Len na Slo­ven­sku môže stáť jazda elek­tro­mo­bi­lom dva­krát viac ako kla­sic­kým autom

Martin Bohunický / 5. mája 2016 / Zo Slovenska

Spo­loč­nosť Gre­en­way, ktorá vybu­do­vala sieť nabí­ja­cích sta­níc po celom Slo­ven­sku, ozná­mila, že spo­platní svoje služby.

A to nie­len tak lacno. Nabí­ja­nie bez pred­pla­te­ného prog­ramu ťa bude stáť 50 cen­tov za minútu, s prog­ra­mom Opti­mal (19 eur mesačne) 20 cen­tov za minútu a s balí­kom Full (69 eur mesačne) 10 cen­tov za minútu. Nemu­síme sa tvá­riť, že spo­loč­nosť Gre­en­way nemá veľké náklady, tieto sumy sú však podľa môjho názoru pre­stre­lené.

Zmys­lom elek­tro­mo­bi­lov má byť práve totiž ochrana ovzdu­šia, maxi­málne čistá, eko­lo­gická jazda. Čo by však mohlo bež­ných ľudí pre­sved­čiť je aj to, že pre­vádz­kové náklady pri elek­tro­mo­bile sú omnoho niž­šie. Takéto autá totiž stále nie sú lacný špás a aj keď pri­chá­dza­júcu Tesla Model 3 si už budú môcť dovo­liť via­cerí, stále to nie je auto pre bežnú slo­ven­skú rodinu.

Screen Shot 2016-05-05 at 10.26.51
Screen Shot 2016-05-05 at 10.25.33

Na fóre teslaclub.sk avi­zo­val pou­ží­va­teľ s pre­zýv­kou “enfko”, že jeho Tesla vydrží po 45 minú­tach nabí­ja­nia na nabí­jač­kách Gre­en­way cca. 172 kilo­met­rov. 170 kilo­met­rov teda odjaz­díš za 22,50 eur. Pri aute s prie­mer­nou spot­re­bou 6,0 litra na 100 kilo­met­rov a pred­po­kla­da­nou cenou 1,2 eur za liter pohon­nej hmoty ťa rov­naká vzdia­le­nosť vyjde pri­bližne na 12,3 eura. Čistá jazda je pekná vec, ale za dvoj­ná­so­bok?

Aby sme boli objek­tívni, sna­žil som sa zis­tiť, aký dojazd reálne ponúka nabí­ja­nie na nabí­jač­kách Gre­en­way, na stránke spo­loč­nosti som však našiel len strohé vyjad­re­nie. “V prie­behu 25 minút nabi­jete svoje elek­trické auto dosta­točne, aby ste pohodlne pre­šli ďal­šie šťastné kilo­metre a mohli nabí­jať svoje auto na ďal­šej sta­nici Gre­en­Way.”

Screen Shot 2016-05-05 at 10.25.25

Aké šťastné kilo­metre? Od kto­rej sta­nice ku kto­rej?

Aby sme na Slo­ven­sku jaz­dili naozaj “green”, musíme si asi počkať na ďal­šie nabí­jačky Tesly..

zdroj foto­gra­fií: greenway.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pcmag.com

Pridať komentár (0)