Slo­ven­skí tíne­džeri, ktorí už dnes majú istú kari­éru

Tatiana Rumanovská / 16. novembra 2015 / Tools a produktivita

Čo sa za mladi naučíš, v sta­robe akoby si našiel. Tak hovorí naše slo­ven­ské prí­slo­vie.

Exis­tuje však množ­stvo mla­dých ľudí, ktorí sa nie­lenže učia, ale my sa vďaka ich vedo­mos­tiam a schop­nos­tiam môžeme inšpi­ro­vať a posú­vať ďalej. A roz­hodne nie je takej šikov­nej mlá­deže málo. Veď posúďte sami.

Adrián Bor­tník, 14 rokov

Žiak základ­nej školy Kež­mar­skej v Koši­ciach sa o sebe vyjad­ruje poskromne. Venuje sa športu a rád prog­ra­muje. Prog­ra­mo­va­nie ho spre­vá­dza už od 11 rokov, kedy po prvý­krát začal s prog­ra­mo­va­ním webo­vých strá­nok. Svoje vedo­mosti nado­bú­dal číta­ním kníh a inter­ne­to­vých strá­nok. Postupne sa jeho záu­jem pre­su­nul na mobilné apli­ká­cie. Pred rokom sa zúčast­nil mara­tónu Star­tup Wee­kend. So svo­jim pro­jek­tom sa pre­bo­jo­val až do finá­lo­vej 12ky. O čo sa vlastne jedná? Adrián spolu so svo­jim tímom vymys­lel apli­ká­ciu Mee­tie, ktorá slúži na zozná­me­nie sa s novými pria­teľmi pro­stred­níc­tvom obľú­be­ných akti­vít a na kto­rej vylep­šení pra­cuje. A že to so svo­jimi plánmi myslí Adrián vážne doka­zuje aj ambí­cia pre­sa­diť sa na zahra­nič­nom trhu. Už teraz je z neho najm­ladší CEO na Slo­ven­sku v oblasti tech­no­ló­gii. So svo­jim opti­mis­tic­kým a pozi­tív­nym prí­stu­pom by to rád dotia­hol na post úspeš­ného deve­lo­pera a ja som pre­sved­čená, že sa mu to už čoskoro podarí.

Ondrej Vrá­bel, 13 rokov

Ďalší z radu nada­ných tíne­džer­ských talen­tov. Ondrej je žia­kom gym­ná­zia v Senici a ako sám o sebe tvrdí, vo voľ­nom čase rád prog­ra­muje a pomáha ľuďom. Pomoc dru­hým, životný údel v rodine a záľuba v prog­ra­mo­vaní, toto všetko sa mu poda­rilo dômy­selne spo­jiť dokopy a vzniklo niečo netra­dičné a ori­gi­nálne. Pro­jekt Pinf Hry pred­sta­vuje novinku v pomoci zne­vý­hod­ne­ných moz­go­vou obr­nou. Pinf Hry nie sú oby­čajné hry ako ich poznáme my. Majú jed­no­du­ché písmo, nemajú farebné poza­die a neob­sa­hujú veľa textu – jed­no­du­cho sú pre nás nezau­jí­mavé a nudné. Pre deti s moz­go­vou obr­nou ale pred­sta­vujú niečo úžasné. Pro­stred­níc­tvom nich si roz­ví­jajú svoju moto­riku, pamäť, roz­ši­rujú si slovnú zásobu. Svoje uplat­ne­nie si našli už v mno­hých rodi­nách ale aj na logo­pe­dic­kom odde­lení v Pieš­ťan­skom cen­tre ADELI či v Den­nom Sta­ci­onári Svet­luška. Ondrej so svo­jím pro­jek­tom vyhral na súťaži Junior Inter­net, oce­nený bol aj cenou dekana FIIT STU v Bra­ti­slave. Jeho najak­tu­ál­nej­ším výsled­kom bola účasť na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii SIGEF 2015 v Ženeve. Jeho skvelý nápad môžete finančne pod­po­riť aj vy na webo­vej stránke http://www.pinfhry.sk/donate.

