Slo­ven­skí štu­den­ti, zmeň­te svo­je ško­ly

Martin Bohunický / 3. mája 2016 / Startupy

Naša gene­rá­cia dáv­no pora­zi­la sta­ré mys­le­nie a je pri­pra­ve­ná robiť veľ­ké veci.

Vieš čo je naj­lep­šie na štu­den­toch? To neuve­ri­teľ­né množ­stvo ener­gie, kto­ré majú. To nad­še­nie, ten drajv, to je ove­ľa cen­nej­ší kapi­tál, ako neja­ké penia­ze. Aj pre­to doká­žu štu­den­ti bez peňa­zí uro­biť doslo­va zázra­ky. Vieš si však pred­sta­viť tie úžas­né výsled­ky, kto­ré môžu vznik­núť, ak sa táto neza­sta­vi­teľ­ná ener­gia spo­jí s finanč­ným kapi­tá­lom?

Urči­te máš pred­sta­vu o tom, ako by sa tvo­ja ško­la moh­la v nie­kto­rom ohľa­de zlep­šiť. Zober teda svoj nápad a pred­stav ho tým, kto­rí sú nad­še­ní z podob­ných ini­cia­tív. Fir­my a ban­ky už dáv­no ponú­ka­jú svo­je penia­ze, sta­čí len natiah­nuť ruku a vziať si ich.

13140644_10209434072111672_1715036845_n

foto: Star­ti­tup

Vďa­ka nadá­ciam sa na mojej býva­lej uni­ver­zi­te poda­ri­lo vybu­do­vať nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Aj vďa­ka tomu môžu na Lekár­skej fakul­te tla­čiť v 3D tla­čiar­ni ver­né kópie ľud­ských orgá­nov. Pro­jek­tov, kto­ré vznik­li vďa­ka takej­to pod­po­re je mno­ho. Ďal­ší­mi inšti­tú­cia­mi a spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré boli pri­pra­ve­né poskyt­núť kapi­tál, sú napr. Mar­kí­za, Tele­kom či Pon­tis.

Aktu­ál­ne ponú­ka mož­nosť požia­dať o grant napr. Nadá­cia Tat­ra ban­ky, kde môžeš zís­kať pre svoj pro­jekt 5 tisíc eur. O túto pod­po­ru môžu požia­dať všet­ky nezis­ko­vé mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie, kto­ré zdru­žu­jú štu­den­tov, pro­fe­so­rov, odbor­ní­kov a exter­ných exper­tov. Tat­ra ban­ka so svo­jou nadá­ci­ou fun­gu­je už dlhé roky, vďa­ka jej pod­po­re sa zatrak­tív­ni­lo štú­dium a štu­dent­ský život na desiat­kach vyso­kých škôl. Ak si teda súčas­ťou nezis­kov­ky a už dlh­šie uva­žu­je­te nad rôz­ny­mi rie­še­nia­mi, ku kto­rým vám však chý­ba­jú pros­tried­ky, len blá­zon by nevy­užil šan­cu, akú táto ban­ka pra­vi­del­ne kaž­dý rok ponú­ka. Čas podať pro­jekt máte do 24.6 a zahlá­siť sa môžeš na tom­to odka­ze. 

Screen Shot 2016-05-02 at 15.52.30

foto: vyhla­daj­to

A ver mi, šan­ca je vyso­ká. Mno­hí si chcú vyso­kú ško­lu len užiť a na podob­né prí­le­ži­tos­ti kaš­lú. Nebuď ako oni — vyso­ká nie je oddia­le­nie dospe­lé­ho živo­ta. Kto chce nie­čo doká­zať, ten už na výš­ke dáv­no musí tvo­riť neja­ké hod­no­ty. Tí, kto­rí to vedia, sa už dáv­no anga­žu­jú aj v mimo­škol­ských akti­vi­tách. Sám však ako štu­dent viem, aké ťaž­ké je pre tie­to zdru­že­nia zohnať penia­ze na čokoľ­vek. Podob­né gran­ty sú pre­to prí­le­ži­tos­ťou ako hrom.

titul­ná foto: archív M.F.

Pridať komentár (0)