Slovenskí študenti si prebrali zlaté medzinárodné ceny od olympijského víťaza Mateja Tótha

Redakcia / 9. novembra 2018 / Lifehacking

De­sať mla­dých ľudí si pr­vý­krát v his­tó­rii pre­bralo zlaté Me­dzi­ná­rodné ceny voj­vodu z Edin­burghu (skrá­tene DofE) priamo na Slo­ven­sku.

Ich ciele boli viac ako am­bi­ci­ózne: prog­ra­mo­vali pre­d­ik­tívne eko­no­mické mo­dely, to­čili do­ku­men­tárne filmy, or­ga­ni­zo­vali kon­fe­ren­ciu TE­DxY­outh Bra­ti­slava, po­má­hali po­dá­va­ním pr­vej po­moci či ak­tívne be­hali. Toto všetko popri stred­nej škole zvládli de­siati Slo­váci, ktorí si v His­to­ric­kej bu­dove Ná­rod­nej rady pre­brali zlatú cenu DofE. Zo všet­kých 1,3 mi­li­óna účast­ní­kov prog­ramu, ktorí sa kaž­do­ročne do prog­ramu za­pá­jajú v 140 kra­ji­nách na ce­lom svete, iba me­nej, ako tri per­centá do­končí zlatú úro­veň.

Ceny im odo­vzdá­val ten naj­po­vo­la­nejší – olym­pij­ský ví­ťaz a je­den z na­šich na­jús­peš­nej­ších at­lé­tov Ma­tej Tóth, ktorý oce­nil snahu a na­sa­de­nie štu­den­tov.

Sami dobre viete, čo tomu oce­ne­niu pred­chá­dzalo. V pr­vom rade pre­ko­nať sám seba a pus­tiť sa do práce, ná­sledne na sebe tvrdo pra­co­vať, nie­kedy pre­ko­nať aj ná­roč­nej­šie pre­kážky, za­vá­ha­nia, chy­bičky. Rov­nako je to aj v športe. Aj mne trvalo 20 ro­kov, kým som sa z ma­lého 13-roč­ného chlapca stal olym­pij­ský ví­ťaz,” vy­jad­ril sa Ma­tej Tóth. “Me­daila je na tej ceste krás­nym vy­vr­cho­le­ním, ale už aj sa­motná cesta bola pre mňa, a ve­rím, že aj pre Vás, od­me­nou,” po­ve­dal

Dva roky tvr­dej práce. Popri stred­nej

Práve vy­trva­losť, cie­ľa­ve­do­mosť a schop­nosť ísť si za svo­jimi cieľmi po­stupne a pra­vi­delne sú vlast­nosti, ktoré DofE priamo roz­víja. “Tento prog­ram osobne vní­mam ako ce­lo­ži­votnú lek­ciu pra­vi­del­nosti. Vy­bu­do­val som si cennú ru­tinu. A zis­til som, že člo­vek si vie na veci zvyk­núť. Vie sa cez ne pre­kus­núť, a tak do­siah­nuť všetko, čo si na za­čiatku zau­mie­nil,” vy­me­núva To­biáš Winc­zer, je­den z pr­vých zla­tých ab­sol­ven­tov DofE na Slo­ven­sku. V rámci DofE sa ok­rem iného ve­no­val prog­ra­mo­va­niu pre­d­ik­tív­neho mo­delu a or­ga­ni­zo­val TE­DxY­outh Bra­ti­slava. 


Zlatí ab­sol­venti na spl­není svo­jich cie­ľov pra­co­vali prie­merne a pra­vi­delne skoro dva roky, čo je v pre­klade 34 pra­cov­ných dní. Alebo na­prí­klad množ­stvo času, za ktorý by ste si mohli po­zrieť celú sé­riu Game of Th­ro­nes 4,3 krát. Ide o štu­den­tov z troch škôl – Škola pre mi­mo­riadne na­dané deti a Gym­ná­zium, 1. Sú­kromné gym­ná­zium a The Bri­tish In­ter­na­ti­onal School.

Cer­ti­fi­kát z Astro­fy­ziky pred ma­tu­ri­tou? Áno, dá sa to!

