Slo­ven­skí poli­ti­ci, kto­rí ovlád­li sociál­ne sie­te

Jakub Jablonický / 3. augusta 2016 / Zo Slovenska

Množ­stvo čle­nov par­la­men­tu sa svo­je šty­ri roky sna­ží pre­žiť viac-menej v bez­pe­čí ano­ny­mi­ty, no náj­de­me u nás aj pár poli­ti­kov, kto­rí sta­va­jú na vybu­do­va­ní osob­né­ho bran­du. Tu je 5 z nich, kto­rí naj­lep­šie využí­va­jú sociál­ne sie­te.

Boris Kol­lár

Boris Kol­lár je asi naj­lep­ším prí­kla­dom toho, ako sa dnes dajú využiť sociál­ne sie­te na poli­tic­ký úspech. Ako člo­vek bez akých­koľ­vek poli­tic­kých skú­se­nos­tí a jas­né­ho prog­ra­mu sa v pod­sta­te iba vďa­ka vide­ám a vyhlá­se­niam, kto­ré pres­ne zacie­lil na cie­ľo­vú sku­pi­nu kon­zer­va­tív­nych xeno­fó­bov, dostal do par­la­men­tu.

Maj­strov­sky sa zvie­zol na vlne mig­rant­skej krí­zy, kto­rá vte­dy domi­no­va­la verej­né­mu pove­do­miu.

Dnes si stá­le udr­žu­je réto­ri­ku, kto­rá ho do par­la­men­tu dosta­la a vyze­rá to tak, že to, čo hovo­rí, si na Slo­ven­sku bez prob­lé­mov náj­de ochot­né pub­li­kum. Jeho videá nema­jú prob­lém pra­vi­del­ne zís­ka­vať 100 000 vide­ní.

Igor Mato­vič

Svo­je skú­se­nos­ti z mediál­ne­ho biz­ni­su Igor Mato­vič využí­va aj vo svo­jej poli­tic­kej kari­é­re. V posled­nom čase sa jeho prís­pev­ky na face­bo­oku točia oko­lo pro­tes­tov pred Bona­par­te, v kto­rých je ústred­nou posta­vou.

No jeho bež­ná stra­té­gia nie je iná, ako jeho vystu­po­va­nie v rea­li­te. Ide naj­mä o zosmieš­ňo­va­nie a úto­ky na poli­tic­kých opo­nen­tov poda­né iro­nic­ky a nie­ke­dy aj vtip­ne. Vyše 20 000 fol­lo­we­rov naz­na­ču­je, že aj ten­to spô­sob face­bo­oko­vej poli­ti­ky má svo­jich priaz­niv­cov.

Richard Sulík

Sil­nou strán­kou sociál­nych médií Richar­da Sulí­ka je naj­mä popu­lár­ny video con­tent. Či už ide o vystú­pe­nia v Európ­skom par­la­men­te, nemec­kých tele­víz­nych dis­ku­siách, ale­bo vlast­ných vlo­goch, Sulí­ko­vi sa darí vytvo­riť si imidž aktív­ne­ho poli­ti­ka s názor­mi, kto­ré sú medzi istou sku­pi­nou Slo­vá­kov popu­lár­ne.

Poli­tic­ké vyhlá­se­nia Sulík vyva­žu­je aj odľah­če­ný­mi prís­pev­ka­mi zo svoj­ho súkrom­né­ho živo­ta, väč­ši­nou o jed­le.

Alojz Hli­na

Od kedy sa Alojz Hli­na stal pred­se­dom KDH, jeho Face­bo­ok začal obsa­ho­vať viac prís­pev­kov lade­ných prá­ve pre kres­ťan­ské­ho voli­ča.

V kom­bi­ná­cii s jeho “sed­liac­ky­mi múd­ros­ťa­mi” a skú­se­nos­ťa­mi vytvá­ra na Face­bo­oku uni­kát­ny mix prís­pev­kov, kto­rým svoj osob­ný brand udr­žu­je pri živo­te.

Mar­tin Polia­čik

Mar­tin Polia­čik repre­zen­tu­je v SaS prog­re­sív­nej­šiu for­mu libe­ra­liz­mu a nie je pre­to prek­va­pe­ním, že jeho Face­bo­ok je orien­to­va­ný naj­mä na gene­rá­ciu mile­niá­lov. Pod­pi­cho­va­nie kon­zer­va­tív­ne­ho a socia­lis­tic­ké­ho kríd­la je vzhľa­dom na jeho názo­ry pri­ro­dze­né, no okrem toho využí­va všet­ky popu­lár­ne metó­dy komu­ni­ká­cie a otvá­ra témy, kto­ré rezo­nu­jú naj­mä s mlad­ším pub­li­kom.

Je jas­né, kto je jeho cie­ľo­vou sku­pi­nou, a sám sa tým nija­ko neta­jí. Čer­pá z toho, že pred ním mla­dých ľudí žijú­cich v mes­tách v pod­sta­te žia­den poli­tik neos­lo­vil.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: hnonline.sk/zoznam.sk

Pridať komentár (0)