Slo­ven­ský dizaj­nér písma, Ondrej Jób zís­kal pre­stížne oce­ne­nie TDC 2015

Sketcher.sk: Michal Králik / 29. mája 2015 / Zo Slovenska

Ondrej sa pova­žuje za dizaj­néra písma z povo­la­nia. A my ho pova­žu­jeme za špičku slo­ven­ského a sve­to­vého dizajnu.

Ondrej Jób je pís­mový a gra­fický dizaj­nér, ktorý bol tento rok oce­nený pre­stíž­nou cenou TDC Type­face Design 2015 za písmo Wood­kit.

b

Ondrej vyštu­do­val gra­fický dizajn na Vyso­kej škole výtvar­ných umení v Bra­ti­slave a dizajn písma na Krá­ľov­skej aka­dé­mii umení v holand­skom Haagu. Od roku 2009 pôsobí pod znač­kou Urtd, medzi jeho akti­vity patrí dizajn písma, let­te­ring, dizajn logo­ty­pov, pub­li­ká­cií, pik­to­gra­mov a ikon pre všetky zobra­zo­va­cie médiá.

Ondrej sa pova­žuje za dizaj­néra písma z povo­la­nia. Dizaj­nér písma písmo tvorí, typo­graf ho pou­žíva. Ale tento roz­diel nepozná skoro nikto, takže nevadí.

Jeho písma môžete nájsť na www.myfonts.com a samozr­jeme na jeho stránke www.urtd.net.

Ondre­jovi chcem aj touto ces­tou zag­ra­tu­lo­vať a som rád, že ďalší úspešný kre­a­tí­vec je práve zo Slo­ven­ska.

sample-1 (1)sample-1 (2)sample-1
zdroj: sketcher.sk
Pridať komentár (0)