Ok­rem zla­tých cien si vo štvr­tok pre­bralo 117 ab­sol­ven­tov aj svoju strie­bornú cenu. Sú me­dzi nimi štu­denti z ce­lého Slo­ven­ska od Bra­ti­slavy až po Svid­ník. Ceny im odo­vzdá­val aj veľ­vys­la­nec Spo­je­ného krá­ľov­stva na Slo­ven­sku, pán An­drew Garth.

Na­prí­klad mladá gym­na­zis­tka Pau­lína Ula­he­lová do­ká­zala zís­kať cer­ti­fi­káty z astro­fy­ziky na Aus­tra­lian Na­ti­onal Uni­ver­sity ešte pred ma­tu­ri­tou. Stre­doš­ko­láčka Ti­mea Ruč­ková zase na­pí­sala prácu o pred­časne na­ro­de­ných de­ťoch a háč­kuje pre ne cho­bot­ničky, ktoré im zlep­šujú ži­vot v in­ku­bá­tore a mieri na me­di­cínu.

Vďaka DofE som si uve­do­mila, že ak viem, čo chcem, a pra­vi­delne na tom za­pra­cu­jem, do­ká­žem čo­koľ­vek.” A uve­do­mila si, že aj ma­lič­kosť, ako uháč­ko­vaná cho­bot­nica, vie uro­biť veľkú ra­dosť,” vy­svet­ľuje hrdá dr­ži­teľka strie­bor­nej ceny, s od­hod­la­ním­pok­ra­čo­vať na zlatú úro­veň.

Gym­na­zista Lu­káš Baj­toš z Le­voče zase na­prí­klad vzal veci do vlast­ných rúk a v rámci dob­ro­voľ­níc­tva za­čal ro­biť tu­ris­tic­kého sprie­vodcu v Spiš­skom Štvr­tku.

Ma­tej Tóth pop­rial mla­dých štu­den­tom na sláv­nost­nej ce­re­mó­nii veľa ra­dosti z toho, čo ro­bia. “Šírte ju me­dzi svo­jich zná­mych, tešte ich a in­špi­rujte. Pre­tože áno, už aj vy ste in­špi­rá­cia pre os­tat­ných. Pra­jem Vám aj veľa sily a ener­gie na pre­ko­ná­va­nie ďal­ších pre­ká­žok. Verte, že aj keď Vám ich ne­pra­jem, ur­čite sa ešte ne­jaké ob­ja­via. Ale vy už dnes viete, že ste do­sta­točne silní, aby ste ich zvládli pre­ko­nať,” po­ve­dal.

Slo­ven­sko udáva ce­lo­sve­tový trend

DofE fun­guje na Slo­ven­sku tretí rok. Za ten čas sa doň za­po­jilo už vyše 3000 mla­dých, viac ako 700 uči­te­ľov a pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou a roz­ší­ril sa do 163 škôl a cen­tier po ce­lom Slo­ven­sku. Na­vyše sa pýši ti­tu­lom naj­rých­lej­šie ras­túce DofE v Európe a vo svete patrí me­dzi TOP 3.

Čo je DofE?

Me­dzi­ná­rodná cena voj­vodu z Edin­burghu (skrá­tene DofE) je prog­ram, ktorý po­núka per­so­na­li­zo­vaný, kom­plexný a pra­vi­delný roz­voj mla­dých ľudí. Tí sa vďaka sys­te­ma­tic­kej práci na svo­jich cie­ľoch zlep­šujú v time ma­naž­mente, pes­tujú si se­ba­ve­do­mie, vy­trva­losť a cie­ľa­ve­do­mosť, po­má­hajú dru­hým, zbie­rajú zá­žitky, učia sa práci v tíme na dob­ro­druž­ných expe­dí­ciách. Prog­ram má bron­zovú, strie­bornú a zlatú úro­veň a trvá mi­ni­málne 6 me­sia­cov.

Pred vyše 60 rokmi ho za­lo­žil princ Phi­lip, man­žel krá­ľov­nej Alž­bety.

Par­tnermi Ná­rod­nej kan­ce­lá­rie sú LEAF, CBRE, Cush­man & Wa­ke­field, ČSOB, Expo­nea, Fé­rová Na­dá­cia O2, Kar­pat­ská na­dá­cia, Ma­cqu­arie, Na­dá­cia SLSP, Na­dá­cia VÚB, PWC, Shell, Tatra banka, To­wer­com, Zá­pa­do­slo­ven­ská dis­tri­bučná.

Pridať komentár (0)