Micha­ela Brch­ne­lová, 19 rokov

19-ročná Bra­ti­slav­čanka patrí medzi najús­peš­nej­ších mla­dých ved­cov na Slo­ven­sku. Svoju záľubu vo fyzike demon­štro­vala už v 9 rokoch, kedy začala nav­šte­vo­vať astro­no­mický krú­žok. Ako 17 ročná sa svo­jím pro­jek­tom „O urých­ľo­vaní čas­tíc v Tycho­vom pozos­tatku po super­nove“ pre­bo­jo­vala na olym­piádu stre­doš­kol­ských vedec­kých talen­tov v Kali­for­nii Intel ISEF, čo bol už jej druhý úspech v tejto súťaži. Odborná porota jej ude­lila 1. miesto v kate­gó­rii Astro­nó­mia, špe­ciálnu prvú cenu Koalí­cie pre plaz­movú vedu a tak­tiež si odniesla 5000 dolá­rov na výlet do švaj­čiar­skeho CERNu. 

Jej úspe­chy sa tu však nekon­čia. Ako jediná ved­kyňa zo stred­nej Európy sa dostala do finále naj­väč­šej online súťaže pre mla­dých vedá­to­rov Google Science Fair a pochvá­liť sa môže aj jedi­neč­ným prí­stu­pom k úda­jom z novej ves­mír­nej sta­nice, ktorú môžu využí­vať okrem nej iba vedci v NASA. O svo­jej budúc­nosti hovorí nasle­dovne: „Po stred­nej škole som plá­no­vala ísť štu­do­vať astro­fy­ziku, ale uve­do­mila som si, že by som nedo­ká­zala robiť astro­fy­ziku celý svoj život. Je to veľmi teore­tické. Chcela som preto rad­šej spo­jiť hra­nie sa a astro­fy­ziku.“ Práve to ju pri­viedlo k štú­diu letec­kého stro­jár­stva, kde sa vyví­jajú nie­len stí­hačky, rake­to­plány, ale aj sate­lity. A ako sama tvrdí, ak sa nepo­darí štú­dium v zahra­ničí, zostane na domá­cej pôde a po čase to skúsi znova. O talent podob­ného for­mátu sa ale už teraz trhajú mnohí zámor­skí špe­cia­listi, ktorí jej dokonca ponúkli spo­lu­prácu.

Mar­tin Holický, 18 rokov

Úspeš­ným repre­zen­tan­tom Slo­ven­ska na medzi­ná­rod­nej súťaži Intel ISEF bol aj Mar­tin Holický. Tomu porota zlo­žená z pop­red­ných ved­cov a lau­re­átov Nobe­lo­vej ceny za pro­jekt domá­cej diag­nos­tiky chro­nic­kého ocho­re­nia obli­čiek ude­lila 3. miesto. Mar­tin zostro­jil zaria­de­nie nef­roS­tat, ktoré pomo­cou komerč­ných tes­to­va­cích prúž­kov dokáže sta­no­viť aktu­álne fun­go­va­nie obli­čiek. Zaria­de­nie ale dokáže ana­ly­zo­vať aj iné teku­tiny – zistí hod­notu glu­kózy v krvi alebo množ­stvo chlóru vo vode. V prí­pade osved­če­nia sa možno podobný prí­stroj vyskytne aj v našich lekár­nič­kách. Smú­tiť za výhrou však nemusí. Je viac ako jasné, že tí, ktorí sa súťaže zúčast­nia, budú raz s urči­tos­ťou pomá­hať for­mo­vať svet vedy a tech­niky. Svoje ďal­šie pôso­be­nie si môže pred­sta­vo­vať aj na pop­red­ných pop­red­ných vyso­kých škôl akými sú Oxford, Har­vard či Stan­ford. 

Pridať komentár (0)