Slo­ven­skí poli­tici, ktorí ovládli sociálne siete

Jakub Jablonický / 3. augusta 2016 / Zo Slovenska

Množ­stvo čle­nov par­la­mentu sa svoje štyri roky snaží pre­žiť viac-menej v bez­pečí ano­ny­mity, no náj­deme u nás aj pár poli­ti­kov, ktorí sta­vajú na vybu­do­vaní osob­ného brandu. Tu je 5 z nich, ktorí naj­lep­šie využí­vajú sociálne siete.

Boris Kol­lár

Boris Kol­lár je asi naj­lep­ším prí­kla­dom toho, ako sa dnes dajú využiť sociálne siete na poli­tický úspech. Ako člo­vek bez akých­koľ­vek poli­tic­kých skú­se­ností a jas­ného prog­ramu sa v pod­state iba vďaka videám a vyhlá­se­niam, ktoré presne zacie­lil na cie­ľovú sku­pinu kon­zer­va­tív­nych xeno­fó­bov, dostal do par­la­mentu.

Maj­strov­sky sa zvie­zol na vlne mig­rant­skej krízy, ktorá vtedy domi­no­vala verej­nému pove­do­miu.

Dnes si stále udr­žuje réto­riku, ktorá ho do par­la­mentu dostala a vyzerá to tak, že to, čo hovorí, si na Slo­ven­sku bez prob­lé­mov nájde ochotné pub­li­kum. Jeho videá nemajú prob­lém pra­vi­delne zís­ka­vať 100 000 videní.

Igor Mato­vič

Svoje skú­se­nosti z mediál­neho biz­nisu Igor Mato­vič využíva aj vo svo­jej poli­tic­kej kari­ére. V posled­nom čase sa jeho prís­pevky na face­bo­oku točia okolo pro­tes­tov pred Bona­parte, v kto­rých je ústred­nou posta­vou.

No jeho bežná stra­té­gia nie je iná, ako jeho vystu­po­va­nie v rea­lite. Ide najmä o zosmieš­ňo­va­nie a útoky na poli­tic­kých opo­nen­tov podané iro­nicky a nie­kedy aj vtipne. Vyše 20 000 fol­lo­we­rov naz­na­čuje, že aj tento spô­sob face­bo­oko­vej poli­tiky má svo­jich priaz­niv­cov.

Richard Sulík

Sil­nou strán­kou sociál­nych médií Richarda Sulíka je najmä popu­lárny video con­tent. Či už ide o vystú­pe­nia v Európ­skom par­la­mente, nemec­kých tele­víz­nych dis­ku­siách, alebo vlast­ných vlo­goch, Sulí­kovi sa darí vytvo­riť si imidž aktív­neho poli­tika s názormi, ktoré sú medzi istou sku­pi­nou Slo­vá­kov popu­lárne.

Poli­tické vyhlá­se­nia Sulík vyva­žuje aj odľah­če­nými prís­pev­kami zo svojho súkrom­ného života, väč­ši­nou o jedle.

Alojz Hlina

Od kedy sa Alojz Hlina stal pred­se­dom KDH, jeho Face­book začal obsa­ho­vať viac prís­pev­kov lade­ných práve pre kres­ťan­ského voliča.

V kom­bi­ná­cii s jeho “sed­liac­kymi múd­ros­ťami” a skú­se­nos­ťami vytvára na Face­bo­oku uni­kátny mix prís­pev­kov, kto­rým svoj osobný brand udr­žuje pri živote.

Mar­tin Polia­čik

Mar­tin Polia­čik repre­zen­tuje v SaS prog­re­sív­nej­šiu formu libe­ra­lizmu a nie je preto prek­va­pe­ním, že jeho Face­book je orien­to­vaný najmä na gene­rá­ciu mile­niá­lov. Pod­pi­cho­va­nie kon­zer­va­tív­neho a socia­lis­tic­kého krídla je vzhľa­dom na jeho názory pri­ro­dzené, no okrem toho využíva všetky popu­lárne metódy komu­ni­ká­cie a otvára témy, ktoré rezo­nujú najmä s mlad­ším pub­li­kom.

Je jasné, kto je jeho cie­ľo­vou sku­pi­nou, a sám sa tým nijako netají. Čerpá z toho, že pred ním mla­dých ľudí žijú­cich v mes­tách v pod­state žia­den poli­tik neos­lo­vil.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: hnonline.sk/zoznam.sk

Pridať komentár (0)