Slovenskí influenceri idú po peniazoch a neboja sa dať si to na tričko

Mária Ambrozová / 3. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Instagram/jasmina_alagic, zitron_citron
  • Na Ins­ta­grame sa roz­trhlo vrece s fo­to­gra­fiami zná­mych slo­ven­ských tvári v tričku so spo­loč­ným ná­pi­som
  • „Ide mi iba o lóve“ však ne­zna­mená to, čo sa na prvý po­hľad môže zdať

Sajfa, Jas­mína Ala­gič, kan­di­dátka na pre­zi­dentku Gab­riela Dro­bová, stand-up ko­mici aj blo­geri. Tí všetci sa v po­sled­nom čase ne­han­bia vy­jsť na ulicu v tričku s ná­pi­som Ide mi iba o lóve. Od­vážne čo? Av­šak nič nie je tak, ako sa môže na prvý po­hľad zdať.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa you are enough. 🌱 (@na­ty­kerny),

Za všet­kým stojí nová ko­mu­ni­kačná stra­té­gia zná­meho pro­jektu po­má­ha­jú­ceho de­ťom na Slo­ven­sku už celé dve de­kády. Kris­tína Tor­mová, pod ktorú spadá di­zaj­nér­ska pro­duk­cia ob­chodu Kom­pot, v rámci no­vinky, ktorú tu vzali pod svoje krídla, na­pí­sala:

V slu­ši­vom tričku bu­dete krásni a ešte aj po­mô­žete. Kaž­dým trič­kom to­tižto pris­pie­vate na Ho­dinu de­ťom a vy bu­dete mať mi­lión ro­kov dobrý po­cit, že ste nie­komu po­mohli. Možno práve to dieťa, kto­rému pris­pe­jete, po­môže vám keď bu­dete starí, kúpi vám ka­šo­vitú stravu, tr­pez­livo pre­číta no­viny alebo pre­pustí miesto v tro­lej­buse. Dr­žme si palce, nech z detí, ktoré po­tre­bujú po­moc, vy­rastú pa­rádni do­spe­láci, ktorí budú tiež raz po­má­hať tým, ktorí to po­tre­bujú.“

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa © Sajfa (@sajfa),

Takže zá­hada je roz­lúš­tená. Ho­dina de­ťom, ce­lo­ročná ve­rejná zbierka na pod­poru pro­jek­tov po­má­ha­jú­cim de­ťom a mla­dým ľu­ďom na ce­lom Slo­ven­sku, ten­to­krát ne­bude fun­go­vať ako do­po­siaľ.

Pris­pie­va­te­lia boli zvyk­nutí vo­lať na te­le­fónne čísla, aby sa mohli po­roz­prá­vať so svo­jou ob­ľú­be­nou ce­leb­ri­tou, no oslava dvad­sia­tich ro­kov tejto zbierky bude iná. Ako na­pí­sala sama Tor­mová: Tento rok bu­dete vy dví­hať te­le­fón ku­ri­é­rovi. Lebo ste pris­peli. A ešte aj bu­dete krásni. Ro­bíte to predsa pre lóve.“

Zdroj: Ins­ta­gram, Kom­pot

Pridať komentár (0)