­nym poten­ciá­lom v šty­roch kate­gó­riach – Scien­ce, Digi­tal, Arts&Design a Socie­ty vypl­ne­ním for­mu­lá­ra na apply.startupawards.sk. Pod­mien­kou na pri­hlá­se­nie je, aby fir­ma pôso­bi­la na Slo­ven­sku ale­bo aby aspoň jeden z jej zakla­da­te­ľov bol Slo­vák, či Slo­ven­ka.

Z pri­hlá­se­ných star­tu­pov bude vybra­tých 20 naj­lep­ších pro­jek­tov, kto­ré postú­pia do tzv. Boot­cam­pu. Tam sa pod dohľa­dom skú­se­ných men­to­rov a pod­ni­ka­te­ľov pod­ro­bia príp­ra­ve na decem­bro­vé finá­le. Z Boot­cam­pu záro­veň vzí­de dva­nás­t­ka fina­lis­tov (po troch v kaž­dej kate­gó­rii).

Víťaz kaž­dej kate­gó­rie zís­ka cenu v hod­no­te 5 000 EUR a cel­ko­vý víťaz STAR­TUP AWARDS si odne­sie ceny v hod­no­te 50 000 EUR. Star­tu­py, kto­ré sa pre­bo­ju­jú do finá­le, zís­ka­jú exklu­zív­ny vstup na stre­do­európ­sky Foun­ders Sum­mit v Bra­ti­sla­ve, kde sa môžu deň pred STAR­TUP AWARDS zozná­miť s najús­peš­nej­ší­mi foun­der­mi v regi­ó­ne.

foto: facebook.com

Na STAR­TUP AWARDS prí­de aj zakla­da­teľ apli­ká­cie WAZE

Okrem súťa­že pre star­tu­py STAR­TUP AWARDS, kto­rá je kaž­do­roč­ným vyvr­cho­le­ním star­tu­po­vej sezó­ny, sa podu­ja­tie roz­ši­ru­je aj o kon­fe­ren­ciu o tech­no­ló­giach a ino­vá­ciách. Náv­štev­ní­ci STAR­TUP AWARDS sa môžu tešiť aj na iko­nu izra­el­ské­ho star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu Uri­ho Levi­na. Levi­ne je zakla­da­teľ naj­väč­šej komu­nit­nej doprav­nej a navi­gač­nej apli­ká­cie na sve­te Waze. Po tom, ako bol ten­to star­tup kúpe­ný v roku 2013 spo­loč­nos­ťou Goog­le za viac ako jed­nu miliar­du dolá­rov, sa Levi­ne napl­no venu­je pod­po­re nových tech­no­lo­gic­kých firiem ako anjel­ský inves­tor. Medzi ďal­ší­mi potvr­de­ný­mi spík­ra­mi sú aj mená ako Est­her Dyson, meno­va­ná maga­zí­nom For­bes za jed­nu z najvp­lyv­nej­ších žien v ame­ric­kom biz­ni­se, Andrej Pan­čík, mla­dý Slo­vák, kto­rý pre­dal svoj star­tup Repre­sent za 100 mil. EUR, či bio­tech­no­lóg Dan­ny Car­be­ra, zakla­da­teľ fir­my Bio­Bots, kto­rá vyví­ja 3D bio tla­čiar­ne na výro­bu ľud­ské­ho tka­ni­va.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt uri levine waze

foto: enplug.com

STAR­TUP AWARDS 2016 bude his­to­ric­ky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­po­vé podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­ré­ho cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vač­ný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nos­ti glo­bál­ne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­ni­te a oce­niť per­spek­tív­ne slo­ven­ské tech­no­lo­gic­ké fir­my.

Pri­hlás sa TU

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: facebook.com/facebook.com

Pridať komentár (0)