Slo­ven­skí štu­denti, zmeňte svoje školy

Martin Bohunický / 3. mája 2016 / Startupy

Naša gene­rá­cia dávno pora­zila staré mys­le­nie a je pri­pra­vená robiť veľké veci.

Vieš čo je naj­lep­šie na štu­den­toch? To neuve­ri­teľné množ­stvo ener­gie, ktoré majú. To nad­še­nie, ten drajv, to je oveľa cen­nejší kapi­tál, ako nejaké peniaze. Aj preto dokážu štu­denti bez peňazí uro­biť doslova zázraky. Vieš si však pred­sta­viť tie úžasné výsledky, ktoré môžu vznik­núť, ak sa táto neza­sta­vi­teľná ener­gia spojí s finanč­ným kapi­tá­lom?

Určite máš pred­stavu o tom, ako by sa tvoja škola mohla v nie­kto­rom ohľade zlep­šiť. Zober teda svoj nápad a pred­stav ho tým, ktorí sú nad­šení z podob­ných ini­cia­tív. Firmy a banky už dávno ponú­kajú svoje peniaze, stačí len natiah­nuť ruku a vziať si ich.

13140644_10209434072111672_1715036845_n

foto: Star­ti­tup

Vďaka nadá­ciam sa na mojej býva­lej uni­ver­zite poda­rilo vybu­do­vať nie­koľko zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Aj vďaka tomu môžu na Lekár­skej fakulte tla­čiť v 3D tla­čiarni verné kópie ľud­ských orgá­nov. Pro­jek­tov, ktoré vznikli vďaka takejto pod­pore je mnoho. Ďal­šími inšti­tú­ciami a spo­loč­nos­ťami, ktoré boli pri­pra­vené poskyt­núť kapi­tál, sú napr. Mar­kíza, Tele­kom či Pon­tis.

Aktu­álne ponúka mož­nosť požia­dať o grant napr. Nadá­cia Tatra banky, kde môžeš zís­kať pre svoj pro­jekt 5 tisíc eur. O túto pod­poru môžu požia­dať všetky nezis­kové mimo­vládne orga­ni­zá­cie, ktoré zdru­žujú štu­den­tov, pro­fe­so­rov, odbor­ní­kov a exter­ných exper­tov. Tatra banka so svo­jou nadá­ciou fun­guje už dlhé roky, vďaka jej pod­pore sa zatrak­tív­nilo štú­dium a štu­dent­ský život na desiat­kach vyso­kých škôl. Ak si teda súčas­ťou nezis­kovky a už dlh­šie uva­žu­jete nad rôz­nymi rie­še­niami, ku kto­rým vám však chý­bajú pros­triedky, len blá­zon by nevy­užil šancu, akú táto banka pra­vi­delne každý rok ponúka. Čas podať pro­jekt máte do 24.6 a zahlá­siť sa môžeš na tomto odkaze. 

Screen Shot 2016-05-02 at 15.52.30

foto: vyhla­dajto

A ver mi, šanca je vysoká. Mnohí si chcú vysokú školu len užiť a na podobné prí­le­ži­tosti kašlú. Nebuď ako oni — vysoká nie je oddia­le­nie dospe­lého života. Kto chce niečo doká­zať, ten už na výške dávno musí tvo­riť nejaké hod­noty. Tí, ktorí to vedia, sa už dávno anga­žujú aj v mimo­škol­ských akti­vi­tách. Sám však ako štu­dent viem, aké ťažké je pre tieto zdru­že­nia zohnať peniaze na čokoľ­vek. Podobné granty sú preto prí­le­ži­tos­ťou ako hrom.

titulná foto: archív M.F.

Pridať komentár (0)